.
Rüstəmov A.
Dünya jurnalistika tarixi. Bakı, 2010
books_80\N_18.pdf
.
Məmmədli C.
Müasir Jurnalistika . Bakı, 2003
books_80\N_51.pdf
.
Gazeteciliğin Temel Kavramlari. Ankara, 2007
books_rax\N_28.pdf
.
Jurnalistika 2.0. Bakı, 2010
books_rax\N_96.pdf
.
Ənvər Qafarlı
Televiziya jurnalistikasının əsasları. Bakı, Çənlibel, 2009
books_rax\N_97.pdf
.
Media etikası. Bakı, Media Hüququ İnstitutu, 2008
books_rax\N_139.pdf
.
Əkinçi (1875-1877). Bakı, Avrasiya Press, 2005
books_460\N_152.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. I. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_200.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. IV. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_201.pdf
.
Heydər Əliyev və mətbuat. II. Bakı, Nurlar, 2003
books_460\N_202.pdf
.
Tahirli Abid Həmid oğlu
İdrak işığında. Bakı, Ozan, 2010
books_460\N_214.pdf
.
Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram. Bakı, 2010
books_460\N_216.pdf
.
İmanzadə İsmayıl, Abbaslı Tariyel
Qəm leysanı: Publisistika. Bakı, 1999
books_460\N_324.pdf
.
Yusifoğlu Rafiq
Tanrının ömür payı. Sumqayıt, 2007
books_460\N_357.pdf
.
Elşad Quliyev
Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2004
books_rax\N_349.pdf
.
Oya Tokgöz
Temel qazetecilik. Ankara, 1981
books_rax\N_350.pdf
.
A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova
Xəbərçilik. Bakı, 2007
books_rax\N_307.pdf
.
Yushi Chiba
Media history of modern Egypt: a critical review. 2010
books_400\N_304.pdf
.
Magazines in the twentieth century. 1956
books_400\N_305.pdf
.
Məmmədli Cahangir .
Jurnalistikanın aktual problemləri (dərs vəsaiti). Bakı , 2001
kitablar/874.pdf
.
Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat ( 1996-2008 ). Bakı , 2009
kitablar/974.pdf
.
Tarixi yaddaş: kargüzarlıq sənədləri ( Metodik vəsait). Bakı , 2009
kitablar/982.pdf
.
Osman Gündüz
Jurnalistlər üçün infomasiya texnologiyaları. Bakı, Multimedia və informasiya texnologiyaları mərkəzi, 2009
yenii\kitabxana\1365710996.pdf
.
Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu. Bakı, Adiloğlu, 2007
books_170\N_27.pdf
.
Nəsiman Yaqublu
Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. Bakı, Abşeron Nəşr, 2009
books_170\N_43.pdf
.
Məhərrəmli Qulu
Televiziya dili spesifika:funksiya və struktur. Bakı, 2002
books_90\N_83.pdf
.
Nəsiman Yaqublu, Akif Rüstəmli
Xarici ölkələrin jurnalistikası. Bakı, 2007
books_90\N_88.pdf
.
Vəliyev Ş., Babayev Z.
Azərbaycanda internet yurnalistikası. Bakı, 2007
books_90\N_7.pdf
.
Rəhimova S.
Jurnalist etikası. Bakı, BUN, 2007
books_80\N_35.pdf
.
Rüstəmov A.
Jurnalistika. Bakı, 2005
books_80\N_36.pdf
.
Məmmədli C.
Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. Bakı, 2006
books_80\N_37.pdf
.
Rüstəmov A.
Jurnalistikanın əsasları. Bakı, AzTU, 2011
books_80\N_38.pdf
.
Vəliyev H.
Xarci ölkələrin jurnalistikası tarixi. Bakı, 2012
books_80\web.pdf
.
Rüstəmov A.
Jurnalistika. Bakı, "UniPrint", 2012
books_90\N_48.pdf
.
Məmmədli C.
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakl, 2012
books_90\N_49.pdf
.
Pirəliyev V.
Jurnalistikaşünaslığın əsasları. Bakı, "Təknur", 2013
books_90\N_50.pdf
.
Məmmədli C.Ə.
Jurnalistikaya giriş. Bakı, 2001
books_90\N_51.pdf
.
Media etikası. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, , 2008
books_135\N_4.pdf
.
Əlibəyli E.
Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, Elm, 2001
books_135\N_5.pdf
.
Bəşirli A.Ə.
Azad mətbuatın çərçivəsində. Bakı, 2007
books_135\N_21.pdf
.
Bayramoğlu Alxan
Аzərbаусаnjurnalistika məktəbləri.. Bakı, 2014
books_135\N_22.pdf
.
Əlizadə Y.M., Məhərrəmli Q.M.
Аzərbаусаn еfiri: tarix və müasirlik. Bakı, 2006
books_135\N_24.pdf
.
Xudiyev Nizami
Azərbaycan radio və televiziyası bu gün. Bakı, Təhsil, 2000
books_135\N_30.pdf
.
Yaqublu Nəsiman
Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri. Bakı, Elm və təhsil, 2010
books_135\N_31.pdf
.
Mazanlı İ.A., Zeynalova A.Ə.
Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Bakı, 2012
books_135\N_32.pdf
.
Mazanlı İ.
Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Bakı, 2013
books_135\N_33.pdf
.
Rafiqoğlu R.
Lider jurnalist. Bakı, Elm, 2013
books_135\N_35.pdf
.
Məmmədli S.
Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Bakı, 2013
books_135\N_38.pdf
.
Vəliyev Həmid
Beqnəlxalq jurnalist təşkilatları. Bakı, 2005
books_135\N_39.pdf
.
