.
Sadıqova S.A.
Abuzər Xələfov:Biblioqrafik məlumat kitabı . Bakı, 2016
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_9.pdf
.
Ian H. Witten, David Bainbridge, David M. Nichols
Digital libraries in education. Moscow, UNESCO Institute for Information Technologies in Education,, 2006
books_aysel\N_-27.pdf
.
S.İsmayılova
Uşaq və gənclər. Bakı, 2015
books_170\N_154.pdf
.
Xələfov A.A., Qurbanov A.İ.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. Bakı, 2016
books_400\N_408.pdf
.
Əhmədov E.Y.
Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı. Bakı, 2016
books_400\N_409.pdf
.
Məmmədov M.Ə.
Azərbaycanda texniki kitabxanaların inkişafı. Bakı, 2016
books_400\N_411.pdf
.
Həsənov M.
Kitabxana fondunun yaranması, formalaşması və idarə edilməsi. Bakı, BUN, 2004
books_80\N_83.pdf
.
Sadıqova S.A.
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı, 2016
books_79\N_10.pdf
.
Vəliyev İ.
Redaksiya--nəşriyyat işinin əsasları. Bakı, Günəş, 2004
books_80\N_56.pdf
.
Вильям И. Армс
Цифровые библиотеки. London, MİT Press, 2000
books_aysel\N_219.pdf
.
Rüstəmova A.
Azərbaycan SSR-də elmi-sahəvi kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti. Bakı , Elm və təhsil , 2014
books_aysel\N_232.pdf
.
David Creamer
Computer typography basics. İDEAS, 2003
books_aysel\N_300.pdf
.
Универсальная десятичная классификация. Москва, 2000
books_aysel\N_301.pdf
.
А. Б. АНТОПОЛЬСКИЙ, Е. А. ДАНИЛИНА,
Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек. Москва, ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008
books_aysel\N_302.pdf
.
Ванеев А.Н.
Библиотековедение в России конца XX века. Санкт Петербург, Профессия, 2007
books_aysel\N_303.pdf
.
Волковский Н. Л.
История информационных войн. Полигон, 2003
books_aysel\N_304.pdf
.
Володина В. П.
Информационно-библиотечная культура. Тюмень, Нефтегазовый университет, 2007
books_aysel\N_305.pdf
.
Карташов Н. С., Скворцов В. В.
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ.. Москва, Издательство Московского государственного университе-, 1997
books_aysel\N_308.pdf
.
Н. С. Карташов, В. В. Скворцов
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКО ВЕДЕНИЕ. I. Mосква, Издательство Московского государственного университета культуры, 1996
books_aysel\N_309.pdf
.
Мотульский Р. С.
Общее библиотековедение. Москва, ЛИБЕРЕЯ, 2004
books_aysel\N_310.pdf
.
Библиотечно- библиографическая классификация . Москва, ЛИБЕРЕЯ, 1997
books_aysel\N_351.pdf
.
Abdulwahab O.
Fundamentals of Library and Information Science. OFFA, 2009
books_rax\N_24.pdf
.
Gloria J. Leckie and John E. Buschman
Information technology in librarianship : new critical approaches. United States of America, 2009
books_rax\N_68.pdf
.
Писляков Владимир Владимирович
Информетрическое моделирование процесса обращения к электронным информационным ресурсам. Казань, 2008
books_rax\N_69.pdf
.
An introduction to library science. CHICAGO, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 1933
books_rax\N_78.pdf
.
Cavid Cəfərov
Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq. Bakı, Proqres, 2012
books_rax\N_113.pdf
.
Xələfov A.A.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi . Bakı , Azərnəşr , 2006
kitablar/944.pdf
.
Xələfov A.A.
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində. Bakı, Bakı Universiteti , 2009
kitablar/950.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığa giriş (Dərslik). c.3. Bakı , Bakı Universiteti, 2003
kitablar/951.pdf
.
Петушко, Н.Е.
Библиотечный маркетинг. , Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010
books_aysel\N_315.pdf
.
Справочник библиотекаря. Санкт-Петербург, 2004
books_aysel\N_321.pdf
.
С.В.Бредихин, А.Ю.Кузнецов
Методы библиометрии и рынок электронной научной периодики. Moskva, 2012
books_rax\N_152.pdf
.
Е.В. Суханова
Общее библиотековедение. Moskva, Удмуртский университет, 2013
books_rax\N_192.pdf
.
