.
Qəhrəmanov Nadir
Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika. Bakı, Elm, 2007
books_aysel\N_-38.pdf
.
Cəfərov Y.İ.
Elektrolit məhlulları nəzəriyyələri. Bakı, UniPrint, 2007
books_aysel\N_-61.pdf
.
Abdinov Ə.Ş., Həsənov İ.S., Hüseynov T.X.
Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları . Bakı, Təhsil, 2011
books_aysel\N_-62.pdf
.
Abdinov Ə., Səfərov V.
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları. Bakı, Təhsil, 2010
books_aysel\N_-63.pdf
.
Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Elektronika. I. Bakı, 2011
books_aysel\N_-64.pdf
.
Quliyev S.Ə.,
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri. Bakı, Azərnəşr, 2010
books_aysel\N_-58.pdf
.
Hacızadə E.M,
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində . Bakı, Elm, 2000
books_aysel\N_-76.pdf
.
Məmmədov F., Səmədova Ü., Hüseynov Q.
Günəş energetikasının terminləri lüğəti. Bakı, Elm , 2009
books_aysel\N_156.pdf
.
Paşayev A.M., Məmmədov Q.Ş., Quliyev H.İ., Əhmədov İ.H.
Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar. Bakı, Nafta Press, 2006
books_aysel\N_180.pdf
.
A.Şirinova
Minerallarda izomorfizm. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
books_170\N_98.pdf
.
T.Mürsəlov, N.Qəhrəmanov
Molekul fizikası. Sumqayıt, 2006
books_170\N_99.pdf
.
İşNəcəfov
Müasir klassik elektrodinamika. Bakı, Adiloğlu, 2012
books_170\N_100.pdf
.
L.Landan, E.Lifşas
Nəzəri fizika. Mexanika. 1. Bakı, Elm, 2014
books_170\N_109.pdf
.
M.Məmmədov
Nobelçi Fiziklər. Bakı, Naşir, 2004
books_170\N_110.pdf
.
N.İsmayılov
Praktik astrofizika. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
books_170\N_117.pdf
.
R.Sultanov, N.Sadıqova
Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər "Elektrik və maqnit hadisələri". Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010
books_170\N_144.pdf
.
V.Tahirov, E.Tahirov, N.Qəhrəmanov
Ümumi fizika kursu. Atom fizikası. Sumqayıt, Sumqayıt Dövlər Universiteti nəşriyyatı, 2005
books_170\N_145.pdf
.
Quluzadə C.M.
Klassik astronomiya. Bakı, BUN, 2007
books_aysel\N_223.pdf
.
Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Paşacanov A.M.
Atom-absorbsiya spektroskopiya. Bakı, Elm, 2010
books_aysel\N_226.pdf
.
Qцliyev T.N.
Atomun quruluşu və elementlərin dövri sistemi. Bakı, 2004
books_aysel\N_227.pdf
.
Nurullayev Y.Q., Qəhrəmanov N.F. və b.
Radiasiya və həyat fəaliyyəti. Sumqayıt, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2012
books_aysel\N_281.pdf
.
Cəfərov E.S.
Radiobiologiya. Bakı, Elm, 2014
books_aysel\N_282.pdf
.
Qəhrəmanzadə A.H.
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri. Bakı, Elm, 2004
books_aysel\N_286.pdf
.
Əliyev B.Z.
Ümumi fizika kursu. Bakı, Elm, 2010
books_aysel\N_345.pdf
.
Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M.
Bərk cisimlər elektronikası . Bakı, Təhsil, 2004
books_aysel\N_353.pdf
.
Əsgərov B.M.
Bərk cisimlər nəzəriyyəsi: Fononlar. I. Bakı, BUN, 2001
books_aysel\N_355.pdf
.
Quliyev S.Ə.
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri. Bakı, Azərnəşr, 2010
books_aysel\N_391.pdf
.
Sadıqov O.M., Musayev Z.S.
Elektronika. II. Bakı, Elm, 2013
books_aysel\N_392.pdf
.
S.R.Fiqarova
Termodinamika və Statistik Fizikadan məsələlər. Bakı, Bakı Universiteti, 2012
books_rax\N_9.pdf
.
Çingiz Qacar, Abbas Cilovdarlı
Fizika həyatımızda. Bakı, Şərq-Qərb, 2011
books_rax\N_11.pdf
.
Qocayev E.M. Əliyev S.A.
Fizika kursu. 1. Bakı, «Təhsil» NPM, 2011
books_rax\N_12.pdf
.
