.
Abbasov A.Q., İmanov S.X.
Chemistry. Bakı, 1977
books_aysel\N_-13.pdf
.
Abbasov V.M., Səlimova N.Ə., Babayev Ə.İ., Abbasov M.M.
Ekoloji kimyaya giriş. Bakı, Maarif, 2002
books_aysel\N_-48.pdf
.
Abbasov V.M., Əliyeva R.Ə., Səlimova N.Ə., Abbasov M.M., Babayev Ə.İ., Əsgərov F.S., Abbasov Ş.M.
Ekoloji kimya. Bakı, Bakı Nəşr, 2003
books_aysel\N_-53.pdf
.
Əlbəndov Ə.A.
Ümumi kimya. Bakı, Elm, 2011
books_aysel\N_-59.pdf
.
Məhərrəmov A.M., Rəhimova A.Q., Rəhimov A.A., Şıxəliyev N.Q.
Azot üzvi birləşmələri. Bakı, Çaşıoğlu, 2010
books_aysel\N_-145.pdf
.
Quliyev A.Ə., Ömərova S.N.
Enzimologiyanın əsasları. Bakı, 2010
books_aysel\N_-78.pdf
.
Rüstəmov M.İ., Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M. və b.
Əsas üzvi və neft kimyası. Bakı, Bakınəşr, 2003
books_aysel\N_140.pdf
.
Mövsümov E., Quliyeva L.
Ətraf mühitin kimyası. Bakı, MBM, 2010
books_aysel\N_144.pdf
.
Analitik kimya. Eskişehir, Anadolu Universiteti, 2009
books_aysel\N_200.pdf
.
Şahinde Demirci
Analitik kimya temel kavramlar. Ankara, 1998
books_aysel\N_201.pdf
.
İnci Biryol
Analitik kimya. Ankara, 1995
books_aysel\N_202.pdf
.
Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Məlikov Ə.A.
Analitik kimya. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2009
books_aysel\N_203.pdf
.
Əliyeva R., Çıraqov F., Hüseynov F.
Analitik kimyadan praktikum. Bakı, 2004
books_aysel\N_204.pdf
.
Analitik kimyanın əsasları. I. Bakı, 2007
books_aysel\N_205.pdf
.
Analitik kimyanın əsasları. II. Bakı, 2005
books_aysel\N_206.pdf
.
Emre Dölen
Analitik kimyaya giriş. İstanbul, 2002
books_aysel\N_207.pdf
.
A.M.Məhərrəmov, M.Ramazanov
Nanotexnologiya. Bakı, Çaşıoğlu, 2007
books_170\N_104.pdf
.
R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları. 1. Bakı, Elm, 2012
books_170\N_105.pdf
.
R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları. 2. Bakı, Elm, 2012
books_170\N_106.pdf
.
M.Bayramov, H.Hacıyev, M.Mirzəyev, İ. Məmmədov
Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007
books_170\N_107.pdf
.
F.Səmədov
Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum. Bakı, Elm, 2011
books_170\N_108.pdf
.
E.Məsimov, T.Mürsəlov
Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2006
books_170\N_111.pdf
.
N.Ləzgiyev, R.Göyüşov
Polimer kimyası. Bakı, İqtisad Universiteti, 2005
books_170\N_116.pdf
.
S.Novruzov
Qeyri-üzvi kimya texnologiyası. Bakı, Təhsil, 2007
books_170\N_118.pdf
.
L.Məmmədova, T.İlyaslı
Radiasiya kimyası. Bakı, 2007
books_170\N_121.pdf
.
N.Şəmilov, S.Mirzəyeva, G.Vəliyeva
Tətbiqi elektrokimyadan praktikum. Bakı, Uniprint, 2012
books_170\N_137.pdf
.
T.İlyasov, M.Babanlı
Ümumi kimya kursu. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2002
books_170\N_149.pdf
.
Ya.A.Uqay
Ümumi kimya kursu. Bakı, Çaşıoğlu, 2004
books_170\N_150.pdf
.