Abuzər Xələfov
Heydər Əliyev və Azərbaycanda Kitabxana işi. Bakı, Çinar-Çap, 2006
yenii\ebookspdf\H.Əliyev_ve_AZda_kitabxana_isi.pdf
.
Nağıyeva N.
Mir Cəlal. Biblioqrafiya. Bakı, "Adiloğlu” nəşriyyatı, 2008
books_460\N_179.pdf
.
Virtual Tape Library. 2008
books_rax\N_302.pdf
.
Philip Carter
The complete book of The complete book of Intelligence tests . 1988
books_rax\N_304.pdf
.
Holly Yu
Electronic resource management in libraries. New York,
books_rax\N_364.pdf
.
James Henry Breasted
Ancient records of Egypt. 1906
books_400\N_106.pdf
.
В.А. Есипова
История книги. 2011
books_400\N_175.pdf
.
Ching Se
The printing presses of the London missionary society among the Chinese. 1996
books_400\N_13.pdf
.
Краеведческая деятельность муниципальных публичных библиотек. 2012
books_400\N_242.pdf
.
И. В. Архиповой
Инновационные формы поддержки и продвижения чтения в обще- доступных библиотеках. Челябинск, 2010
books_400\N_390.pdf
.
Sze Chi-ching
A brief talk on Chinese tarditional calligraphy and enlightements.
books_163\N_33.pdf
.
Cemil Boyraz
Book publishing in Turkey: problems and prospects in the context of industrialization. 2006
books_163\N_35.pdf
.
В.А. Есипова
История книги. Издательство Томского университета, 2011
books_163\N_59.pdf
.
Philip K.Hitti, Nabih Amin Paris, Butrus Abd-Al-Malik
Descriptive catalog of the Garrett collection of Arabic manuscripts. London, Princeton, 1938
books_163\N_75.pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (qısa tarixi icamal). Bakı, BDU , 2001
kitablar/866.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxanaya giriş (kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları). c.1. Bakı , Bakı Universiteti , 2001
kitablar/876.pdf
.
Халафов А.А.
Библиотечное дело в Азербайджанской Республике (Исторический обзор).
kitablar/883.pdf
.
Əliyev Z.H.
Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq . Bakı, Bakı Universiteti , 2001
kitablar/889.pdf
.
İsmayılov X.
Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi. Bakı , 2000
kitablar/890.pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi . c.2. Bakı , Bakı Universiteti , 2007
kitablar/970.pdf
.
Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Musayeva N.N.
Kitabxana informatikası. c.2. Bakı, Odlar yurdu , 2002
kitablar/1048.pdf
.
Xələfov A., Qurbanov A.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları (dərslik). Bakı, Bakı Universiteti , 2006
kitablar/1051.pdf
.
Брежнева В.В., Минкина В.А.
Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий . Санкт-Петербург, Профессия, 2004
kis/1592.djvu
.
Когатков Д.Я.
Библиографическая деятельность библиотеки . Санкт-Петербург , Профессия, 2005
kis/1593.djvu
.
Pərviz Kazimi
Səfəvilər dövründə azərbaycanda Kitabxan işi. Bakı, Azərnəşr, 2008
yenii\ebookspdf\səfəvilər_dövründə_Azda_kitabxana_işi.pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili. Bakı, BDU nəşriyyat, 1998
abuzer\Azərbaycanda_ali_kitabxanaçılıq_təhsili.pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir. Bakı, 2009
abuzer\Azərbaycanda_kitabxana_işinə_dair_Heydər_Əliyev_doktrinası_uğurla_davam_edir.pdf
.
Xələfov A.A,
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (1933-1958). Bakı, Azərnəşr, 1974
abuzer\Azərbaycanda_kitabxana_işinin_tarixi(1933-1958).pdf
.
Xələfov A.A,
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi . Bakı, BUN, 2010
abuzer\Azərbaycanda_kitabxana_işinin_tarixi(2003).pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən. Bakı, ADU , 1960
abuzer\Azərbaycanda_kitabxana_işinin_tarixindən_(1870-1920).pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən. Bakı, 1986
abuzer\Azərbaycanda_kitabxana_işinin_tarixindən.pdf
.
Xələfov A.A.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı. Bakı, Maarif, 1987
abuzer\Azərbaycanda_kitabxanaçılıq_təhsilin_inkişafı.pdf
.