F.А,Əhmаdоv, S.H.Abbasov
Fizika məsələləri. Bakı, Adiloğlu, 2008
books_rax\N_13.pdf
.
Y.C.Bayramov
Fizika praktikumu. 1. Bakı, El-ALİance, 2002
books_rax\N_14.pdf
.
Y.C.Bayramov
Fizika praktikumu. 2. Bakı, El-ALİance, 2003
books_rax\N_15.pdf
.
Fizika praktikumu üzrə metodik göstəriş. Bakı, Bakı Universiteti, 1991
books_rax\N_16.pdf
.
İlyasov T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V.,Yusifov Y.Ə.
Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu. Bakı, Bakı Universiteti, 1999
books_rax\N_17.pdf
.
M.B.Babanlı, T.M.İlyaslı, F.M.Sadıov, Y.Ə.Yusibov
Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Bakı, Bakı Universiteti, 2002
books_rax\N_18.pdf
.
Sabir Abbas
Fiziki və kolloid kimya. Bakı, Dan ulduzu, 1999
books_rax\N_19.pdf
.
Yаsiп Cəfərov
Fiziki və kolloid kimya. Bakı, 2009
books_rax\N_20.pdf
.
Ə.M.Əhmədov
Funksional analiz. 1. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
books_rax\N_26.pdf
.
A.Q.Əhmədov
Geofiziki məlumatlar və onların interpretasiyası. Bakı, Qanun, 2001
books_rax\N_32.pdf
.
Bəylər Aslanov
Geofiziki metodların komplekləşməsi. Bakı, Bakı Universiteti, 2013
books_rax\N_33.pdf
.
Bayramov Ə.R.
Sərbəst iş üçün praktiki materiallar müqaviməti kursu. Bakı, Maarif, 1998
books_rax\N_57.pdf
.
Məhəmməd Quliyev
İnteqral çevirmələr və onların bəzi tətbiqləri. Bakı, 2008
books_rax\N_77.pdf
.
R.C. Qаsımоvа
Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
books_rax\N_123.pdf
.
Physics 102 Laboratory Manual. 2002
books_rax\N_124.pdf
.
Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г.
Интегрированные системы проектирования и управления. Структура и состав: Учеб. пособие.. Moskva, Машиностроение, 2006
books_rax\N_127.pdf
.
Zeynalov E.B.
Füllerenler: Məlumat toplusu (1991-2006). Bakı, Nurlan , 2007
kitablar/947.pdf
.
Гарибов Г.И., Садыxзаде Г.М.
Газоразрядная плазма в учебной лаборотории . Баку, Бак.ун-т, 2005
kitablar/958.pdf
.
Əhmədov Şahin, Mirzəyev Fərhad
Atmosferdə işıq təzahürləri. Bakı, 2002
books_460\N_19.pdf
.
Məmmədov F.F.
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları. Bakı, Proqres, 2011
books_460\N_74.pdf
.
Əhmədov Faiq
Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2007
books_rax\N_154.pdf
.
X.Ş.Abdullayev
Nüvə Fizikası. Bakı, Təhsil, 2010
books_rax\N_190.pdf
.
X.Ş.Abdullayev
Nüvə Fizikasından laboratoriya işləri. Bakı, 2003
books_rax\N_191.pdf
.
Ə.Ş.Abdinov, N.M.Mehdiyev
Optoelektronika. Bakı, Maarif, 2005
books_rax\N_197.pdf
.
Göyüşov.Z.M.
Ortotrop elastik-plastik çoxsaylı lövhə və qabıqların dayanıqlığı. Bakı, Elm, 2004
books_rax\N_201.pdf
.
Мансуров К.Т.
Основы программирования в среде Lazarus. 2010
books_rax\N_203.pdf
.
Gülağa Məmi
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası. Bakı, Elm, 2003
books_rax\N_244.pdf
.
Fuad Məmmədov, Ülviyyə Səmədova, Qafar Hüseynov
Günəş Energetikasi Terminləri Lüğəti:Yeddi dildə Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman, Fransız, İspan və İtalyan . Bakı, 2009
yenii\ebookspdf\günəş_energetikası.pdf
.
Cəfərov M.
Məişət cihazlarının təmir texnologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2012
books_460\N_252.pdf
.
Həsənov İlham
Plazma və dəstə teхnologiyası. Bakı, Elm, 2006
books_460\N_298.pdf
.