V.Abbasov, A.Məhərrəmov, M.Babanlı
Ümumi kimyanın əsasları. Bakı, Azərbaycan ensiklopediyası, 2000
books_170\N_151.pdf
.
N.Süleymanov
Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri. Bakı, Çaşıoğlu, 2007
books_170\N_152.pdf
.
Üzvi kimya praktikum. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008
books_170\N_155.pdf
.
S.Novruzov
Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası. Bakı, Təhsil, 2007
books_170\N_156.pdf
.
Ə.İsmayılov, İ.İsmayılova, S.Qarayev
Üzvi kimya. 2. Bakı, Maarif, 2005
books_170\N_157.pdf
.
Quliyev T.N., İlyaslı T.M.
Bərk cisimlər kimyası. Bakı, UniPrint, 2010
books_aysel\N_354.pdf
.
Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş. və b.
Biokimyanın əsasları . Bakı, Təfəkkür, 2002
books_aysel\N_359.pdf
.
Yusifov N.M., Daşdəmirov K.Ş.
Bioloji kimya. Bakı, 2012
books_aysel\N_361.pdf
.
Quliyev A.Ə., Həsənov T.H. və b.
Bioloji kimya (statika). Bakı, 2004
books_aysel\N_362.pdf
.
Əcəmov K.Y., Bağırova N.N.,Məmmədxanova S.Ə., Hüseynova E.Ə.
Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası. Bakı, 2011
books_rax\N_99.pdf
.
S.Ə.Həsənova, V.S.Ramazanov
Kimya praftikumu. Bakı, İqtisadiyyat universiteti, 2013
books_rax\N_104.pdf
.
R.Əliyev, Ə.Əzizov
Kimyanın tədrisi metodikası. Bakı, Bakı Universiteti, 2006
books_rax\N_105.pdf
.
E.Əhmədov, N.Rzayeva
Kimyəvi kinetika və kataliz. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
books_rax\N_106.pdf
.
B.M.Əsgərov
Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi. Bakı, Bakı Universiteti, 2013
books_rax\N_108.pdf
.
Ə.Ə.Nəbiyev, E.Ə.Moslemzadeh
Qida məhsullarının biokimyası. Bakı, Elm, 2008
books_rax\N_109.pdf
.
A.M.Abdullayev,T.M.İlyaslı
Koordinasiya kimyasının əsasları. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
books_rax\N_119.pdf
.
Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı. Bakı, 2006
books_460\N_43.pdf
.
Abbasov Vaqif
Nanokimyaya giriş. Bakı, Elm, 2007
books_rax\N_319.pdf
.
R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva
Nümunənin çəkisinin götürülməsi və analizi. Bakı, Elm, 2009
books_rax\N_189.pdf
.
R.Ə.Əliyeva, A.Q.Hüseynli
Optiki analiz metodlarından praktikum. Bakı, Bakı Universiteti, 2001
books_rax\N_196.pdf
.
Ə.B.Əliyev
Qeyri-üzvi kimya. Bakı, Nurlan, 2007
books_rax\N_232.pdf
.
Ə.B.Əliyev
Qeyri-üzvi kimya. Bakı, 2005
books_rax\N_233.pdf
.
H.R.Qurbanov
Qeyri-üzvi kimya. 1. Bakı, 2008
books_rax\N_234.pdf
.
Asəf Quliyev
Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Bakı, Nurlan, 2003
books_rax\N_235.pdf
.
Qurbanov Araz
Hidroböhran, hidromünaqişələr və hidrostrategiya. Bakı, 2013
books_460\N_210.pdf
.
Rzayev Bayram
Qeyri-su mühitində titrləmə. Bakı, Elm, 2003
books_460\N_326.pdf
.
Arif Hüseynov, Namiq Hüseynov
Torpaq kimyası. Bakı, 2012
books_rax\N_268.pdf
.
