.
Hüseynov S., Qaracayeva E.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, "Eım və təhsil", 2016
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_5.pdf
.
Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, "ULU", 2015
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_22.pdf
.
Cəfərov V.
Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti. Bakı, 2009
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_85.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. I. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_48.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. II. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_49.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. III. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_50.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. IV. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_51.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. V. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_52.pdf
.
Abdur Rahim
Madinah Arabic Reader. VI. Goodword Books, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_53.pdf
.
Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov
Aşıq Ələsgərin söz ümmanı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_55.pdf
.
Fbdullayev N.
Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2013
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_63.pdf
.
Янин Е.
Русско-арабский разговорник. Ростов н/Д., "Феникс", 2000
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_67.pdf
.
Allahmanlı Mahmud
Təxəllüslü Vaqif, Nəzmi Dürəfşan. Bakı, 2017
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_73.pdf
.
Hüseynzadə T.
Aşıq deyişmələrinin poetikası. Bakı, "Gənclik", 2017
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_74.pdf
.
Sabina Almammadova
Collection of texts and tasks in english language for improvement of oral speech. Baku, Prezident kitabxanası, 2012
yenii\ebookspdf\corrector.pdf
.
Almaz ÜLVİ
Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı. Bakı, Elm, 2004
yenii\ebookspdf\sikITQG8.pdf
.
Dadaşov A.
Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib). Bakı, Molodaya Gvardia, 2007
yenii\ebookspdf\VCgtQzFA.pdf
.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti II cild:lüğət. Bakı, Şərq- Qərb, 2006
yenii\ebookspdf\Azərbaycan_lüğəti_2cild.pdf
.
Azərbaycan dilinin izahli lüğəti:4 cilddə, dördüncü cild. Bakı, Lider, 0
yenii\ebookspdf\az_dilinin_lugeti_IV_cild.pdf
.
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, Kolori, 2004
yenii\ebookspdf\orfoqrafiya_lugeti.pdf
.
Şurəddin Məmmədli
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu: 1920-ci ilə qədər. Tbilisi , Azərbaycan, 2003
yenii\ebookspdf\borcali_qolu.pdf
.
Cəfərov N.
Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı, Elm, 2005
yenii\ebookspdf\azsunasligin_esaslari.pdf
.
Adilov Məmməd
Azərbaycan paleoqrafiyası. Bakı, Elm, 2009
books_aysel\N_1308.pdf
.
Dumas Malone
Dictionary of American Biography. XV. London, Oxford University Press,
books_aysel\N_-24.pdf
.
Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət. II. Bakı, Şərq-Qərb, 2008
books_aysel\N_-81.pdf
.
Ərəbcə- Azərbaycanca lüğət. I. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-82.pdf
.
Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə.
Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı, Oğuz eli, 1998
books_aysel\N_-84.pdf
.
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, Lider Nəşriyyat, 2004
books_aysel\N_-94.pdf
.
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. I. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-95.pdf
.
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. III. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-96.pdf
.
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. IV. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-97.pdf
.
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası. V. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-98.pdf
.
Köçərli F.Bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı. I. Bakı, Avrasiya Press, 2005
books_aysel\N_-99.pdf
.
Köçərli F.Bəy
Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Avrasiya Press, 2005
books_aysel\N_-100.pdf
.
Azərbaycan nağılları. I. Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-108.pdf
.
Azərbaycan nağılları. II . Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-109.pdf
.
Azərbaycan nağılları. III . Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-110.pdf
.
Azərbaycan nağılları. IV. Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-111.pdf
.
Azərbaycan nağılları. V. Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-112.pdf
.
Azərbaycan nəsri antologiyası. I. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
books_aysel\N_-113.pdf
.
Azərbaycan nəsri antologiyası . II . Bakı, Şərq-Qərb, 2006
books_aysel\N_-114.pdf
.
Azərbaycan nəsri antologiyası. III . Bakı, Şərq-Qərb, 2006
books_aysel\N_-115.pdf
.
Azərbaycan nəsri antologiyası. IV . Bakı, Şərq-Qərb, 2006
books_aysel\N_-116.pdf
.
Azərbaycan nəsri antologiyası. V . Bakı, Şərq- Qərb, 2006
books_aysel\N_-117.pdf
.