B.Əsgərov
Termodinamika və statistik fizika. Bakı, Bakı Universiteti, 2005
books_rax\N_353.pdf
.
F.Əhmədov
Ümumi Fizika. Bakı, 2006
books_rax\N_278.pdf
.
T.Pənahov, V.Əhmədov
Ümumi Fizika kursu. Bakı, 9 №-li KM, 2014
books_rax\N_279.pdf
.
Ş.Əsgərov, M.Ağayev, G.Sadıqzadə
Vakuum texnikasının əsasları. Bakı, Təhsil, 2008
books_rax\N_292.pdf
.
Stone M., Gorldbart P.
Mathematics for physics. 2008
books_400\N_104.pdf
.
Michael Zingale
Computational Hydrodynamics for Astrophysics. 2015
books_400\N_121.pdf
.
Fitzpatrick R.
Computational physics .
books_400\N_122.pdf
.
A.S. Demidov
Generalized functions in mathematical physics. Main ideas and concepts.
books_400\N_141.pdf
.
James Nearing
Mathematical tools for physics. 2003
books_400\N_143.pdf
.
Tarantola A.
Elements for Physics: Quantities, Qualities, and Intrinsic Theories.
books_400\N_169.pdf
.
Eric L. Michelsen
Funky mathematical physics concepts. 2015
books_400\N_193.pdf
.
Physics experiments:that you can do at home. Madison, University of Wisconsin , 2007
books_400\N_223.pdf
.
Jonathan Braithwaite
An introduction to hydrodinamics. 2011
books_400\N_224.pdf
.
Lars Umlauf, Hans Burchard
Hydrodynamics. 2010
books_400\N_225.pdf
.
College Physics. Houston, Rice University, 2013
books_400\N_334.pdf
.
E.B. Podgorsak
Radiation oncology physics: A handbook for teachers and students. 2015
books_400\N_352.pdf
.
David Tong
Statistical physics. 2012
books_400\N_395.pdf
.
Флюгге З.
Задачи по квантовой механики . т.2. Москва, Мир, 1987
kitablar/842.pdf
.
Флюгге З.
Задачи по квантовой механики . т.1. Москва, Мир, 1971
kitablar/844.pdf
.
Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş
Atom fizikası. Bakı, Bakı Universiteti , 2000
kitablar/864.pdf
.
Qəribov Q.İ.
Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu . Bakı, 2003
kitablar/875.pdf
.
Muxtarov A.İ.
Kvant mexanikası . Bakı, Maarif , 1999
kitablar/877.pdf
.
Ramazanov M.Ə., Həsənov Ə.Q.
Nanotexnologiyadan laborotoriya işləri . Bakı, Bakı Universiteti , 2009
kitablar/965.pdf
.
Məsimov E.Ə., Mürsəlov T.Ə.
Atom fizikası . Bakı , Caşıoğlu, 2002
kitablar/967.pdf
.
İsmayılov N.Z.
Atmosferdən kənar astronomiya. Bakı , 2009
kitablar/975.pdf
.
Мамедов Р.К.
Контакты металл-полупроводник с электрическим полем пятен.. Баку, БГУ, 2003
kitablar/997.pdf
.
Abdinov Ə.Ş., Mehdiyev R.F., Hüseynov T.X.
Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası . Bakı , 2008
kitablar/1002.pdf
.
Məmmədov R.Q.
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.. Bakı, BDU, 2007
kitablar/1004.pdf
.
Davudov B., Daşdəmirov K.
Radiofizika. Dərs vəsaiti.. Bakı, Bakı Universiteti , 2008
kitablar/1005.pdf
.
Əhmədov F.A.
Mexanika və molekulyar fizika . Bakı , 2006
kitablar/1059.rar
.
O.M.SADIQOV, Z.S.MUSAYEV
ELEKTRONİKA .İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət . Bakı, 2011
kitab/elek.doc
.
Берман В.Л.
Основные модели и гипотезы физики. Москва, Издательство Московского Универистета, 1999
azad/VUQAR/531.djvu
.
Бессараб Майя
Так говорил Ландау. Москва, Физматлит, 2004
azad/VUQAR/534.djvu
.
Applications of classical physics. 2002
azad/VUQAR/536.djvu
.
Шутов В.И., Сухов В.Г. Подлесный Д.В
Экспериментальная физика. Физматлит, 2005
azad/VUQAR/547.djvu
.
Киржниц Д.А.
Лекции по физике. Москва, Наука, 2006
azad/VUQAR/568.djvu
.
Кабардин О.Ф.