Ə.Əliyev
Ümumi kimya. Bakı, 2005
books_rax\N_282.pdf
.
Ə.Əliyev
Ümumi kimya. Bakı, Nurlan, 2007
books_rax\N_283.pdf
.
G.Ə. Qurbanova
Ümumi kimya. Bakı, ELm, 2001
books_rax\N_284.pdf
.
İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Üzvi boyaqlar. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
books_rax\N_289.pdf
.
İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Üzvi boyaqlar. 2. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
books_rax\N_290.pdf
.
Əliyev E.
Üzvi kimyadan praktikum. Bakı, Maarif, 1998
books_rax\N_291.pdf
.
Alekseyev V.
Vəsfi kimya yarımmikroanaliz kursu. Bakı, Bakı Universiteti, 1998
books_rax\N_295.pdf
.
O.Əkbərov, A.Əzizov, E.Əkbərov
Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
books_rax\N_365.pdf
.
William T. Hall
Analitical chemistry. 1916
books_400\N_69.pdf
.
Chambers C., Holliday A.K.
Modern inoragnic chemistry. 1975
books_400\N_119.pdf
.
David C. Young
Computational chemistry. 2001
books_400\N_123.pdf
.
Rogers, Donald
Computational chemistry using the PC. 1994
books_400\N_124.pdf
.
John A. Dean
Lange's handbook of chemistry. London, 1999
books_400\N_139.pdf
.
Christopher J. Cramer
Essentials of computational chemistry. 2004
books_400\N_176.pdf
.
The Free High School Science Texts: A Textbook for High School Students Studying Chemistry.. 2005
books_400\N_184.pdf
.
General chemistry-principles, patterns and applications.
books_400\N_196.pdf
.
Frank Jensen
Introduction to computational chemistry. 2006
books_400\N_239.pdf
.
Patrick G.
An introduction to medical chemistry. Oxford, Oxford University Press, 1995
books_400\N_327.pdf
.
Chemistry. 2007
books_400\N_397.pdf
.
Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M.
Qeyri-üzvi kimya . Bakı , Azərbaycan Milli Ensklopediyası Nəşriyyatı , 2001
kitablar/886.pdf
.
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
kitablar/963.pdf
.
Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M.
Radiasiya kimyası.(qısa kurs) . Bakı , 2007
kitablar/964.pdf
.
Quliyev T.N.
Kimyəvi rabitə. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
kitablar/969.pdf
.
Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф.
Нефтехимия и нефтепереработка. Bakı , Bakı Universiteti , 2009
kitablar/972.pdf
.
Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Üzvi kimya sual və cavablarda . Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/983.pdf
.
A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov.
Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2009
kitablar/984.pdf
.
Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə.
Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
kitablar/985.pdf
.
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
kitablar/988.pdf
.
Ахмедов М.М., Теймурова. З.А.
Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов. Баку, ХХ-УNЕ, 2008
kitablar/995.pdf
.
Məsimov E.Ə.
Polimerlərin fiziki kimyası . Bakı , Bakı Universiteti , 2010
kitablar/1007.pdf
.
Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F.
Kristolografiya və kristallokimya . Bakı, Bakı Universiteti , 2008
kitablar/1053.rar
.
Zeynalov E.B.
Polimer materiallari üçün antioksidantlar. Bakı, Elm, 2009
kitablar/1081.pdf
.
Егоров А.С., ШАцкая К.П., Иванченко Н.М, и др.
Химия Пособие-репетитор для поступающих в вузы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003
azad/VUQAR/545.djvu
.
Эмсли Дж.
Элементы. Москва, Мир, 1993
azad/VUQAR/548.djvu
.
Стахеев А.Ю.
Вся химия в 50 таблицах. Москва, РОСТ, 1998
azad/VUQAR/562.djvu
.
Кочубей В.И.
Определение концентрации веществ при помощи спектрофотометрии: Руководство к лабораторной работе. Саратов, 2008
azad/434.pdf
.
