.
Амрах Дадашев
Земледельческо-скотоводческая экономика обществ эпохи палеометалла на территории Азербайджана. Баку, 2000
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_11.pdf
.
Z.H.Kərimov
Geodinamika. Bakı, Apostrof, 2007
yenii\kitabxana\1280136777.pdf
.
Nağıyev V.N., İ.Ə.Məmmədov
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları. Bakı, Elm, 2010
yenii\ebookspdf\naxcivan_muxtar_respublikasinin_faydali_qazintilari.pdf
.
Babazadə V.M., İsayev S.A., Əliyev M.İ., Qələndərov B.H.
Ekoloji geologiya. Bakı, Elm və təhsil, 2012
books_aysel\N_-52.pdf
.
Çıraqov M.İ., Abdullayev Z.B.
Eksperimental mineralogiya, geokimya və petrologiya. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010
books_aysel\N_-57.pdf
.
Abduyev M.
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması. Bakı, Azərbaycam Dövlət Nəşriyyatı, 2012
books_aysel\N_-139.pdf
.
Abduyev M.R.
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları. Bakı, Ozan, 2003
books_aysel\N_-140.pdf
.
Akademik M.Ə. Qaşqayın elmi irsi XXI əsrdən baxış. Bakı, 2007
books_aysel\N_185.pdf
.
V.Ramazanov, M.Mansurov
Mühəndisi geoloji tədqiqat üsulları. Bakı, Elm, 2011
books_170\N_102.pdf
.
B.Qarayev
Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi. Bakı, Adiloğlu, 2003
books_170\N_129.pdf
.
E.Məsimov
Ümumi geologiya. Bakı, Çaşıoğlu, 2010
books_170\N_146.pdf
.
Ş.Mehdiyev
Ümumi geomorfologiya. Bakı, MarsPrint, 2008
books_170\N_147.pdf
.
Boqoyavlenskaya O.V., Puçkov V.N., və b.
Regional geologiya. Bakı, Səda, 2008
books_aysel\N_284.pdf
.
Babayev Ş.Ə.
Ryazi geologiya. Bakı, El-Alliance, 2006
books_aysel\N_288.pdf
.
V.M.Babazadə, A.İ.Xasayev
Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnikası. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
books_rax\N_1.pdf
.
V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2013
books_rax\N_2.pdf
.
V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası. 2. Bakı, Bakı Universiteti, 2013
books_rax\N_3.pdf
.
V.M.Babazadə
Faydalı qazıntıların geologiyası. 3-4. Bakı , Bakı Universiteti, 2013
books_rax\N_4.pdf
.
Məsimov A.Ə., Məmmədova E.A.
Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar. Bakı, 2008
books_rax\N_25.pdf
.
İmamvediyev N.Ə.
Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsaslarla). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/957.pdf
.
Дмитриев А.Н.
Планетофизические перемены Земли: Сборник статей и докладов Дмитриева А.Н. на научно-практических конференциях Международной Славянской академии в 2007-2011 годах.. Новосибирск, ЗСО МСА, 2012
books_aysel\N_316.pdf
.
Babazada V.M., Memmedov M.N.,İimamverdiyev N.O.
Petroqrafiya. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
books_rax\N_214.pdf
.
Скопенков А.Б.
Алгебраическая топология с геометрической точки зрения.
books_rax\N_325.pdf
.
Tağıyev S.
Naftalan nefti və onun baytarlıq təbabətində istifadə edilməsi. Bakı, Elm, 2002
books_460\N_275.pdf
.
Baxşəliyev V., Catherine Marro
Naxçıvan duzdağının qədim duz mədənləri. Naxçıvan, 2012
books_460\N_281.pdf
.
Melling A.J.
Natural gas pricing and its future. 2010
books_400\N_194.pdf
.
Babazadə V. M., Axundov F.A., Məmmədov M.N., İmamverdiyev N.Ə.
Maqmatik formasiyalar . Bakı, Nafta-press, 2000
kitablar/879.pdf
.
Нагиев В.Н., Мамедов И.А.
Полезные ископаемые Нахчыванской Автономной Республики. Баку, Ширваннешр, 2009
kitablar/980.pdf
.
Асланов Б.С.