Azərbaycan qadın şairləri antologiyası. Bakı, Avrasiya Press, 2005
books_aysel\N_-119.pdf
.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. III . Bakı, Öndər nəşriyyatı, 2005
books_aysel\N_-131.pdf
.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. II . Bakı, Öndər nəşriyyatı, 2004
books_aysel\N_-132.pdf
.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr. Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_aysel\N_-133.pdf
.
Azərbaycan xalq mahnıları. I. Bakı, Öndər nəşriyyatı, 2005
books_aysel\N_-134.pdf
.
Antik ədəbiyyat antologiyası. II . Bakı, Avrasiya Press, 2006
books_aysel\N_-135.pdf
.
Azərbaycanca-Fransızca lüğət (A-Z). Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_-136.pdf
.
Abbasov A.Q., Abbasova R.A., Qarayev A.A.
English for beginners. Bakı, Çinar-Çap, 2006
books_aysel\N_-77.pdf
.
Rəcəbli Ə.
Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002
books_aysel\N_153.pdf
.
Almanca- Azərbaycanca lüğət (A-Z). Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_194.pdf
.
Бертельс
Великий Азербайджанский поет Низами. Баку, Qanun, 1940
yenii\ebookspdf\pMJNCQzL.pdf
.
Maarifə Hacıyeva, Tofiq Əbdülhəsənli
Azərbaycan dili. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti , 2011
yenii\iqtisadkitablar\132_azeri.pdf
.
Рзаева Г. Н., Амирова Э. М., Кулиева Э.Р.
Пособие по развитию професиональной речи студентов экономических специальностей . Баку , экономика, 2009
yenii\iqtisadkitablar\138_ekonomika.pdf
.
Гусейнова С.
Сборник . Баку , 2010
yenii\iqtisadkitablar\155_rus.pdf
.
Nəbiyev N. ,, Həsənov F
İşgüzar Fransız dili. Bakı, Çaşıoğlu, 2009
yenii\iqtisadkitablar\205_fran.pdf
.
Antonov A.İ.
Biznesmenlər üçün ingilis dili. Moskva, 1999
yenii\iqtisadkitablar\207_eng.pdf
.
Tofiq Əbdülhəsənli, Firəngiz Kazımova, İradə Sultanova
Azərbaycan dili. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\27_azer.pdf
.
Əbdülhəsənli T., Hüseynova A.
İşgüzar Azərbaycan dili. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2006
yenii\iqtisadkitablar\30_azer.pdf
.
Əbdülhəsənli T., Kazımova F., Sultanova İ.
Azərbaycan dili. Bakı, İqtisad Universiteti, 2011
yenii\iqtisadkitablar\64_azeri.pdf
.
Əbdülhəsənli T., Hüseynova A., İsmayılzadə G.
Azərbaycan dili: İşgüzar yazışmalar. Bakı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\az05091.pdf
.
Əbülhəsənli T.
İşgüzar Azərbaycan dili. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, 2009
yenii\iqtisadkitablar\az05093.pdf
.
Hacıyeva M., Əbülhəsənli T.
Azərbaycan dili. Bakı, Azərbaycan İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011
yenii\iqtisadkitablar\az05094.pdf
.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti.
yenii\iqtisadkitablar\az111.pdf
.
Əliyev Y.
Ümumi mətnşünaslıq. Bakı, 2007
yenii\kitabxana\1288078366.pdf
.
F.Şiriyev
Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika. Bakı, Nurlar, 2014
books_170\N_124.pdf
.
Hüseynov Süleyman, Qaracayeva Elvira
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, "Elm və təhsil”, 2016
books_79\N_6.pdf
.
Bayramov A., Məhərrəmov Z., İsgəndərzadə M.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, "ULU", 2015
books_79\N_20.pdf
.
Cəfərov V.
Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti. Bakı, 2009
books_79\N_33.pdf
.
Abbasova Q.Y,
Ritorika: tarix, nəzəriyyə, praktika. Bakı, 2008
books_80\N_57.pdf
.
Abdullayev Nadir
Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2013
books_79\N_58.pdf
.
Янин Е.
