.
Elşar Orucov
Riyazi iqtisadiyyat. Bakı, Xəzər Universiteti, 2016
http://elibrary.bsu.az/books_ay/test1.pdf
.
Xəlil Vəlizadə
Iqtisadi diplomatiya. Naxçıvan, 2017
http://elibrary.bsu.az/books_ay/test3.pdf
.
Курс экономической теории. Киров, "АСА", 2000
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_34.pdf
.
Məmmədov F.
İdarəetmə mədəniyyəti. Bakı, "Apastrof", 2013
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_44.pdf
.
Курс экономической теории:Общие основы экономической теории. Москва, "Дело и сервис", 2001
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_82.pdf
.
S.Q. Nuriyev, А.Я. Ялийев, М.C.Атакишийев
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, Şərq- Qərb, 2012
yenii\ebookspdf\gömrük_işinin_təşkili_və_idarə_edilməsi.pdf
.
Hacızadə E.M, Z.S.Abdullayev
Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası. Bakı, Elm, 2003
yenii\ebookspdf\neft_təsərrüfatının_iqtisadi.pdf
.
Hacızadə E.M.
Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri. Bakı, Elm, 2000
yenii\ebookspdf\ThCEjK04.pdf
.
Hacızadə E. M.
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli. Bakı, Nurlan, 2002
yenii\ebookspdf\lhYguj67.pdf
.
E.M.Hacızadə
Azərbaycanın Quruda Neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və Səmərəlilik Problemləri. Bakı, 1998
yenii\ebookspdf\az_quruda_neftcixarma.pdf
.
Hacızadə E.M.
Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər. Bakı, Adiloğlu, 2001
yenii\ebookspdf\fHDVgQrG.pdf
.
Musayev N.X.
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_aysel\N_-75.pdf
.
Məmmədov Z.
Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. Bakı, Kooperasiya, 2004
books_aysel\N_-118.pdf
.
Əhmədov Ə.İ., Musayev N.X.
Ərzaq mallarının ekspertizası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_aysel\N_281.pdf
.
Натиг Алиев
Нефт и нефтяной фактор в економике Азербайджана в ХХI веке. Баку, Элм ве Хаят, 2010
yenii\ebookspdf\neft_i_neftnoy_faktor.pdf
.
Tumris Yusifova
İş Yerlərinin Attestasiyası. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2007
yenii\iqtisadkitablar\122_ish.pdf
.
Аббасова Р. А., Кашыева Л. А.
Международный бизнес. Баку , 2011
yenii\iqtisadkitablar\127_biznes.pdf
.
Аббасова С.
Практический аудит . Баку , 2011
yenii\iqtisadkitablar\128_audit.pdf
.
Азизова Е. Д.
Словар - справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам . Баку , 2009
yenii\iqtisadkitablar\129_slovar.pdf
.
Həsən Allahverdiyev
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\13_iqtisadi.pdf
.
Гасанзаде М. М.
Международные маркетинговые исследования. Баку , 2011
yenii\iqtisadkitablar\133_marketinq.pdf
.
Исмаилзаде А.А.
Основы управления человеческими ресурсами. Баку , 2010
yenii\iqtisadkitablar\135_resurs.pdf
.
Ходов Л.Г.
Налоги и налоговие регулирование экономики. Москва, Теис, 2003
yenii\iqtisadkitablar\136_naloq.pdf
.
Эфендиев Ш. В.
Оргнизации и нормирование труда в исловиях рыночной экономики. Баку , 2006
yenii\iqtisadkitablar\139_trud.pdf
.
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri : Tarixilik və müasirlik. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2009
yenii\iqtisadkitablar\142_iqtisadi.pdf
.
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi: konfrans materialları. Bakı, 2007
yenii\iqtisadkitablar\150_heydar.pdf
.
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev mərhələsi. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\152_heydar.pdf
.
Ticarət İqtisadiyyatı: dərslik II hissə. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2006
yenii\iqtisadkitablar\156_ticaret.pdf
.
Багиров Д. А., Гасанлы М.Х., Гушхани Р.И.
Корпоративные финансы . Баку , 2010
yenii\iqtisadkitablar\158_finans.pdf
.
A. S. Aşurov
Marketinqin kommunikasiya sistemi . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2008
yenii\iqtisadkitablar\16_marketinq.pdf
.
A.Q.Polşakov, M.Y.Nesmelov
Təşkilatların konfiloktologiyası. Moskva, MZPress, 2001
yenii\iqtisadkitablar\161_konflikt.pdf
.
A.P.Qradov
Milli İqtisadiyyat. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2008
yenii\iqtisadkitablar\163_milli.pdf
.
Büdcə sistemi. Bakı, 2003
yenii\iqtisadkitablar\165_budca.pdf
.
Statistika: mühazirələr.
yenii\iqtisadkitablar\167_statistika.pdf
.
V.Ə. Əhmədov
Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2004
yenii\iqtisadkitablar\168_muassisa.pdf
.
Mühasibat uçotu və audit. Bakı,
yenii\iqtisadkitablar\169_muhasibat.pdf
.
Y.Z. Beydiyeva
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilmisinin nəzəri-metodoloji əsasları . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\17_emlak.pdf
.
Əliyev R.
İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2002
yenii\iqtisadkitablar\170_iqtisadi.pdf
.
Alan Vest
Plan nə üçün lazımdır?.
yenii\iqtisadkitablar\18_plan.pdf
.
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Bakı, iqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2007
yenii\iqtisadkitablar\185_emek.pdf
.
Bayramova S.R., Qurbanova S.Ə.
Gəlirlər və əməkhaqqı siyasəti. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\186_gelir.pdf
.