Физика. Москва, Просвещение, 1991
azad/VUQAR/569.djvu
.
Гершензон Е.М.,Малов Н.Н., Мансуров А.Н.
Молекулярная физика. Москва, Академия, 2000
azad/VUQAR/587.djvu
.
Конавалов В.К.
Основы новой физики и картины мироздания. 2008
azad/VUQAR/593.djvu
.
Демков В.П., Третьякова О.Н.
Физика. Теория. Методика. Задачи. 2001
azad/VUQAR/596.djvu
.
Абражевич Э.Б., Иванов Д.А., Кириченко А.В.
Физика.Молекулярная физика и термодинамика. Ч.2. . МЭИ, 1997
azad/VUQAR/597.djvu
.
Пул Ч.
Справочное руководство по физике. Москва, Мир, 2001
azad/VUQAR/599.djvu
.
Бриджмен П.
Анализ размерностей. Москва, РХД, 2001
azad/VUQAR/794.djvu
.
Кошкин Н., Васильчикова Е.
Элементарная физика: справочник. Москва, Столетие, 1998
azad/VUQAR/813.djvu
.
Джексон Р.Г.
Мир Электроники Новейшие датчики. Москва, Техносфера, 2007
azad/VUQAR/833.djvu
.
Перельман Я.И.
Знаетели вы физику. Москва, Наука, 1992
azad/525.djvu
.
Иванов Ю.Н.
Ритмодинамика. Москва, Новый Центр, 1997
azad/535.pdf
.
Иванов Ю.Н.
Ритмодинамика Издание 2-е переработанное, дополненное. Москва, ИАЦ Энергия, 2007
azad/536.pdf
.
Оура К., Лифщиц В.Г., Саранин А.А., Зотова А.В., Катаяма М.
Введение в физику поверхности.. Москва, Наука, 2006
azad/550.djvu
.
Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 1, 2, 3. Механика. т.1. Москва, Физматлит, 2003
azad/573.djvu
.
Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 4. Основы молекулярной физики и термодинамики.. т.2. Москва, Физматлит, 2004
azad/574.djvu
.
Трубецкова С.В.
Физика. Вопросы-ответы. Задачи-решения. Часть 5,.6. Электричество и магнетизм.. т.3. Москва, Физматлит, 2004
azad/575.djvu
.
Becchi C.M., D’Elia M.
Introduction to the basic concepts of modern physics. Genova, Springer, 2007
azad/593.pdf
.
Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А.
Колебания и волны. Лекции. Москва, Физический факультет МГУ, 2001
azad/609.pdf
.
редактор Шелест В.И.
Физика в вопросах и ответах. Новосибирск, 1999
azad/618.pdf
.
Савчук В.П.
Обработка результатов измерений Методическое пособие. т.1. Одесса, ОНПУ, 2002
azad/637.pdf
.
Яковлев Г.П.
Краткие сведения по обработке результатов физических измерений. Методические указания. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2001
azad/649.pdf
.
Агеев Е.П.
Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах.. Москва, Эдиториал УРСС, 2001
azad/659.djvu
.
Красильников В.А.
Введение в акустику.. Москва, МГУ, 1992
azad/692.djvu
.
Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 1. Случайность, необходимость, вероятность.. т.1. Москва, Физматлит, 2004
azad/775.djvu
.
Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 2. Вероятность в современном обществе.. т.2. Москва, Физматлит, 2004
azad/776.djvu
.
Тарасов Л.В.
Закономерности окружающего мира. Книга 3. Эволюция естественно-научного знания.. т.3. Москва, Физматлит, 2004
azad/777.djvu
.
Типлер П., Ллуэллин Р.
Современная физика. В двух томах. Том 1. т.1. Москва, Мир, 2007
azad/new/1835.djvu
.
Типлер П., Ллуэллин Р.
Современная физика. В двух томах. Том 2. т.2. Москва, Мир, 2007
azad/new/1836.djvu
.
Блюменфельд Л.А.
Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики. Москва, Едиториал УРСС, 2002
azad/new/1932.djvu
.
Роберт Орос ди Бартини
Статьи по физике и философии. Москва, Самообразование, 2009
azad/new/2030.djvu
.
edited by Robert K. Prud'homme, Saad A. Khan
Foams: Theory, Measurements, and Applications. 1995
azad/new/2059.djvu
.
Шаталов В.Ф.
Физика на всю жизнь. Москва, ГУП ЦРП "Москва - Санкт-Петербург", 2003
azad/new/2079.djvu
.