Русско-арабский разговорник. Ростов н/Д, <Феникс», 2000
books_79\N_61.pdf
.
Antik ədəbiyyat antologiyası. I. Bakı, Avrasiya Press, 2006
books_aysel\N_209.pdf
.
Əliqızı A.
Azadlıq və istiqlal poeziyası. Bakı, 2001
books_aysel\N_233.pdf
.
Çobanov M.
Azərbaycan antroponimiyasının əsasları . Bakı , Maarif, 1998
books_aysel\N_245.pdf
.
Azərbaycan dastanları . III . Bakı, Lider, 2005
books_aysel\N_247.pdf
.
Azərbaycan dastanları . I. Bakı, Lider, 2005
books_aysel\N_248.pdf
.
Azərbaycan dastanları. II. Bakı, Lider, 2005
books_aysel\N_249.pdf
.
Azərbaycan dastanları . II . Bakı , Lider, 2005
books_aysel\N_250.pdf
.
Azərbaycan dastanları . IV. Bakı, Lider, 2005
books_aysel\N_251.pdf
.
Azərbaycan dastanları . V. Bakı, Lider , 2005
books_aysel\N_252.pdf
.
Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_253.pdf
.
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı, Şərq-Qərb, 2007
books_aysel\N_254.pdf
.
Е.С. КУЗЬМИНА
РУССКИЙ ЯЗЫК БЫСТРО (инновационный учебно-методический комплекс для интенсивного изучения РКИ на этапе довузовской подготовки). Москва, РУДН, 2008
books_aysel\N_296.pdf
.
Ömür yolu və biblioqrafiya. Bakı, 2014
books_aysel\N_393.pdf
.
Paşayev A.
Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü. Bakı, 2014
books_aysel\N_394.pdf
.
Həsənova G.
Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası. Bakı, Elm və təhsil , 2014
books_aysel\N_399.pdf
.
Hüseynova G.
Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik - semantik təhlili. Bakı, Elm və təhsil, 2014
books_aysel\N_400.pdf
.
Hüseynova G.
Tat dili leksik fondunun geneoloji təhlili (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında). Bakı, Elm və təhsil, 2013
books_aysel\N_401.pdf
.
Hüseynova G.İ.
Tat dilinin leksikası (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında). Bakı , 2013
books_aysel\N_402.pdf
.
Richard Walton
Advanced English C.A.E. Grammar Practice. England, 2000
books_aysel\N_395.pdf
.
Rəhimoğlu A.
Azərbaycan türkcəsinin düzgün yazı qaydaları ( Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait).
books_aysel\N_399.pdf
.
Deirde Howard- Williams Cyntbia Herd
Business words. HEİNEMANN, 1992
books_aysel\N_400.pdf
.
Fədai
Bəxtiyarnamə. Bakı, Şərq-Qərb, 2004
books_rax\N_5.pdf
.
Fərid Hüseyn
300-dən sonrakı azərbaycanlılar. Bakı, 2012
books_rax\N_7.pdf
.
Frans Kafka
Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2006
books_rax\N_22.pdf
.
Tuna K.
Git Kendini Çok Sevdirmeden. İstanbul, Dogan Kitapçılık, 2002
books_rax\N_36.pdf
.
Ernest Heminquey
Əcəl zəngi. Bakı, Avrasiya press, 2006
books_rax\N_37.pdf
.
A.Həsənov, Ə.Ağayev
Pedaqogika. Bakı, Nasir, 2007
books_rax\N_40.pdf
.
Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Şərq-Qərb, 2009
books_rax\N_42.pdf
.
Qəzənfər Paşayev
Kərkük folklorunun janrları. Bakı, Elm, 2003
books_rax\N_101.pdf
.
Flora Əlimirzəyeva
Kitabi-Dədə Qorqud Dastanları Alman tədqiqatında. Bakı, Bakı Universiteti, 1998
books_rax\N_112.pdf
.
Ərəb və Fars sözləri lüğəti. 2. Bakı, Şərq-Qərb, 2005
books_rax\N_114.pdf
.
Kazımov İsmayıl
Axısqa türklərinin dili.
books_460\N_25.pdf
.
Alməmmədova S.
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili. Bakı, 2010, 2010
books_460\N_100.pdf
.