Əhmədov Ə- C.İ , Əliyev N.T.
Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Bakı, ADİU nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\195_emtee.pdf
.
Əhmədov Ə-C. İ., Musayev N. X.
Ərzaq mallarının ekspertizası II Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
yenii\iqtisadkitablar\197_erzaq.pdf
.
Xodov L.Q.
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi. Bakı,
yenii\iqtisadkitablar\201_vergi.pdf
.
T.A. Burenina
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\21_internet.pdf
.
Rzayev Q.R.
Mühasibat uçotu və audit. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2006
yenii\iqtisadkitablar\217_ucot.pdf
.
Səbzəliyev S.M.
Mühasibatlıq (maliyyə) hesabatı . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2003
yenii\iqtisadkitablar\218_maliya.pdf
.
Mühasibat uçotu.
yenii\iqtisadkitablar\223_muhasibat.pdf
.
İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat.
yenii\iqtisadkitablar\226_innovasiya.pdf
.
Musayev A.F., Hüseynov A.A., Kəlbiyev Y.A.
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bakı, 2002
yenii\iqtisadkitablar\227_vergi.pdf
.
G.A. Əzizova
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti. Bakı, İqtisadiyyat Universitetinin Nəşriyyatı, 2012
yenii\iqtisadkitablar\29_dovlet.pdf
.
Əkbərov Məhərrəm
Elektron Kommersiya . Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\31_el_kommer.pdf
.
M.Ə. Əhmədov,Hüseyn A.C.
İqtisadiyyatın dövləttənzimlənməsinin əsasları. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\33_iqtisadi.pdf
.
Ə.C.İ Əhmədov, Hüseynov A.Ə.
Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2010
yenii\iqtisadkitablar\34_qanadi.pdf
.
Əhmədov N.
Naxçıvan İqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf. Bakı, Sabah , 2008
yenii\iqtisadkitablar\35_nax.pdf
.
Əlləzov Q.S.
İqtisad elminin nəzəri- metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Bakı, İqtisad Universiteti, 2009
yenii\iqtisadkitablar\38_iqtisadi.pdf
.
Əlirzayev Ə.Q.
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
yenii\iqtisadkitablar\40_sfera.pdf
.
Əliyev Ü. Q.
Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
yenii\iqtisadkitablar\42_milli.pdf
.
Əsədov F.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin gömrük siyasəti. Bakı, İqtisad Universiteti, 2009
yenii\iqtisadkitablar\48_gomruk.pdf
.
Əzizova E.D., Mustafayeva Z.İ., Bayramova S.R., Əzizov A.A.
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət -məlumat kitabçası. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
yenii\iqtisadkitablar\49_emek.pdf
.
Fedotova L.N.
Kommunikasiya prosesində reklam. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
yenii\iqtisadkitablar\51_reklam.pdf
.
İbrahimova T. Ə., Mahmudova M.T.
Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
yenii\iqtisadkitablar\56_ucot.pdf
.
İsayev S.Z.
İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2011
yenii\iqtisadkitablar\59_invest.pdf
.
Karminski A.M.
Biznesdə kontrollinq . Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
yenii\iqtisadkitablar\63_biznes.pdf
.
Hacıyev Ş.,Bayramov Ə.
Beynəlxalq iqtisadiyyat. Bakı, İqtisad Universiteti, 2005
yenii\iqtisadkitablar\72_iqtisadi.pdf
.
Kaşiyeva F. Ş.
Pul Kredit Banklar: Məlumat sorğu kitabı. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
yenii\iqtisadkitablar\81_pul.pdf
.
Kındlberger Ç., Alıber R.
Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
yenii\iqtisadkitablar\82_bank_maliya.pdf
.
Kazımlı X., Quliyev İ.
İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
yenii\iqtisadkitablar\82_bank_maliya.pdf
.
Səhmdarlıq işi. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
yenii\iqtisadkitablar\84_bank_sahmdar.pdf
.
İmran Rzayev
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərinin təsviri. Bakı, İqtisad Universiteti, 2006
yenii\iqtisadkitablar\88_vergi.pdf
.
N.R.Quliyev , M.M.Mahmudov
Beynəlxalq Maliyyə Münasibətləri. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
yenii\iqtisadkitablar\89_maliya.pdf
.
Q.N.Liferonko
Müəssisənin maliyyə təhlili. Bakı, İqtisad Universiteti, 2010
yenii\iqtisadkitablar\90_maliya.pdf
.
M.M.Mahmudov, İ.M.Mahmudova
Regionların sosial iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2011
yenii\iqtisadkitablar\92_region.pdf
.
A.A.Mazaraki
Ticarət. Pul. Mentalitet. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2010
yenii\iqtisadkitablar\94_bank_ticaret.pdf
.
Денги, кредит, банки. Москва, Кнорус , 2010
yenii\iqtisadkitablar\bank_banki11.pdf
.
Жуков
Денги, кредит, банки. Москва, Юнити,
yenii\iqtisadkitablar\bank_banki22.pdf
.
Селишев А.С.
Денги, кредит, банки.
yenii\iqtisadkitablar\bank_sel.pdf
.
Bəşirov R.A.
Bank işi üzrə ilk interaktiv dərs vəsaiti. Bakı, 2014
yenii\iqtisadkitablar\bank21022014.pdf
.
Abbasbəyli G.A., Qlıcov V.Q., İlyasova M.X.
Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2010
yenii\iqtisadkitablar\corek.pdf
.
Керимова Д.А.
Развитие новыx банковских продуктов и услуг: диссертация. Баку , 2014
yenii\iqtisadkitablar\disser_camila2014.pdf
.