Геодинамика и гравитационное поле Азербайджана. Баку, ЭЦНЯШ, 2005
kitablar/996.pdf
.
Babazadə V.M., Məmmədov M.H., İmamverdiyev H.Ə.
Petroqrafiya . Bakı , 2007
kitablar/1055.rar
.
XƏLƏFLİ A.A.
GEOFİZİKİ KƏŞFİYYATA GİRİŞ. Bakı,
kitablar/1077.pdf
.
Xələfli A.A.
Paleomaqnetizm. Bakı, Təhsil, 2009
kitablar/1078.pdf
.
Халафлы А. А.
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИИ МАЛОГО КАВКАЗА. Баку, Тахсил, 2006
kitablar/1079.pdf
.
Xələfli A.A.
Geofiziki kəşfiyyat üsulları. Bakı, Təhsil, 2004
kitablar/1080.rar
.
Булыгин Д.В., Булыгин В.Д.
Геология и имитация разработки залежей нефти. Москва, Недра, 1996
azad/268.djvu
.
Ермилов О.М.
Методы обработки и представления геолого-геофизической и промысловой информации. Новосибирск, Издательство Сибирского отделения РАН, 2003
azad/308.pdf
.
Николаевский В.Н.
Геомеханика и флюидодинамика С приложениями к проблемам газовых и нефтяных пластов. Москва, Недра, 1996
azad/725.djvu
.
Кулагин А.В., Мушин И.А., Павлова Т.Ю.
Моделирование геологических процессов. Москва, Недра, 1994
azad/new/2139.djvu
.
John Milsom
Field Geophysics Third Edition. England, John Wiley & Sons Ltd,, 2003
azad/new/2191.pdf
.
Philip Kearey, Michael Brooks, Ian Hill
An Introduction to Geophysical Exploration Third Edition. England, Blackwell Science Ltd, 2002
azad/new/2192.pdf
.
William Lowrie
Fundamentals of Geophysics Second Edition. United States of America, Cambridge University Press, 2007
azad/new/2194.pdf
.
Дарлинг Т.
Практические аспекты геофизических исследований скважин. Москва, ООО "Премиум Инжиниринг", 2008
azad/new/2330.djvu
.
Bernhard Hofmann-Wellenhof, Helmut Moritz
Physical Geodesy. USA, Springer, 2005
azad/new/2401.pdf
.
Каналин В.Г., Вагин С.Б., Токарев М.А., Ланчаков Г.А., Тимофеев В.А.
Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология. Москва, Недра, 1997
azad/new/2696.pdf
.
Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А.
Историческая геология. Москва, Издательство Московского Университета, 1997
azad/new/2710.djvu
.
B.S.Aslanov
QRAVİ-KƏŞFİYYAT KURSU . Bakı, ADNA-nın Nəşriyyatı, 2011
kis/1591.pdf
.
Vasif Nağı oğlu Nağıyev, İlman Məmmədov
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları. . Bakı, Elm, 2010
yenii\yeni_kitablar\nagiyev_nmr_faydali_qazintilari.pdf
.
Səmədov S.S., Məmmədova P.Ə.
Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası. Bakı, Təhsil , 2014
110\N_41.pdf
.
Əzizov Ə.H., Heydərov X.M.
Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika. I. Bakı, ADNA, 2012
110\N_45.pdf
.
Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət. Bakı, 2008
110\N_85.pdf
.
S.M.Kazımov, A.V.Səfərov, İ.İ.Tağıyev, M.M.Abasov
Ümumi hidrogelogiya. Bakı, ADNA nəşriyyatı, 2008
110\N_94.pdf
.
Е.А.Məmmədova
Yeraltı suların dinamikası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
110\N_99.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları. Bakı, Nafta-Press, 2011
books_170\N_53.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Geodeziya. Bakı, Maarif, 2002
books_170\N_54.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
GPS System 500 qəbuledicisindən istifadəyə dair təlimat. Bakı, Kür, 2003
books_170\N_56.pdf
.
A.Məsimov, E.Məmmədov
Hidrogeoloji və mühəndis-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar. Bakı, Ləman, 2008
books_170\N_59.pdf
.
Məmmədova E.A.
Meliorativ hidrogeologiya. Bakı, 2016
books_90\N_63.pdf

Cəmi: 57 kitab

Untitled Page