Əliqızı A.
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, Azərnəşr, 2007
books_aysel\N_316.pdf
.
Q.Ş.Kazımov
Müasir Azərbaycan dili sintaksis. Bakı, Təhsil, 2007
books_rax\N_163.pdf
.
Həsrət Həsənov
Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 2004
books_rax\N_164.pdf
.
Həsrət Həsənov
Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. bakı, Nurlan, 2005
books_rax\N_166.pdf
.
Fərman Zeynalov
Practical English phonetics. Bakı, 2007
books_rax\N_219.pdf
.
Əbülfəz Rəcəbli
Qədim Türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001
books_rax\N_230.pdf
.
З.Е.Александровна
Словарь синонимов русского язıка. Moskva, Русский язıк , 2001
books_rax\N_326.pdf
.
Xəlilov Səlahəddin
Cavid fəlsəfəsi.. Bakı, Qanun, 1996
books_460\N_117.pdf
.
Xəlilov Səlahəddin
Cavid fəlsəfəsi. 2. Bakı, Nurlar, 2009
books_460\N_118.pdf
.
Əliyev V.
Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı, Prezident kitabxanası, 2003
yenii\ebookspdf\Heydər_əliyev_dil_siyasəti.pdf
.
Salatın Əhmədova
Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı, 2010
yenii\ebookspdf\s7lD0Idy.pdf
.
Kamil Vəli Nərimanoğlu
Latın əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı Türkolji qurultayı:Biblioqrafiya. Bakı, Çinar-Çap, 2006
yenii\ebookspdf\latın_əsaslı_yeni_turk_əlifbası.pdf
.
Nikpur Cabbarlı
Mühacirət və klassik ədəbi irs: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında Klassik irs problemi. Bakı, Azərbaycan universiteti nəşriyyatı, 2003
yenii\ebookspdf\mühacirət_və_klassik_ədəbi_irs.pdf
.
Abdulla Mahirə
Əbədiyyət AN. Bakı, Adiloğlu, 2008
books_460\N_148.pdf
.
Əliyev Rəhim
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, Mütərcim, 2008
books_460\N_151.pdf
.
Nəbiyev A.m.
Folklor yaradıcılığında fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları. Bakı, 2011
books_460\N_178.pdf
.
Gülbəniz Babaxanlı
Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid. Bakı, Proqres, 2013
books_460\N_199.pdf
.
Hacılı Asif
Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası. Bakı, Mütərcim, 2010
books_460\N_227.pdf
.
Seyran Məkan Azərli
Renessans. Bakı, Elm və Təhsil, 2010
books_460\N_231.pdf
.
Məlikov R., İbrahimov N.
Məktəblinin tarixi lüğəti. Bakı, Ayna Mətbu evi, 2004
books_460\N_253.pdf
.
Fəxrəddin Salim (Baxşəliyev)
Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf. Bakı, Elm və təhsil, 2010
books_460\N_263.pdf
.
Qasımov Xeyirbəy
Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, Aspoliqraf, 2008
books_460\N_295.pdf
.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr: Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları. Bakı, Şərq-qərb, 2005
yenii\kitabxana\1325324135.pdf
.
Rzayev F.
Söz konstruktorluğu. Bakı, 2012
books_460\N_353.pdf
.
Меликов Р.
Транслитерация, перевод, глоссарий. Баку, 2013
books_460\N_444.pdf
.
Owomoyela O.
A history of twentieth century African literatures. USA, Nebraska Press, 1993
books_400\N_24.pdf
.
Fərman Zeynal
Supplement to the book practical English phonetics. 2. Bakı, 2007
books_rax\N_342.pdf
.
Əkbər Qocayev, Şəhla Quliyeva,Sevda Əlİyeva
Tarixi anlayış və Terminlərin izahlı lüğəti. Bakı, Maarif, 2003
books_rax\N_343.pdf
.
Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov
Türk dili. Bakı, Bakı Universiteti, 1991
books_rax\N_271.pdf
.
Deniz Karakurt
Türk Söylence Sözlüğü. 2011
books_rax\N_272.pdf
.
B.Ə.Budaqov
Türk uluslarının yer yaddaşı. Bakı, Elm, 1994
books_rax\N_273.pdf
.