Xələfov A.A
Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı, BUN, 2003
abuzer\Heydər_Əliyev-Biblioqrafik_məlumat_kitabı.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri. Bakı, ADU , 1958
abuzer\Kitabxana_fondu_təşkilinin_bəzi_məsələləri.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxana işçisinin məlumat kitabı. Bakı, Azərnəşr, 1986
abuzer\Kitabxana_işçisinin_məlumat_kitabı.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş. Bakı, 2002
abuzer\Kitabxana_işinin_tarixi_kursuna_giriş(2002).pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş. Bakı, 1996
abuzer\Kitabxana_işinin_tarixi_kursuna_giriş.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxana və cəmiyyət. Bakı, Azərnəşr, 2011
abuzer\Kitabxana_və_cəmiyyət.pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığa giriş. Bakı, 1996
abuzer\Kitabxanaşünaslığa_giriş(1996).pdf
.
Xələfov A.A.
Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası. Bakı, BUN, 2014
abuzer\Kitabxanaşünaslığın_tarixi_və_metodologiyası.pdf
.
Kitabxanaşünaslıq (kitabxana kataloqları) . Bakı, BUN, 1996
abuzer\Kitabxanaşünaslıq_Kitabxana_kataloqları.pdf
.
Xələfov A.A.
Lenin və kitabxana . Bakı, Azərnəşr, 1974
abuzer\Lenin_və_kitabxana_işi.pdf
.
Xələfov A.A.
Respublika Elmi- texniki kitabxanası (1930-2000):kitabxananın 70 iliyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk. Bakı, BUN, 2001
abuzer\Respublika_Elmi-Texniki_kitabxanası_(1930-2000).pdf
.
Xələfov A.A.
Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixindən (1920-1932). Bakı, 1960
abuzer\Sovet_Azərbaycanında_kitabxana_işinin_tarixi.pdf
.
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı, BUN, 2001
abuzer\Xələfov_Abuzər-Biblioqrafik_məlumat_kitabı(2001).pdf
.
Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı, 2006
abuzer\Xələfov_Abuzər-Biblioqrafik_məlumat_kitabı(2006).pdf
.
Xələfov A.
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri. Bakı, 2006
abuzer\XXI_əsrin_əvvələrində_Azərbaycanda_kitabxana_işinin_əsas_inkişaf_istiqamətləri.pdf
.
Xələfov A.A
Гейдар Алиев:Библиографический справочник. Bakı, BDU, 2003
abuzer\Гейдар_Алиев-Библиографический_Справочник.pdf
.
Xələfov A.A
Из истории библиотечного дела в Советском Aзербайджане (1920-1932 гг.). Bakı, 1961
abuzer\Из_истории_библиотечного_дела_в_Советском_Aзербайджане_(1920-1932_гг.).pdf
.
Kazımi P.F.
Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti. Bakı, BUN, 2012
books_250\N_180.pdf
.
Ahmet Çelik
Bilgi hizmetleri ve mevzuat. Ankara, ÜNAK, 2011
books_250\N_204.pdf
.
Rüstəmova A.
Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti. Bakı, Elm və təhsil, 2014
110\N_6.pdf
.
S.İsmayılova
Biblioqrafik evristika. Bakı, 2015
books_170\N_32.pdf
.
Library and information science training manual. USA,
books_250\N_238.pdf
.
Canıyeva U. H.
Əlyazma üzərində redaktor işi. Bakı, BUN, 2007
books_80\N_23.pdf
.
Бойкова О.Ф., Клюев В.К.
Правовая среда российской библиотеки. Москва, Либерея-Бибинформ, 2011
books_135\N_7.pdf
.
Musalı (Səmədova) Vüsalə
Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri.. Bakı, Elm və təhsil, 2012
books_135\N_13.pdf
.
Allahverdiyev Bayram
Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti. Bakı, 2010
books_135\N_37.pdf
.
Umudlu İsmayıl
Kitab nəşri bu gün. Bakı, 2004
books_135\N_93.pdf
.
Ələsgərova İradə Hacı
Kitabın bədii və texniki tərtiЬаtı. Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2010
books_135\N_96.pdf
.
Rüstəmov Ə.M.
Patentlər və əmtəə nişanları:tərtibi, mühafizəsi, axtarışı. Bakı, 2004
books_135\N_118.pdf
.
Allahverdiyev B.V.
Ümumi kitab tarixi. Bakı, 2003
books_135\N_130.pdf
.
Yarməmmədov N.
XIX əsr Azərbaycan əlyazma kitabı. Bakı, 2009
books_135\N_134.pdf

Cəmi: 96 kitab

Untitled Page