Mühasibat (maliyyə) uçotu: mühazirə mətnləri. Bakı, 2008
yenii\iqtisadkitablar\muhasibat_ucot.pdf
.
Ə.Nağıyev
Sosial-iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri. Bakı, 2002
books_170\N_133.pdf
.
Məmmədov N., Məhərrəmov A., Əhmədova S.
Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2011
books_80\N_4.pdf
.
Vəliyev D.Ə.
Beynəlxalq iqtisadiyyat. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 1998
books_80\N_10.pdf
.
Ələkbərov Ə.H., Əlizadə A.Ə.
Beynəlxalq marketinq. Bakı, İqtisad Universiteti, 2008
books_80\N_11.pdf
.
Миришли Ф.Р.
Мировая экономика. Москва, Известия, 2015
books_80\N_17.pdf
.
Дадашев Амрах
Земледельческо-скотоводческая экономика обществ эпохи палеометалла на территории Азербайджана. БГУ, Изд. Бакинского Университета, 2000
books_79\N_8.pdf
.
Запольский Сергей Васильевич
Финансовое право. Москва, Издательство Юрайт, 2015
books_79\N_9.pdf
.
Seyidov S.
Menecmentin psixologiyası. Bakı, Zərdabi LTD, 2011
books_80\N_46.pdf
.
Qasımov F., Əliyev T., Nəcəfov Z.
Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, Elm və təhsil, 2013
books_80\N_48.pdf
.
Məmmədli O., İsmayılov M., İsmayılov F.
Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi. Bakı, MBM, 2008
books_80\N_49.pdf
.
Məhərrəmov A.M.
Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya. Bakı, Nurlar, 2009
books_80\N_59.pdf
.
Xankişiyev B.A., Abdullayev P.N.
Sığorta işi. Bakı, Adiloğlu, 2004
books_80\N_60.pdf
.
Курс экономической теории. Киров, АСА, 2000
books_79\N_37.pdf
.
Məmmədov F.
İdarəetmə mədəniyyəti. Bakı, 2013
books_79\N_46.pdf
.
А.В.Сидорович
Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики.. Москва, 2001
books_79\N_76.pdf
.
Nurəliyeva R.N.
Azərbaycanın yanacaq-enerji kopmleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri. Bakı, Azərnəşr, 2010
books_aysel\N_334.pdf
.
Telman Hüseynov
Firmanın iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2009
books_rax\N_10.pdf
.
R.Əliquliyev, Ə.Əliyev
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, 2001
books_rax\N_60.pdf
.
E.Kərimov
İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
books_rax\N_81.pdf
.
E.Kərimov, B.Osmanov
İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Vətən, 2010
books_rax\N_82.pdf
.
Seyidov K.İ.
Menecmentin psixologiyası. Bakı, Zərdabi LTD, 2011
books_rax\N_148.pdf
.
Menkyu N.Q.
Ekonomiksin prinsipləri. 2. Bakı, İqtisad universiteti, 2009
books_rax\N_149.pdf
.
T.Ə.Quliyev
Menecmentin əsasları. Bakı, 2001
books_rax\N_150.pdf
.
Süleymanov Elçin, Osman Nuri Aras
Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 2010
books_460\N_40.pdf
.
Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009. Bakı, 2010
books_460\N_41.pdf
.
Hacızadə Elşən, Bağırzadə Elşən
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi. Bakı, Elm, 2011
books_460\N_42.pdf
.
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri. Bakı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2009
books_460\N_80.pdf
.
Əliyev Müseyib
Bankların inkişaf istiqamətləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2011
books_460\N_92.pdf
.
Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli. Bakı, Ekspert, 2004
books_460\N_95.pdf
.
Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Bakı, Elspert, 2005
books_460\N_96.pdf
.
Alan B.
Biznes plan.
books_460\N_108.pdf
.
M.C.Atakişiyev, H.M.Abbasov, N.H.Abbasova
Mikro və Makro İqtisadiyyat. Bakı, 2010
books_rax\N_155.pdf
.
E.M.Hacızadə, Z.S.Abdullayev
Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası. Bakı, Elm, 2003
books_rax\N_177.pdf
.
M.M.Ağakərimov
Otel. Bakı, 2008
books_rax\N_205.pdf
.
Səlimova N., Ayralova T.
Sənaye təhlükəsizliyi. Bakı, 2014
books_rax\N_258.pdf
.
E.M.Hacızadə
Sosiallaşan İqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006
books_rax\N_332.pdf
.
Xankişiyev B., Əliyev Ş.
Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, Şərq-Qərb, 2013
books_460\N_112.pdf
.
Büdcə və təhsil. Bakı, Ekspert, 2004
books_460\N_113.pdf
.
Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri: ölkə qanunvericiliyi və yaşı xarici təcrübələr. Bakı, 2013
books_460\N_127.pdf
.
Dövlət büdcəsi: sosial müdafiə və təminat xərcləri. Bakı, Ekspert, 2005
books_460\N_137.pdf
.
Cihan Bulut, Süleymanov Elçin
Dövlət maliyyəsi. Bakı, Qafqaz universiteti nəşri, 2013
books_460\N_138.pdf
.
Şəkərəliyev Arif
Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi. Bakı, İqtisad universiteti, 2011
books_460\N_141.pdf
.
Şəkərəliyev Arif
Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər. Bakı, 2009
books_460\N_142.pdf
.
Bədəlov Ə.M., Ağayev A.M., Tağızadə S.J.
Dünya iqtisadiyyatı.
books_460\N_143.pdf
.
Əliyev A., Şəkərəliyev A., Dadaşov İ.
Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri. Bakı, 2003
books_460\N_144.pdf
.
Vəliyeva M., Cabbarova Ş.
Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı. Bakı, 2013
books_460\N_150.pdf
.
Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi. Bakı, 2010
books_460\N_182.pdf
.
GMO və ərzaq təhlükəsizliyi. Bakı, 2013
books_460\N_186.pdf
.
İlkin səhiyyə xidmətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi: Azərbaycanda mövcud vəziyyət və islahatlar konsepsiyası. Bakı, İqtisadi tədqiqatlar mərkəzi, 2006
books_460\N_217.pdf
.
Aslanlı Kənan, İsmayıl Zöhrab
İqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi. Bakı, 2013
books_460\N_222.pdf
.
Qarayev İlkin
İxracatlar üçün təlimat kitabı. Bakı, 2013
books_460\N_226.pdf
.
Sabiroğlu İlkin
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz. Bakı, 2006
books_460\N_229.pdf
.
Korporativ idarəetmə. Bakı, 2001
books_460\N_241.pdf
.
Sadıqov M.M.
Maliyyə potensialı: formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi. Bakı, 2009
books_460\N_246.pdf
.
Hüseynov T.
Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2005
books_460\N_269.pdf
.
Hüseynov Aydın
Müstəqil Azərbaycan-20: iqtisadi inkişaf yolu. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 2011
books_460\N_273.pdf
.
Hacıyev İ.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı. Naxçıvan, 2011
books_460\N_283.pdf
.
Raif Qaradağ
Neft fırtınası. Bakı, Qanun, 2009
books_460\N_285.pdf
.
Hacizadə E.M.
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli. Bakı, Elm, 2002
books_460\N_286.pdf
.
Hamlet İsaxanlı
On education system in transition economy. Baku, Khazar University Press, 2006
books_460\N_293.pdf
.
Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Özəlləşdirmə: dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında. Bakı, Elm və həyat, 2001
books_460\N_296.pdf
.
İbadoğlu Q.
Qara qızıl şəffaflıq işığında. Bakı, 2005
books_460\N_307.pdf
.
Abbasov Azim
Qiymətli kağizlar və onlarla əməliyyatlar (Interaktiv üsulla). Bakı, 2007
books_460\N_327.pdf
.
Quliyev C.B., Abdullayeva R.S.
Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, Avropa, 2014
books_460\N_332.pdf
.
Həbibzadə Еlcan Ibrahim оğlu
Salam, Çin. Bakı, Azərnəşr, 2007
books_460\N_335.pdf
.
Hacıyev Q.
Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili. Bakı, Şərq-Qərb, 2012
books_460\N_362.pdf
.
Vəliyev Akif
Torpaq istehsal vasitəsi kimi: əsas müddəalar, nəticələr, tövsiyə və təkliflər. Bakı, Şərq-Qərb, 2011
books_460\N_368.pdf
.
Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Vergilər və vergitutma. Bakı, 2005
books_460\N_381.pdf
.
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2005-ci il maliyyə ili. Bakı, "Ekspert" jurnalı, 2005
books_460\N_383.pdf
.
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2008. 2008
books_460\N_384.pdf
.
Büdcə bələdçisi: 2006-cı il maliyyə ili. Bakı, 2006
books_460\N_385.pdf
.
Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2007-ci il maliyyə ili. Bakı, 2007
books_460\N_386.pdf
.
Adam Smit
Xalqlarin sərvəti. Bakı, "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2010
books_460\N_391.pdf
.
Yeni dünyada yeniləşən Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 2006
books_460\N_409.pdf
.
Азербаиджанская нефть в политике мира. Баку, 1997
books_460\N_422.pdf
.
Сейфеддини М.А., Мирабдуллаев А.М.
Денежное обрашение и монетное дело Азербайджана IX-XIV веков (при феодальном государстве Ширваншахов и Ильдегизидов). Баку, 2004
books_460\N_442.pdf
.
Yaşıl inkişaf. Bakı, 2014
books_rax\N_362.pdf
.
James Powell
A History of the Canadian Dollar. 2005
books_400\N_153.pdf
.
Scheller K. H.
The European central bank. 2006
books_400\N_160.pdf
.
Frank T.
An economic history of Rome. 2004
books_400\N_161.pdf
.
Mavor J.
An economic history of Russia . 1914
books_400\N_162.pdf
.
Kenichi Ohno
The economic development of Japan. GRIPS, 2006
books_400\N_163.pdf
.
Wintle M.
An economic and social history of the Netherlands 1800-1920. 2000
books_400\N_20.pdf
.
The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the economy—. 2014
books_400\N_250.pdf
.
James E. Gentle
Theory of statistics. 2013
books_400\N_294.pdf
.
Philippovich E.V.
History of the bank of England: and its financial services to the state. 1911
books_400\N_312.pdf
.
Donghyun Park
Pension systems in East and Southeast Asia. 2012
books_400\N_331.pdf
.
Mark Oppe
Mathematical approaches in economic evaluations. 2013
books_400\N_345.pdf
.
Schumpeter J.S.
History of economic analysis. 1986
books_400\N_385.pdf
.
Frank E. Beichelt
Stochastic processes in science, engineering and finance: probability theory. 2006
books_400\N_399.pdf
.
Reshaping economic geography. Washington, 2009
books_163\N_13.pdf
.
Aid architecture: an overview of the main trends in official development assistance flows. 2007
books_163\N_19.pdf
.
Doing business and investing in Brazil. Sao Paulo, 2013
books_163\N_49.pdf
.
Romesh Dutt
The Economic History of India. 1904
books_163\N_54.pdf
.
Scott Haase
Central Asia: A Study of History, Society, Culture and its Affects on the Current Political and Economic Ideologies of Today’s Leaders. Havai, Spring, 2008
books_163\N_70.pdf
.