Seyran Kazımoğlu
Türkcə şəxs adlarımız. Bakı, Elm, 2009
books_rax\N_274.pdf
.
Walter W. Skeat
A consice etymological dictionary of the English language. 2013
books_400\N_30.pdf
.
Habib M.A.
Modern literary criticism and theory: a history. 2005
books_400\N_33.pdf
.
Gregory Clark
The Price History of English Agriculture;1209-1914. 2003
books_400\N_44.pdf
.
Benner J.A.
The ancient Hebrew language and alphabet. 2002
books_400\N_47.pdf
.
Greenberg, Joseph H., Ruhlen Merritt.
An Amerind Etymological Dictionary. 2007
books_400\N_65.pdf
.
Trask R.L.
Etymological dictionary of Basque. 2008
books_400\N_86.pdf
.
Henry A. Beers
Brief History of English and American Literature. 1897
books_400\N_88.pdf
.
T. Muraoka, C.H.M. Versteegh
Arabic dialectology . Boston, Brill, 2009
books_400\N_101.pdf
.
100 books for u nderstanding contemporary Japan. 2008
books_400\N_103.pdf
.
Nikolayev S.L., Starostin S.A.
A north Caucasian etymological dictionary. 1994
books_400\N_118.pdf
.
П.П.Литвинов
Англо-русский и русско-английский синонимический словарь с тематической классификацией.. 2002
books_400\N_172.pdf
.
Gerd Carling
Etymology of the Hebrew nouns. 2012
books_400\N_177.pdf
.
Bercovitch S.
The Cambridge history of American literature:Prose writing 1860-1920. New York, Cambridge University Press, 2005
books_400\N_228.pdf
.
Rochelle Lieber
İntroducing morphology. New York, Cambridge University Press, 2009
books_400\N_234.pdf
.
Selden R., Windowson P., Brooker P.
A readers guied to contemporary literary theory . 2005
books_400\N_7.pdf
.
Graddol D.
Profiling English in China: the pearl river Delta. 2013
books_400\N_9.pdf
.
Stockwell P.
Cognitive poetics . London, 2002
books_400\N_11.pdf
.
Pikington A.
Poetic thoughts and poetic effects: a relevance theory account of the literary use of rhetorical tropes and schemes. 1994
books_400\N_14.pdf
.
Hillis M.J.
Literary theory: a very short introduction. New York, Oxford, 2000
books_400\N_19.pdf
.
Cuddon J.A.
A dictionary of literary terms and literary theory . 2013
books_400\N_21.pdf
.
Fletoher R.H.
A history of English literature. 2002
books_400\N_22.pdf
.
Andrew Sanders
The short Oxford history of English literature. Oxford, 1994
books_400\N_253.pdf
.
Large English dictionary.
books_400\N_254.pdf
.
Jackson, Howard
Lexicography : An Introduction. London, Taylor & Francis Routledge, 2002
books_400\N_259.pdf
.
Peyman Mikaili
An etymological dictionary of arabic. 2013
books_400\N_300.pdf
.
Orel V.
A handbook of germanic etymology. 2003
books_400\N_322.pdf
.
American literature. 1994
books_400\N_323.pdf
.
Julius Pokorny’s
Proto-Indo-European: Etymological Dictionary. Dnghu Association, 2007
books_400\N_337.pdf
.
Rodale Jerome Irving
The synonym finder: English language—Synonyms and antonyms. 1978
books_400\N_373.pdf
.
George Saintsbury
A short history of French literature. 2011
books_400\N_391.pdf
.
James Champlin
Synonyms and antonyms. 2009
books_400\N_402.pdf
.
Peter H.Lee
A history of Korean literature. 2003
books_163\N_8.pdf
.
Antonella Ghersetti, Alex Metcalfe
The book in fact and fiction in pre-modern arabic literature . 2012
books_163\N_29.pdf
.
Clement Huart
A history of Arabic literature. New York, Appleton and company, 1903
books_163\N_73.pdf
.