Леенсон И.А.
Спектрофотометрия: Методическая разработка к спецпрактикуму "Экспериментальные методы химической кинетики" . Москва, 2006
azad/435.pdf
.
Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М.
Спектроскопия органических веществ. Москва, Мир, 1992
azad/442.djvu
.
Ельяшевич М.А.
Атомная и молекулярная спектраскопия. Москва, Эдиториал УРСС, 2001
azad/447.djvu
.
Гармаш А.В.
Введение в спектрокопические методы анализа. Оптические методы анализа. Москва, Высший химический колледж РАН, 1995
azad/449.djvu
.
редактор О.М.Петрухин
Аналитическая химия Химические методы анализа. Москва, Химия, 1993
azad/457.djvu
.
Ермаченко Л.А.
Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиеническихисследованиях. Москва, Чувашия, 1997
azad/460.djvu
.
Карнаухова Л.И., Тупицын Е.Н.
УФ-спектроскопия биологических макромолекул (учебно-методическое пособие) . Саратов, Саратовский Государственный Университет им. Н.Г.Чернышевского, 2002
azad/464.doc
.
Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Занимательные задания и Эфекктные опыты по химии. Москва, Дрофа, 2002
azad/548.djvu
.
Гусев А.И.
Нанокристаллические материалы: Методы получения и свойства. Екатеринбург, УрО РАН, 1998
azad/552.djvu
.
Кутепов А.М., Полянин А.Д. и др.
Химическая гидродинамика Справочное пособие. Москва, Квантум, 1996
azad/636.pdf
.
Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т.
Методы исследования структуры и свойств полимеров. Учебное пособие. Казань, КГТУ, 2002
azad/657.djvu
.
Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Введение в теорию технологических процессов.. Новосибирск, Chem.Lab.NCD, 2002
azad/700.djvu
.
Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Избранные разделы общей и неорганической химии.. Новосибирск, СГУПС, 2002
azad/701.djvu
.
Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Краткий курс коллоидной химии.. Новосибирск, Chem.Lab.NCD, 2003
azad/702.djvu
.
Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Химия и микробиология воды.. Новосибирск, СГУПС, 2002
azad/703.djvu
.
Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Элементарный курс физической химии.. Новосибирск, Chem.Lab.NCD, 2001
azad/704.djvu
.
Степин Б.Д.
Техника лабораторного эксперимента в химии.. Москва, Химия, 1999
azad/770.djvu
.
Евстигнеев Э.
Химия древесные. Санк-Петербург, Политехнического университета, 2007
azad/s_k/441.djvu
.
Стромберг А.
Физическая химия. Москва, "Высшая школа", 2001
azad/s_k/453.djv
.
Репьев С.
Забавные химические опыты. Москва, "Карапуз", 1998
azad/s_k/456.djvu
.
Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П.
Коллоидная химия. т.1. Санкт-Петербург - Москва -Краснодар, Изд-во "Лань", 2004
azad/new/1851.djvu
.
Алексинский В.Н.
Занимательные опыты по химии. т.1. Москва, Просвещение, 1995
azad/new/1853.djvu
.
Алексинский В.Н.
Занимательные опыты по химии. т.1. Москва, Просвещение, 1995
azad/new/1872.djvu
.
Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Занимательные задания и эффектные опыты по химии. т.1. Москва, Дрофа, 2002
azad/new/1878.pdf
.
Ланге К.Р.
Поверхностно-активные вещества Синтез, свойства, анализ, применение. Санкт-Петербург, Профессия, 2005
azad/new/1946.pdf
.
редактор проф. Краснов К.С.
Физическая химия Строение вещества Термодинамика. т.1. Москва, Высшая школа, 2001
azad/new/1949.djvu
.
Сергеев Г.Б.
Нанохимия. Москва, Изд-во МГУ, 2003
azad/new/2044.djvu
.
Зимон А.Д.
Занимательная коллоидная химия. Москва, АГАР, 2002
azad/new/2078.djvu
.