Joel Mokyr
The gifts of Athena. Princeton ,
books_163\N_92.pdf
.
Ludwig von Mises
Theory and history: an interpretation of social and economic evolution. 2007
books_163\N_142.pdf
.
C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev
Gömrük işinin təşkili və idarə olunması . Bakı, 2009
kitablar/911.pdf
.
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi. Bakı, Qanun, 2007
kitablar/912.pdf
.
А.Г. Каграманзаде
Основы менеджмента в телекоммуникации.. Баку, Элм, 2002
yenii\ebookspdf\rwVoNf92.pdf
.
Məhərrəm Qayıbqulu oğlu Ağamalıyev, Tahir Sükür oglu Sükürov
Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı: Kommersiya” ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələr üçün proqram. Bakı, 2010
yenii\iqtisadkitablar\10_tic_proq.pdf
.
S.M.Nəbiyeva, S.H.Kərimova, F.S.Əkbərova
English for economists. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2010
yenii\iqtisadkitablar\104_english.pdf
.
L.A.Rəhimova, S.İ.Allahyarlı
Elmi tədqiqatların əsasları: proqram. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2010
yenii\iqtisadkitablar\109_elmi.pdf
.
K.V.Rudıy
Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemləri. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2009
yenii\iqtisadkitablar\111_xarici.pdf
.
V.K.Sençaqov
İqtisadi təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma,Özünüqoruma və inkişaf. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2008
yenii\iqtisadkitablar\113_iqtisadi.pdf
.
Ə.T.Şükürov
İqtisadi nəzəriyyələr üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2007
yenii\iqtisadkitablar\115_iqtisadi.pdf
.
O.Y.Sviridov
Pul, Kredit, Banklar: 100 suala imtahan cavabı. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2009
yenii\iqtisadkitablar\116_pul.pdf
.
V.Y.Ulaxoviç
Müasir diplomatiyada protokol və etiket . Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2008
yenii\iqtisadkitablar\118_protokol.pdf
.
V.İ.Yaroçkin, Y.V.Buzanova
Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2008
yenii\iqtisadkitablar\121_biznes.pdf
.
Ə.X.Nuriyev
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları. Bakı, 2013
books_250\N_83.pdf
.
F. Qasımov, T. Əliyev, Z. Nəcəfov
Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi. Bakı, elm və təhsil, 2013
books_250\N_89.pdf
.
F. Quliyev, R. Əzizov
Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadiyyatı . Bakı, elm və təhsil, 2013
books_250\N_90.pdf
.
Karl Marks
Kapital. Eriş,
yenii\kitabxana\1324148304.pdf
.
Hamlet İsaxanlı
On education system in transition economy. Bakı, Khazar University Press , 2006
yenii\kitabxana\1336712525.pdf
.
Karminski A.M., Olenev N.İ.
Biznesdə kontrollinq . Bakı, 2008
yenii\yeni_kitablar\Biznesdə_Kontrollinq_(e-book_az).pdf
.
R.H.Məmmədov, Tofiq Bəhərçi, V.Z.Mehdiyeva, T.S.Quliyev
Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, İqtisad Universiteti, 2006
yenii\yeni_kitablar\mammadov_dunyanin_sosial_cografiyasi.pdf
.
Əmirov İ.B., Hacıyeva Z.E.
Menecment. Bakı, 2015
110\N_28.pdf
.
İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Bakı, 2009
110\N_51.pdf
.
Qafarov Ş.S.
Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma. Bakı, 2005
110\N_61.pdf
.
E.M.Hacızadə
Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006
110\N_79.pdf
.
Pənahəliyeva M.Ö., Əliyev Ş.T.
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları. Sumqayıt, Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 2015
110\N_104.pdf
.
Şəfa Əliyev
Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti. Sumqayıt, Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 2015
110\N_107.pdf
.
A.Musayev, A.Qəhrəmanov
Ekonometriyaya giriş. Bakı, 2011
books_170\N_48.pdf
.
N.Tağıyev, R.Quliyev, F.Mirzəyev
İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə . Bakı, Adiloğlu, 2012
books_170\N_67.pdf
.
Махмудов А.
Актуальные проблемы экономики Азербайджана . I. Bakı, Şərqr - Qərb, 2013
books_250\N_243.pdf
.
Махмудов А.
Актуальные проблемы экономики Азербайджана. II. Bakı, Şərq-Qərb, 2013
books_250\N_244.pdf
.
Кожаев Ю.П., Миришли Ф.Р.
Промышленная интеграция:теория и практика в инновационном контексте. Москва, 2015
books_250\N_246.pdf
.
Дембовский В.В.
Автоматизация упраиления производством. Санкт Петербург, 2004
books_200\N_16.pdf
.
Николаева Т.П.
Банковский маркетинг. М, ЕАОИ, 2009
books_200\N_17.pdf
.
Костерина Т.М.
Банковское дело. М, ЕАОИ, 2008
books_200\N_18.pdf
.
О.Г. Карамов
Бизнес-планирование. Москва, ЕАОИ, 2007
books_200\N_21.pdf
.
Sara Helm and Rebecca Utteridge
Market Leader.
books_250\N_17.pdf
.
N. Novruzov, B. Ataşov, E. İbrahimov
Maliyyə nəzəriyyəsi. Bakı, Koorperasiya, 2014
books_250\N_48.pdf
.
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Bakı, 2010
books_250\N_51.pdf
.
Рой O. М.
Исследования социально-экономических и политических процессов. Питер, СПб, 2004
books_200\N_22.pdf
.
Т.П. Николаева
Бюджетная система РФ. Москва, ЕАОИ, 2008
books_200\N_23.pdf
.