Əliyev Vüqar
Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. Bakı, 2006
books_135\N_40.pdf
.
Məmmədli P.
Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi. Bakı, Elm, 2009
books_135\N_42.pdf
.
Uşaqların hüquqları və jurnalistika praktikası-hüquqlara əsaslanan perspektiv. 2007
books_135\N_43.pdf
.
Dünyaminqızı Qərənfil
Cumhuriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918-1929-ci illər). Bakı, Elm, 2011
books_135\N_44.pdf
.
Demokratik dövlətlərin televiziya və radio sistemi. Bakı, 1999
books_135\N_45.pdf
.
Aslanov Aslan
Dövlət siyasətinin informasiya təminatı. Bakı, Şərq-Qərb, 2013
books_135\N_46.pdf
.
Z.Babayev, R.Məmmədli
Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası. Bakı, 2007
books_135\N_47.pdf
.
Mahmudov M.
Ədəbi redaktə: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2008
books_135\N_56.pdf
.
Xudiyev Nizami
Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda. Bakı, 2000
books_135\N_57.pdf
.
Dadaşov Aydın
Ekran publisistikası. Bakı, BDU, 1999
books_135\N_61.pdf
.
Ekstremal jurnalistin əl kitabı. Bakı, Elm və Təhsil, 20015
books_135\N_62.pdf
.
Ekstremal jurnalistika. Bakı, 2003
books_135\N_63.pdf
.
Abbas Məmmədtağı oğlu Musa
EIm insanlann уеgапə üimid уегidiг. Bakı, Mütərcim, 2009
books_135\N_66.pdf
.
Elmi məqalələrin yazılma metodikası. Bakı, 2015
books_135\N_68.pdf
.
Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. Bakı, 2016
books_135\N_73.pdf
.
Məhərrəmli Qulu
İctimai televiziya. Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər.. Bakı, 2003
books_135\N_78.pdf
.
Bayramoğlu A.
Jurnalist sənətkarlığı. Bakı, Elm və təhsil, 2015
books_135\N_84.pdf
.
Erik Fichtelius
Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Bakı, AJB-nin, 2001
books_135\N_85.pdf
.
Əhmədli Nəsir
Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2014
books_135\N_86.pdf
.
Əhmədli Nəsir
Jurnalistin nitq mədəniyyəti. Bakı, 2005
books_135\N_87.pdf
.
Əhmədli Nəsir
Jurnalistin viziual nitq mədəniyyəti. Bakı, 2002
books_135\N_88.pdf
.
Jurnalist məsuliyyəti. Bakı, 2002
books_135\N_89.pdf
.
Məhərrəmli Qulu
Kino, televiziya, radio terminləri.İzahlı lüğət.. Bakı, "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası", 2002
books_135\N_90.pdf
.
“Nəyi? Necə? Nə vaxt? –İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi”. Bakı, 2015
books_135\N_94.pdf
.
Dadaşov Aydın
Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri. Bakı, 2001
books_135\N_99.pdf
.
Media məlumat kitabçası. Bakı, "Nurlan", 2003
books_135\N_101.pdf
.
Yaşa Lange
Media və seçkilər. Bakı, , 2005
books_135\N_102.pdf
.
Məhərrəmli Q., Məmmədli Z., Əliyev A.
Mediada debatlar. Bakı, "Yeni nəsil" , 2009
books_135\N_103.pdf
.
Cəfərov C., İbrahimli İ.
Mətbuat xidməti əməkdaşlarının stolüstü kitabı. Bakı, 2003
books_135\N_106.pdf
.
Şərifli Kamandar
Mətnşünaslığın nəzəri əsasları. Bakı, "Nurlan", 2011
books_135\N_107.pdf
.
Şərifli Kamandar
Mətnşünaslıq (VII-XIX əsr yazılı abidələri əsasında). Bakı, 2001
books_135\N_108.pdf
.
Quliyeva Q.D.
Milli tərəqqiyə doğru. Bakı , ADPU-nəşriyyatı, 2012
books_135\N_111.pdf
.
Seyid Surə
Naxçıvanda mətbuatın inkişaf tarixi. Naxçıvan, 2011
books_135\N_113.pdf
.
Axundov В., Mahmudov М.
Nəşriyyat işinin əsasları. Bakı, "Aspoliqraf", 2006
books_135\N_114.pdf
.
Nəşriyyat işi. Bakı, 2001
books_135\N_115.pdf
.
Əbdürrəhimova C.
Qəzet satirasının əsasları. Bakı, 1991
books_135\N_120.pdf
.
Məhərrəmli Qulu
Radio dərsləri. Tarix. Nəzəriyyə. Təcrübə. Bakı, "Nurlan", 2007
books_135\N_121.pdf
.
Xudiyev Nizami
Radio, televiziya və ədəbi dil. Bakı, 2001
books_135\N_122.pdf
.
Маzаnlı İ.A.
Sdz azadllýt va iпfоrmаsiуа tahlilkasizliyi: Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və Ьеуnəlхаlq təmiпаt. Теrmiпlər və аnlayışlar. Bakı, 2005
books_135\N_127.pdf
.
Ağayev İslam
Tarixi yaddaşımızın böyük yadigarı. Bakı, "Elm", 2006
books_135\N_128.pdf
.
Dadaşov Aydın
Televiziya геklаmı: demokratiya və Ьаzаг iqtisadiyyatı kontekstində . Bakı, "Nurlan", 2008
books_135\N_129.pdf
.
Bəşirli Aynur., Kərimova Aynur, Vəkilova Dilarə
Xəbərçilik. Bakı, 2007
books_135\N_133.pdf

C?mi: 91 kitab

Untitled Page