Joanne Suter
Vocabulary: history and geography words. 2002
books_163\N_150.pdf
.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Bakı, Şərq- Qərb, 2006
yenii\ebookspdf\W4z1CR3y.pdf
.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti I cild. Bakı, Şərq- Qərb, 2006
yenii\ebookspdf\VvUzr7gE.pdf
.
Əlimirzəyev Xalid.
Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası . Bakı, Gənclik, 2001
kitablar/882.pdf
.
Bakıxanov A.
Gülüstani-İrem . Bakı, Minarə, 2000
kitablar/913.pdf
.
Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s). т.1. Bakı , 2006
kitablar/915.pdf
.
Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s). т.2. Bakı , 2008
kitablar/916.pdf
.
İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi " Lək-Lək" jurnalı . Bakı , Açıq dünya , 2008
kitablar/919.pdf
.
Cəfərov N.
Azərbaycanşünaslığın əsasları . Bakı , Pedoqogika , 2005
kitablar/927.pdf
.
Fatiyev M.
Salman Savəcinin həyat və yaradıcılığı . Bakı , Elm, 2009
kitablar/966.pdf
.
Babayev Y.
Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm . Bakı, Nurlan , 2007
kitablar/971.pdf
.
Seyidov Yusif.
Mir Cəlal-100 Ədəbi bədii dil problemləri ( Monoqrafiya ). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/978.pdf
.
Bahadurqızı Y.
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı . Bakı , Caşıoğlu, 2009
kitablar/986.pdf
.
Гулиева Л.М., Сеидзаде Л.Г.
Сборник упражнений по-русскому языку для студенов-иностранцев (подготовительный факультет – начальный этап). Баку, 2008
kitablar/989.pdf
.
Кязимов М.Д.
Персидская поэзия конца ХХ века.. Баку, 2005
kitablar/991.pdf
.
Babazadə B.
Ədəbiyyatda lirk növ. Bakı, 2008
kitablar/1049.pdf
.
Hüseynov Süleyman
Qasım bəy Zakir. Bakı, Yazıçı, 2010
kitablar/1084.pdf
.
Hüseynov Süleyman
Nitq mədəniyyəti. Bakı, Yazıçı, 2010
kitablar/1085.pdf
.
Tağısoy Nizami
Bir ömrün rapsodiyası. Bakı, Mütərcim, 2010
kitablar/1090.pdf
.
Tağısoy Nizami
Şilyan:Ozü, sözu-çeşmənin gözü. т.1. Bakı, 2009
kitablar/1091.pdf
.
Бонк Н.А.
Английский шаг за шагом.. т.2. Москва, Росмен, 2001
kitablar/1092.pdf
.
Tağısoy Nizami
Etnos və epos. Keçmişdən bu günə. Bakı, Mütərcim, 2010
kitablar/1093.pdf
.
Tofel exam essentials. New York, 2004
kitablar/1094.pdf
.
Elizabeth Chesla
TOEFL Exam success from Learning Express in only 6 strategic steps. New York, 2002
kitablar/1095.pdf
.
Практическая грамматика английского языка. Белорусья, Гродно, 2002
kitablar/1096.pdf
.
Həsənzadə Səftər
Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər. Bakı, Mütərcim, 2009
kitablar/1097.pdf
.
Manafoglu R., Tağısoy N., Kamal R.
İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı, Mütərcim, 2010
kitablar/1098.pdf
.
Шихирев Л.Н.
Ускоренный курс английского языка Система "Чайка Джонатан". Москва, Фолиум, 2002
kitablar/1099.pdf
.
Мамедов Низами
Каракалпакская литература. Баку, Мутарджим, 2002
kitablar/1100.pdf
.
GÜLNARƏ FƏXRƏDDİNQIZI
TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI. Bakı, Nurlan, 2010
kitab/1123.pdf
.
Cəfərli Yeqzar
Əli Fəhmi dünyası . Adiloğlu, 2011
kitab/1129.pdf
.
Ağabəyli Sevil Sultan qızı
Koroğlu dastanında xalq inciləri. Bakı, 2008
kitab/1133.pdf
.
Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). c.3. Bakı , Nafta-Press, 2009
kitab/1135.pdf
.
Siracəddin Hacı
Həzrət Nizami Gəncəvinin meracnamələrinin şərhi. c.4. Bakı , Nafta-Press, 2010
kitab/1136.pdf
.