Н.Н. Ханчук
Бюджетная система Российской Федерации . ВЛАДИВОСТОК, 2005
books_200\N_24.pdf
.
Е. Холоденко, А. Ростовцев
Бухгалтерский учет в торговле. Москва, Экономикс Пресс, 2004
books_200\N_25.pdf
.
Е.С. Соколова, З.П. Архарова
Бухгалтерский учет и аудит. Москва, 2009
books_200\N_26.pdf
.
Е.С. Соколова
Бухгалтерский учет. Москва, ЕАОИ, 2008
books_200\N_27.pdf
.
Салимжанов И.К.
Ценообразование. М., КНОРУС, 2007
books_200\N_28.pdf
.
Шадрина Г.В.
Экономический анализ. Москва, 2007
books_200\N_35.pdf
.
В.И. Подолякин
Основы экономики организации: стоимость и структура капитала. Иваново, 2005
books_200\N_36.pdf
.
Бойко А.И., Карманов М.В.
Экономическая демография. Москва, 2003
books_200\N_37.pdf
.
Г.Н. Ронова, Л.А. Ронова
Финансовый менеджмент. Москва, ЕАОИ, 2008
books_200\N_43.pdf
.
А.В. Шавров
Финансовое право Российской Федерации. Москва, ЕАОИ, 2008
books_200\N_44.pdf
.
Т.П. Николаева
Финансы и кредит. M, 2009
books_200\N_45.pdf
.
Т.П. Николаева
Финансы предприятий. Москва, 2009
books_200\N_46.pdf
.
Ю.П. Лукашин
Финансовая математика. Москва, 2008
books_200\N_47.pdf
.
Lyndon Bird
Dictionary of business continuity management terms. 2011
books_200\N_49.pdf
.
И.А. Зенин
Гражданское и торговое право зарубежных стран. Москва, 2005
books_200\N_50.pdf
.
Митрофанова И.В.
Экономическая теория. Волгоград, 2004
books_200\N_51.pdf
.
Б.И . Герасимов , Т . М . Коновалова , С . П . Спиридонов
Экономический анализ . I. ТГТУ, 2006
books_200\N_53.pdf
.
Курс экономики. Москва, Инфра-М, 1997
books_200\N_54.pdf
.
И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова, И.Ю. Унгаева
Экономика предприятия. Улан-Уде, 2004
books_200\N_55.pdf
.
Максимова В.Ф.
Инвестиции. Москва, 2009
books_200\N_60.pdf
.
Максимова В.Ф.
Инвестиционный менеджмент. Москва, 2007
books_200\N_61.pdf
.
Шабалин А.Н.
Инвестиционное проектирование. Москва, 2008
books_200\N_62.pdf
.
С.И. Алексеев
Исследование систем управления. Москва, 2008
books_200\N_63.pdf
.
Горяинова Л.В.
История экономических учений. Москва, 2007
books_200\N_65.pdf
.
Рузакова О.Н.
Коммерческое право. Москва, 2008
books_200\N_70.pdf
.
Юрина Н.М., Алексеев С.И.
Концепции современного естествознания. Москва, 2004
books_200\N_71.pdf
.
Новоженов В.А.
Концепции современного естествознания. Барнаул, 2001
books_200\N_72.pdf
.
TiM Koller, Marc Goedhart, David Wessels
Valuation: Measuring and managing the value of companies. Canada, McKinsey & Company, 2010
books_200\N_1.pdf
.
Agricultural science. Danmarc, EVALUERINGSINSTITUT, 2002
books_200\N_3.pdf
.
Ронова Г.Н., Ронова Л.А.
Анализ финансовой отчетности. М., ЕАОИ, 2008
books_200\N_5.pdf
.
Назарова Е.В.
Антикризисное управление кредитными организациями. М, ЕАОИ, 2007
books_200\N_10.pdf
.
Бахарев П.В.
Арбитражный процесс. М, ЕАОИ, 2008
books_200\N_11.pdf
.
Максимова В.Ф.
Микроэкономика. I. Москва, 2008
books_200\N_95.pdf
.
М. Н. Голиков
Микроэкономика. Псков, 2005
books_200\N_96.pdf
.
И.Б. Хмелев
Мировая экономика. Москва, 2008
books_200\N_97.pdf
.
И.А. Киселева
Моделирование рисковых ситуаций. Москва, 2007
books_200\N_98.pdf
.
Н.Н. Снетков
Имитационное моделирование экономических процессов. Москва, 2008
books_200\N_99.pdf
.
Т.И. Захарова, С.В. Гаврилова
Мотивация трудовой деятельности. Москва, 2008
books_200\N_100.pdf
.
Налоги и налогообложение. Москва, 2005
books_200\N_102.pdf
.
Н.Ю. Глубокова
Налоговое планирование. Москва, 2008
books_200\N_103.pdf
.
Шувалова Е.Б., Глубокова Н.Ю., Сычева Е.И.
Налоговое право. М, 2003
books_200\N_104.pdf
.
S.N. Kazhanowa, I.E. Iljina, E.K. Tepljakowa,N.B. Erschowa
БИЗНЕС-КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Тамбов, ТГТУ, 2004
books_200\N_106.pdf
.
Т. В. Глотова
Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем . 2001
books_200\N_107.pdf
.
Ронова Г.Н., Осоргин А.Н.
Оценка недвижимости. Москва, 2008
books_200\N_110.pdf
.
Г.Н. Ронова,, П.Ю. Королев и др.
Оценка стоимости предприятий. Москва, 2008
books_200\N_111.pdf
.
А.Р. Алавердов
Организация и управление безопасностью в кредитно- финансовых организациях. Москва, 2004
books_200\N_112.pdf
.