Шабетник В.
Фрактальная физика. Москва, ОАО "Тибр", 2000
azad/new/2096.djvu
.
Богословский С.В.
Физические свойства газов и жидкостей. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2001
azad/new/2124.djvu
.
Дворсон А.Н.
Термодинамика и молекулярная физика. Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2002
azad/new/2141.djvu
.
Ванклив Дж.
Занимательные опыты по физике. Москва, Астрель, 2008
azad/new/2340.pdf
.
Alexander K.Hartmann, Heiko Rieger
Optimization algorithms in physics. Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2002
azad/new/2403.djvu
.
Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. т.1. Москва, Физматлит, 2001
azad/new/2427.djvu
.
Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Сивухин Д.В., Яковлев И.А.
Сборник задач по общему курсу физики. Москва, Физматлит; Лань, 2006
azad/new/2516.djvu
.
Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.
Основы физики. Курс общей физики. Т.1 Механика, электричество и магнетимз, колебания и волны, волновая оптика. Москва, Физматлит, 2001
azad/new/2517.djvu
.
Практикум абитуриента. Молекулярная физика. Oптика. Kвантовая физика. Москва, Бюро "Квантум", 1995
azad/new/2543.djvu
.
Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф,
Практическое руководство по интерпретации данных ГИС. Москва, Недра, 2007
azad/new/2695.pdf
.
Перельман Я.И.
Занимательная физика Книга 2. Домодедово, ВАП, 1994
azad/new/2737.pdf
.
A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Yarımkeçirici opto və fotoelektronika. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2013
books_170\N_164.pdf
.
M.Zərbəliyev
Yarımkeçiricilər fizikası. Bakı, Təhsil, 2008
books_170\N_165.pdf
.
A.Kazımzadə, V.Salmanov, A.Salmanova
Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər. Bakı, Müəllim, 2014
books_170\N_166.pdf
.
E.Məmmədova
Yeraltı suların dinamikası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
books_170\N_169.pdf
.
Astronomy and Astrophysics Astronomy and Astrophysics in the New Millennium. USA,
books_250\N_201.pdf
.
H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner
Fundamental Astronomy. New York, Springer, 2007
books_250\N_212.pdf
.
Charles A. Young
General astronomy for collegies and scientific schools. USA, 1888
books_250\N_213.pdf
.
Yuri M. Galperin
Introduction to Modern Solid State Physics.
books_250\N_219.pdf
.
Bill Wilson
Introduction to Physical Electronics. Texas, C O N N E X I O N S, 2008
books_250\N_220.pdf
.
W. Luther
Application of nanotechnologies in the energy sector. 2008
books_250\N_226.pdf
.
Shahmerdan SH. Amirov
Elementary physics: For Listeners of Preparatory Courses. Baku, 2012
yenii\yeni_kitablar\1414608744.pdf
.
Hüseynov R.Ə.
Astronomiya. Bakı, Maarif, 1997
110\N_4.pdf
.
Hacıyev S.A., Məmmədov M.Ş.
Atom fizikası. Bakı, BUN, 2000
110\N_5.pdf
.
Hümbətov R.T.
Bərkcisimli elektronika. Bakı, Azərb. DNA, 2000
110\N_11.pdf
.
Nəsirov V.İ., Nəsirov E.V., Səmədov S.A.
Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları. Bakı, ADPU, 2015
110\N_22.pdf
.
Hümbətov R.T.
Elektronika. I . Bakı, Maarif, 2000
110\N_23.pdf
.
Rəhimova E.H.
Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. Bakı, 2013
110\N_24.pdf
.
Abbasov Ə.Q.
Əməyin mühafizəsi və elektrik təh.
110\N_21.pdf
.
Cəfərov İ.H.
Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. Bakı, 2009
110\N_26.pdf
.
Qocayev E.M., Əliyev S.A,
Fizika kursu. I. Bakı, Təhsil, 2011
110\N_34.pdf
.
Mehdiyev H.A.
Gəmilərin elektrik avadanlığı. Bakı, 2008
110\N_37.pdf
.
Hüseynov V.A.
Kvant elektrodinamikası. Bakı, 2012
110\N_56.pdf
.
R.Ə.Hüseynov
Ümumi astrofizika. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010
110\N_93.pdf
.
Ramazanov Telman
Zəlzələlərin mexanikası, xəbərvericiləri və tektonik dalğalar. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2004
110\N_101.pdf
.
A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimova
Elektrotexniki materiallar. Bakı, 2009
110\N_102.pdf
.