Rzayev A.
Çağlayan bulaq. Bakı, Gənclik, 2005
kis/1594.pdf
.
Sadıqlı A.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbayan dili.. Bakı, Mütərcim, 2011
kis/1595.pdf
.
Əfəndiyev P.
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri . Bakı , Elm və təhsil , 2011
kis/1596.pdf
.
Əbdürrəhman Cami
Baharıstan . 2004
kis/1599.pdf
.
Əbdürrəhman Cami
Yusif və Züleyxa . 2004
kis/1600.pdf
.
Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Hekayələr . 1. Bakı , 2004
kis/1601.pdf
.
Allahmanlı M.
Aşıq yaradıçılığının inkişaf mərhələləri . Bakı , Elm və təhsil , 2011
kis/1602.pdf
.
El çələngi (xalq şerindən seçmələr) . Bakı , 2004
kis/1603.pdf
.
Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Ənbiyalar məclisi. 2. Bakı , Adiloğlu , 2011
kis/1604.pdf
.
Sudef Sail, Molla Abbas Fədai oğlu
Ənbiyalar məclisi . 1. Bakı , Adiloğlu, 2010
kis/1606.pdf
.
İsmayılova Y.
"Dədə Qorqud kitabı" və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi . Bakı, Elm , 2011
kis/1607.pdf
.
Əlişir Nəvai
Fərhad və Şirin .
kis/1608.pdf
.
Firdovsi
Şəhnamə .
kis/Firdovsi.pdf
.
Кəlilə və Dimnə .
kis/1613.pdf
.
Nəbiyev A.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. 2. Bakı , Elm , 2006
kis/1615.pdf
.
Müşfiq M.
Əsərləri. 1.
kis/1617.pdf
.
Müşfiq M.
Əsərləri . 2.
kis/1618.pdf
.
Nəbiyev A.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı . Bakı, Çiraq , 2009
kis/1619.PDF
.
Əlişir Nəvai
Yeddi səyyarə.
kis/1620.pdf
.
Mustafayeva S.
Nitqin inkişafı (Dərs vəsaiti) . Bakı , 2011
kis/1621.pdf
.
Ömər Xəyyam
Rübailər.
kis/1622.pdf
.
Şirazi Sədi
Bustan.
kis/1623.pdf
.
Şirazi Sədi
Gülüstan .
kis/1624.pdf
.
Hacıbəyov Ü.
Seçilmiş əsərləri. 1. Bakı , 2004
kis/1625.pdf
.
Haıibəyov Ü.
Seçilmiş əsərləri . 2. 2005
kis/1626.pdf
.
Rzayev A.
Çağlayan bulaq . Bakı , Gənclik , 2005
kis/1627.pdf
.
Nikpur Cabbarlı
Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı. Bakı, Qanun, 2009
yenii\ebookspdf\nikbur_cabbarli.pdf
.
Almaz Ülvi
Azərbaycan - Özbək (Cığatay) ədəbi əlaqələri: Dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər. Bakı, Şərq- Qərb, 2008
yenii\ebookspdf\az_ozbek.pdf
.
Yaqub Babayеv
Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm.: Ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti.. Bakı, 2007
yenii\kitabxana\1257871084.pdf
.
Gülnarə Fəxrəddin qızı
Türk dillərində zaman kateqoriyası. Bakı, Qismət, 2010
yenii\ebookspdf\pYNA0hdK.pdf
.
Lawrence J. Zwier
Inside reading 2. New York, Oxford University press, 2009
books_250\N_99.pdf
.
Bruce Rubin
Inside reading 3. New York, Oxford University Press, 2009
books_250\N_100.pdf
.
Kent Richmond
Inside reading 4. 2009
books_250\N_101.pdf
.
Peterson
Master TOEFL vocabulary. USA,
books_250\N_103.pdf
.
Dictionary of media studies. İtaly, 2006
books_250\N_74.pdf
.
Dictionary of medical terms. Spain, 2007
books_250\N_75.pdf
.
Richard Bowyer
Dictionary of military terms. Spain, 2007
books_250\N_76.pdf
.
Dictionary of nursing. , 2007
books_250\N_77.pdf
.