Т.И. Захарова
Организационное поведение. Москва, 2008
books_200\N_113.pdf
.
Башкатова Ю.И.
Контроллинг. Москва, 2008
books_200\N_75.pdf
.
Т.В. Юрьева,Е.А. Марыганова
Макроэкономика. М, 2008
books_200\N_80.pdf
.
Овчаров Д.А.
Макроэкономика. Волгоград, 2004
books_200\N_81.pdf
.
Е.П. Гусева
Менеджмент. Москва, 2008
books_200\N_82.pdf
.
Данченок Л.А.
Маркетинг. Москва, 2005
books_200\N_83.pdf
.
Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А.
Международные финансовые рынки и международные финансовые отношения. Москва, 2008
books_200\N_87.pdf
.
Е.С. Соколова
Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Москва, 2008
books_200\N_89.pdf
.
С.А.Орехов, В.А.Селезнев
Менеджмент финансово-промышленных групп. Москва, 2005
books_200\N_91.pdf
.
Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова
Менеджмент-консалтинг. Москва, 2009
books_200\N_92.pdf
.
И.А. Зенин, И.А. Ипатова
Основы нотариата. Москва, 2008
books_200\N_114.pdf
.
Алексеева Т.А., Артемьева И.В., Худоренко Е.А.
Основания гражданского общества. Москва, 2007
books_200\N_115.pdf
.
Е. С. Соколова
Основы аудита. Москва, 2008
books_200\N_117.pdf
.
С.А. Бочаров, А.А. Иванов, С.Я. Олейников
Основы бизнеса. Москва, 2008
books_200\N_118.pdf
.
Сычев Ю.Н.
Основы информационной безопасности. Москва, 2007
books_200\N_119.pdf
.
Семенов А.К. и др.
Основы менеджмента. 2008
books_200\N_122.pdf
.
С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
Основы менеджмента. Москва, 2008
books_200\N_123.pdf
.
Н.О. Токмакова
Основы управленческого консультирования. Москва, 2006
books_200\N_124.pdf
.
С.Н. Брусникина
Правовая статистика. Москва, 2008
books_200\N_130.pdf
.
И.В. Кривенькая
Правовое регулирование в экономике и управлении. Москва, 2008
books_200\N_133.pdf
.
Г.М. Зуев, А.А. Салманова
Прикладные задачи инвестирования. Москва, 2008
books_200\N_136.pdf
.
Г.Н. Смирнова, Ю.Ф. Тельнов
Проектирование экономических информационных систем. М, МЭСИ, 2004
books_200\N_137.pdf
.
В. В. Жариков
Региональная экономика. Тамбов, Тамб. гос. техн. ун-т, 2003
books_200\N_144.pdf
.
Ю.Ф. Тельнов
Реинжиниринг-бизнес-процессов. Москва, 2004
books_200\N_145.pdf
.
В.М. Аскинадзи
Рынок ценных бумаг. Москва, 2008
books_200\N_147.pdf
.
Лигай Г.А.
Руководство по изучению дисциплины «Рынок недвижимости и ипотека». Москва, 2003
books_200\N_148.pdf
.
Иванов А.А., Олейников С.Я.,Бочаров С.А.
Риск-менеджмент. Москва, 2008
books_200\N_149.pdf
.
С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 2008
books_200\N_152.pdf
.
Е.В. Иода, Б.И. Герасимов
Статистика. 2004
books_200\N_158.pdf
.
В.Г. Минашкин
Статистика фондового рынка. Москва, 2007
books_200\N_159.pdf
.
А.С. Ваганов, Н.А. Шмелев
Стратегический маркетинг. Москва, 2005
books_200\N_160.pdf
.
В.А. Лисичкин, М.В. Лисичкина
Стратегический менеджмент. Москва, 2008
books_200\N_161.pdf
.
А.П. Архипов, А.С. Адонин
Страховое дело. Москва, 2008
books_200\N_162.pdf
.
С.А. Орехов, В.А. Селезнев
Теория корпоративного управления. Москва, 2008
books_200\N_163.pdf
.
П.А. Покрытан
Теория антикризисного управления. Москва, 2007
books_200\N_164.pdf
.
Г.Н. Ронова, Т.В. Кузьмина
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2008
books_200\N_166.pdf
.
Арапов А.А.
Теория организации и системный анализ. Москва, 2003
books_200\N_167.pdf
.
А.А. Романов
Теория и правовое регулирование рекламной деятельности. Москва, 2003
books_200\N_168.pdf
.
В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова и др.
Теория статистики. Москва, 2008
books_200\N_169.pdf
.
В.П. Лисьев
Теория вероятностей и математическая статистика. Москва, 2006
books_200\N_170.pdf
.
Е.С. Соколова, Е.В. Бебнева И.В. Богачева
Теория бухгалтерского учета. Москва, 2008
books_200\N_171.pdf
.
Е.А.Девяткин
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦИИ . Москва, 2008
books_200\N_172.pdf
.
Ю.И. Башкатова
Управленческие решения. Москва, 2005
books_200\N_179.pdf
.
А.В.Квитко
Управление качеством. Москва, 2005
books_200\N_180.pdf
.
Л.Н. Иванова-Швец, А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова
Управление персоналом. Москва, 2008
books_200\N_181.pdf
.
Г.Я. Горбовцов
Управление проектом. Москва, 2007
books_200\N_182.pdf
.
Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов
Менеджмент на промышленном предприятии. 2000
books_200\N_189.pdf
.
Əyyubova N.S.
Statistika: ümumi nəzəriyyə. Bakı, 2014
books_80\N_66.pdf
.
Mahmudov M., Şabanov Z., Ələkbərov F.