E.S.Cəfərov
Fizika. Bakı, Elm, 2013
110\N_106.pdf
.
E.Ə.Məsimov
Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri. Bakı, Şirvannəşr, 2008
books_170\N_7.pdf
.
E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov
Atom Fizikası. Bakı, Çaşıoğlu, 2002
books_170\N_8.pdf
.
E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov
Atom Fizikasından məsələlər. Bakı, 2007
books_170\N_9.pdf
.
F.Paşayev, A.Həsənov
Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar. Bakı, Müəllim, 2013
books_170\N_10.pdf
.
M.M.Mahmudov
Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri. Bakı, Bakı Universiteti, 2012
books_170\N_29.pdf
.
E.Ə.Məsimov
Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
books_170\N_33.pdf
.
E.Ə.Məsimov,H.Ş.Həsənov
Bioloji sistemlərin termodinamikası. Bakı, Bakı Universiteti, 2007
books_170\N_34.pdf
.
E.Ə.Məsimov, N.F.Əhmədov
Biosistemlərin quruluşu və xassələri. Bakı, Bakı Universiteti, 2008
books_170\N_35.pdf
.
N.S.Məmmədov
Kainat və onun tərkib hissələri olan ulduz və qalaktikalar necə yaranmışdır?. Bakı, Elm, 2001
books_170\N_68.pdf
.
P.Qəhrəmanov, İ.Cabbarov, İ.Səfərli
Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Sumqayıt, 2009
books_170\N_75.pdf
.
Ə.Süleymanov
Kosmologiyanın yeni nəzəriyyəsi. Bakı, Elm, 2002
books_170\N_76.pdf
.
M.Pənahov, R.Kərəməliyev
Kvant elektrinikasının əsasları. Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğlulları, 2003
books_170\N_78.pdf
.
F.Sadıxov
Kvant mexanikası. Bakı, İsmayıl, 2002
books_170\N_79.pdf
.
A.Muxtarov
Kvant mexanikası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007
books_170\N_80.pdf
.
F.Sadıxov
Kvant və yüksək enerjilər fizikasının əsasları. Bakı, Avropa, 2002
books_170\N_81.pdf
.
E.Məsimov
Maddənin quruluşu. Bakı, 2011
books_170\N_87.pdf
.
İ.Sadıqov
Маtеriаllаr müqaviməti. Bakı, Təhsil, 2010
books_170\N_90.pdf
.
İ.Sadıqov
Маtеriаllаr mtiqaviməti. Bakı, Təhsil, 2013
books_170\N_91.pdf
.
E.Məsimov, H.Həsənov, B.Paşayev
Maye məhsullarının elektrik keçiriciliyi. Bakı, 2011
books_170\N_92.pdf
.
T.Ramazanov
Maye, qaz mexanikası və dalğa dinamikasına giriş. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2000
books_170\N_93.pdf
.
R.Q.Məmmədov
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007
books_170\N_94.pdf
.
Alain Nouailhat
An introduction to nanoscience and nanotechnology. 2006
books_250\N_229.pdf
.
J. Clarence Davies
Nanotechnology oversight:an agenda for the new administration.
books_250\N_234.pdf
.
Space based astronomy.
books_250\N_237.pdf
.
Бутимов Е.И. и др.
Автоматизированный практикум по физике: Механика. 2004
books_200\N_14.pdf
.
Платт Ч.
Электроника для начинающих. БХВ-Петербург, 2012
books_200\N_38.pdf
.
Jürgen R.Reuter
İntroduction to thereoretical particle physics. 2015
books_200\N_59.pdf
.
Косарева Е.А.
Аэрология. Самара, 2009
books_200\N_76.pdf
.
Лахтин Ю., Леонтьева В.Н.
Материаловедение. 1980
books_200\N_86.pdf
.
Аэрология: методы аэрологических измерений . 1961
books_200\N_93.pdf
.
Giri P.K.
A project completed under the Curriculum Development Cell, Quality Improvement Program (Q.I.P), IIT Guwahati, sponsored by A.I.C.T.E., India.. 2005
books_200\N_126.pdf
.
Ondrej Certik
Theoretical Physics Reference. 2015
books_200\N_173.pdf
.
Трофимова Т. И.
Курс физики. 2006
books_200\N_175.pdf
.
Aristotel
Metofizika. Bakı, "Mütərcim", 2008
books_90\N_65.pdf

Cəmi: 200 kitab

Untitled Page