Литвинова Т.Н., Мельникова Е.Д., Соловьёва М.В. и др.
Химия в задачах. Москва, ОНИКС, 2009
azad/new/2095.pdf
.
под ред. проф. В.А.Проскурякова А.Н.Драбкина
Химия нефти и газа. Санкт-Петербург, Химия, 1995
azad/new/2133.djvu
.
Пентин Ю.А., Вилков Л.В.
Физические методы исследования в химии. Москва, Мир, 2003
azad/new/2218.djvu
.
редактор проф. Краснов К.С.
Физическая химия Электрохимия Химическая кинетика и катализ. т.2. Москва, Высшая школа, 2001
azad/new/2265.djvu
.
Steven L.Hoenig
Basic training in chemistry. USA, Kluwer Academic Publishers, 2002
azad/new/2414.pdf
.
Roger N. Reeve
Introduction to enviromental analysis. United Kingdom, John Wiley & Sons Ltd, 2002
azad/new/2470.djvu
.
Donnell R. Christian
Forensic Investigation of Clandestine Laboratories. USA, CRC Press LLC, 2004
azad/new/2471.djvu
.
Ernest Hodgson
A textbook of modern toxicology . USA, John Wiley & Sons, Inc., 2004
azad/new/2472.pdf
.
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. USA, American Institute of Chemical Engineers, 2000
azad/new/2473.pdf
.
Jared B. Ledgard
Kings Chemistry Survival Guide. USA, Jared B. Ledgard and UVKCHEM, inc., 2003
azad/new/2474.djvu
.
Thompson J.Michael
Visions of the Future: Chemistry and Life Science. United Kingdom, Cambridge University Press, 2001
azad/new/2475.pdf
.
Tony Owen
Fundamentals of UV-visible spectroscopy. Germany, Hewlett-Packard Company, 1996
azad/new/2476.pdf
.
David Harvey
Modern Analytical Chemistry. USA, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000
azad/new/2477.pdf
.
Ronald D. Archer
Inorganic and organometallic polymers. USA, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2001
azad/new/2479.pdf
.
Беляев Б.А., Зобнина А.Н., Минина Н.Е., Ткаченко О.Ю.
Лабораторный практикум по химической термодинамике. Москва, Московская государственная академия тонкой химической технологии им.М.В.Ломоносова, 2002
azad/new/2488.pdf
.
Alfonso Hernández-Laguna, Jean Maruani, RoyMcWeeny, Stephen Wilson
Quantum systems in chemistry and physics. Volume 1 Basic Problems and Model Systems. London, Kluwer Academic Publishers, 2000
azad/new/2544.pdf
.
Alan Hinchliffe
Modelling molecular structures. Second edition. Great Britain, John Wiley & Sons, Ltd, 2000
azad/new/2545.djvu
.
Donald W. Rogers
Computational chemistry using the PC. USA, John Wiley & Sons, Ltd, 2003
azad/new/2546.djvu
.
David C. Young
Computational chemistry. A Practical Guide for Applying Techniques to Real-World Problems. USA, John Wiley & Sons, Inc, 2001
azad/new/2547.pdf
.
Englezos P., Kalogerakis K.
Applied parameter estimation for chemical engineers. USA, Marcel Dekker, Inc., 2001
azad/new/2548.djvu
.
Andrew R.Leach
Molecular modelling principles and applications. Great Britain, Pearson Education Limited, 2001
azad/new/2550.djvu
.
Jorge Llano
Modern computational physical cehmistry. Uppsala, Sweeden, Acta Universitatis Upsaliensis, 2004
azad/new/2551.pdf
.
Jerzy Cioslowski
Quantum-mechanical prediction of thermochemical data. USA, Kluwer Academic Publishers, 2002
azad/new/2552.pdf
.
Johann Gasteiger, Thomas Engel
Chemoinformatics: A Textbook. Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2003
azad/new/2553.pdf
.