İdarəetmə nəzəriyyəsi. Bakı, Elm və təhsil, 2012
books_80\N_30.pdf
.
Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M.
İnnovasiyalar: yaranması, yayəlması və inkişaf perspektivləri. Bakı, Elm, 2009
books_80\N_31.pdf
.
Məhərrəmov A.
İqtisadi diplomatiya. Bakı, Adventa MMC, 2013
books_80\N_32.pdf
.
Məmmədov N., Bərxudarov M.
İqtisadi təhlükəsizlik. Bakı, İqtisad Universiteti, 2006
books_80\N_33.pdf
.
Məmmədova Səadət
Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə. Bakı, 2009
books_90\N_80.pdf
.
Alıyev İ.H., Səməndərov S.S.
“Vergi işi tarixən”. Bakı, 2014
books_90\N_87.pdf
.
Rudıy K.V.
Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemi. Bakı, 2009
books_90\N_89.pdf
.
Əhmədov M.M.
Xidmət sahələrinin marketinqi. Bakı, 2015
books_90\N_91.pdf
.
Səlimzadə M., Xəlilov Q.
Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar. Bakı, 2010
books_90\N_92.pdf
.
Abbasov İ.M., Sadıqov R.F.
Menecment. Bakı, 2013
books_90\N_1.pdf
.
Abbasov İ.M.
Audit. Bakı, 2007
books_90\N_4.pdf
.
Mehdiyev M.İ.
Keyfiyyətin idarə edilməsi. Bakı, Çaşıoğlu, 2008
books_80\N_39.pdf
.
Axundov Ş.
Marketinq anlayışı. Bakı, MSV nəşr, 2006
books_80\N_43.pdf
.
Axundov Ş.
Marketinq. Bakı, 2003
books_80\N_44.pdf
.
Məcidov M.K.
Vergi sistemi. Bakı, 2013
books_80\N_72.pdf
.
Məmmədov F.Ə., Musayev A.F,, Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Vergilər və vergitutma. Bakı, 2006
books_80\N_73.pdf
.
Hacıyeva L.
Xidmət sahələrinin marketinqi. Bakı, 2013
books_80\N_78.pdf
.
Axundov Ş.
Azərbaycanın regionları yeni inkişaf dövrü. I. Bakı, 2014
books_90\N_1.pdf
.
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər. Bakı, "Avropa", 2015
books_90\N_19.pdf
.
Azərbaycan regionları yeni inkişaf dövrü. I. Bakı, 2014
books_90\N_22.pdf
.
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər. Bakı, 2015
books_90\N_23.pdf
.
Bəşirov R.A.
Bank işi. Bakı, 2007
books_90\N_26.pdf
.
Kərimov C., Orucov A., Kərimova T.
Beynalxalq iqtisadi təşkilatlar. Bakı, 2008
books_90\N_29.pdf
.
Allahverdiyeva M.A.
Beynəlxalq marketinq. Bakı, 2010
books_90\N_30.pdf
.
Axundov Ş.
Beynəlxalq marketinq. Bakı, 2005
books_90\N_31.pdf
.
Çudakov A.D.
Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009
books_90\N_34.pdf
.
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi. Bakı, 2011
books_90\N_36.pdf
.
İsmayılov G.İ.
Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları. Bakı, 2006
books_90\N_37.pdf
.
Məmmədov F.T.
İdarəetmə mədəniyyəti. Bakı, 2013
books_90\N_44.pdf
.
İsmayılov G.İ.
İnformasiya iqtisadiyyatı. Bakı, 2010
books_90\N_45.pdf
.
Mahmudov İ.M., Zeynalov T.Ş., İsmayılov N.M.
İqtisadi təhlil. Bakı, 2010
books_90\N_47.pdf
.
Musayev Eynulla
Kargüzarlığın təşkili. Bakı, Qanun, 2003
books_90\N_52.pdf
.
İmanov T.İ.
Logistikanın əsasları. Bakı, 2005
books_90\N_60.pdf
.
İmanov T.İ.
Logistikanın əsasları. II. Bakı, 2005
books_90\N_61.pdf
.
Axundov Ş.
Marketinqin əlifbası. Bakı, 2006
books_90\N_62.pdf
.
Ağasəf İmran
Menecment. Bakı, 2007
books_90\N_64.pdf
.
Ataşıv B., Novruzov N., İbrahimov E.
Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi. bakı, 2009
books_90\N_69.pdf
.
Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv
Mühasibat uçоtu və audit. Bakı, 2006
books_90\N_70.pdf
.
Pablik relieyşnz:ictimaiyyətlə əlaqələr. Bakı, 2001
books_90\N_70.pdf
.
Кулиев Р.
Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития. Баку, "Элм", 2007
books_90\N_71.pdf
.
Kazımlı X.
Qiymətləndirmənin əsasları. Bakı, 2008
books_90\N_75.pdf
.
КУЛИЕВ Р.А.
Глобализация мировой экономики и Азербайджан. Баку, «Элм», 2010
books_90\N_76.pdf
.
Rehimli R.
Azərbaycan devlet personel yönetimi. Ankara, 2011
books_90\N_8.pdf
.
Məmmədov Yaşar Əzimağa
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri. Bakı, 2016
books_90\N_9.pdf
.
Hüseynov T.
Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. Bakı, Elm, 2009
books_90\N_15.pdf
.
Голубков Е.П.
Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Москва, 1998
books_135\N_76.pdf
.
İsmayılov G.İ.
İnformasiya iqtisadiyyatı. Bakı, Çənlibel, 2010
books_135\N_79.pdf
.
İnnovasiya menecmenti. Bakı, 2012
books_135\N_91.pdf

C?mi: 359 kitab

Untitled Page