Рахманкулов Д.Л., Кимсанов Б.Х., Чанышев Р.Р.
Физические и химические свойства глицерина. Москва, Химия, 2003
azad/new/2655.djvu
.
Стахеев А.Ю.
Вся химия в 50 таблицах. Москва, МИРОС, РОСТ, 1998
azad/new/2741.djvu
.
Sami Matar, Lewis F. Hatch
Chemistry of petrochemical processes. USA, Gulf Publishing Company, 2000
azad/new/2744.pdf
.
T.İlyaslı, F.Sadıqov, M.Allazov, E.Əliyev
Yarımkeçiricilər kimyası. Bakı, Adiloğlu, 2004
books_170\N_167.pdf
.
Stuart A. Rice
Advances in chemical physics.
books_250\N_199.pdf
.
Ch. Chipot, A. Pohorille
Free energy calculations:Theory and Applications in Chemistry and Biology. USA, Springer,
books_250\N_207.pdf
.
Seyfullayeva J.M., İlyaslı T.M.
Elementlər kimyası. Bakı, BDU, 2004
110\N_25.pdf
.
Kimya tədrisi üsulu praktikumu. Bakı, 2008
110\N_52.pdf
.
Qurbanova G.Ə.
Kimyadan mühazirə. Bakı, 2013
110\N_53.pdf
.
Xəlilov Ə., Əzizov Ə.
Kimyanın tədrisində görkəmli alimlərin həyat-yaradıcılığına dair materialların öyrədilməsi. Bakı, 2000
110\N_54.pdf
.
Xəlilli Ə.
Nobel mükafatı laureatları: Görkəmli kimyaçılar. Bakı, Nərgiz, 2003
110\N_63.pdf
.
İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Qeyri üzvi kimya: elementlər kimyası. I. Bakı, Ləman, 2009
110\N_68.pdf
.
T.M.İlyaslı, J.M.Seyfullayeva
Qeyri-üzvi kimya elementlər kimyası. II. Bakı, Ləman, 2009
110\N_42.pdf
.
İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Qeyri üzvi biokimya. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008
110\N_70.pdf
.
G.Ə.Qurbanova
Ümumi kimya. Bakı, Elm, 2001
110\N_95.pdf
.
T.M.İlyaslı
Ümumi kimyadan mühazirə mətnləri. Bakı, 2014
110\N_96.pdf
.
A.Ə.Verdizadə, N.A.Verdizadə
Analitik Kimya. Bakı, 2002
books_170\N_5.pdf
.
Abel Məhərrəmov, Mirzə Allahverdiyev, Rəfiqə Əliyeva
Azərbaycan kimyaçıları. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 1998
books_170\N_14.pdf
.
A.M.Məhərrəmov
Karbohidrogen. Bakı, Çaşıoğlu, 2012
books_170\N_69.pdf
.
A.M.Məhərrəmov
Kimya. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007
books_170\N_70.pdf
.
A.M.Məhərrəmov
Kimyadan 500 məsələ. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010
books_170\N_71.pdf
.
A.M.Məhərrəmov
Kimyadan olimpiada məsələləri. Bakı, BDU nəşriyyatı, 1998
books_170\N_72.pdf
.
M.Abbasov, T.Mahmudov, N.Abışov
Kimyadan olimpiada məsələlər. Bakı, Təhsil, 2009
books_170\N_73.pdf
.
J.Seyfullayeva, T.İlyaslı
Kimyanın inkişaf tarixinin bəzi aspektləri. Bakı, Şirvannəşr, 2002
books_170\N_74.pdf
.
E.Məsimov, V.Prudko, R.Mahmudov
Makromolekul məhlullarında işığın səpilməsi. Bakı, Ləman nəşriyyat poliqrafiya, 2007
books_170\N_88.pdf
.
E.Məsimov
Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri. Bakı, Ləman nəşriyyat poliqrafiya, 2008
books_170\N_96.pdf

Cəmi: 169 kitab

Untitled Page