P.H.Collin
Dictionary of politics and government. 2004
books_250\N_78.pdf
.
Dictionary of sport and exercise science. 2006
books_250\N_79.pdf
.
Tony Thorne
Dictionary of contemporary slang. 2007
books_250\N_80.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up. 2011
books_250\N_81.pdf
.
İELTS secrets.
books_250\N_82.pdf
.
P.H.Collin
Easier english basic dictionary. 2004
books_250\N_84.pdf
.
Jonathan Marks
English pronunciation elementary. 2007
books_250\N_85.pdf
.
Marion Grussendorf
English for presentations.
books_250\N_86.pdf
.
Adrian Wallwork
English for writing research papers. 2011
books_250\N_87.pdf
.
Ed Swick
English sentence builder. 2009
books_250\N_88.pdf
.
Felicity Odell, Michael Mccarthy
English collocations advanced. 2008
books_250\N_87.pdf
.
Essential grammar in use Supplementary exercises.
books_250\N_88.pdf
.
F.R.Mirishli, Y.P.Kozhaev, A.Y.Rzaev, S.E.Sadikova
World currency-financial system. Moscow, izvestiya, 2014
books_250\N_91.pdf
.
Patrizia Caruzzo
Flash on English for construction.
books_250\N_92.pdf
.
Josefa B. Abrera
Illinois. 2007
books_250\N_95.pdf
.
Martin Jones
How idioms Work. 2010
books_250\N_96.pdf
.
Jeremy Harmer
Teach english .
books_250\N_97.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 4. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_125.pdf
.
Richard Mann
Gold exam maximise.
books_250\N_126.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 2. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_127.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_128.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round-up 1. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_129.pdf
.
Jonathan
Total English.
books_250\N_130.pdf
.
How to prepare for the writing tasks of the next generation TOEFL.
books_250\N_131.pdf
.
Jennifer Seidi
English idioms:exercises on idioms. Berlin, 1995
books_250\N_132.pdf
.
David Grant, Robert McLarty
Business basics. Oxford University Press,
books_250\N_133.pdf
.
John Eastwood
Oxford guide to english grammar. Oxford University Press, 2002
books_250\N_134.pdf
.
Oxford preparation course for the TOEIC test. Oxford University Press, 2007
books_250\N_135.pdf
.
Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills. Oxford University Press, 2012
books_250\N_136.pdf
.
Rawdon Wyatt
Phrasal verbs and idioms. London, Black ,
books_250\N_137.pdf
.
Steven Collins
Practical everyday english.
books_250\N_138.pdf
.
Thomson A.J., Martinet A.V.
A practical english grammar. Oxford University Press,
books_250\N_140.pdf
.
Toefl IBT. Educational Testing Service, 2011
books_250\N_141.pdf
.
Road to IELTS: Reading . British Council, 2012
books_250\N_142.pdf
.
Malcoln Mann, Steve Taylore
Reading and writing.
books_250\N_143.pdf
.
Adıgözəl S.
Elçin romanlarının struktural-sosioloji təhlili. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2006
books_250\N_144.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley, İrina Kondrasheva
New round - up 3. Malaysia, Pearson, 2010
books_250\N_145.pdf
.
Sample Essays for the TOEFL Writing Test
Sample Essays for the TOEFL Writing Test. 0
books_250\N_109.pdf
.
Richard Mann, Jacky Newbrook, Judith Wilson
Gold exam maximiser.
books_250\N_146.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round- up-2. Longman, 2010
books_250\N_148.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round- up - 1. China, Longman, 2010
books_250\N_149.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
New Round - up 1. England, Longman, 2010
books_250\N_150.pdf
.
Total English (starter).
books_250\N_151.pdf
.
Jennifer Seidl
English idioms:Exercises on idioms. Walton Street, Oxford University Press, 1995
books_250\N_152.pdf
.
David Grant, Robert McLarty
Business basics.
books_250\N_153.pdf
.
John Eastwood
Oxford guide to English grammar. 2002
books_250\N_154.pdf
.
Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills. 2011
books_250\N_155.pdf
.
Rawdon Wyatt
Phrasal verbs and idioms . London, Black, 2006
books_250\N_156.pdf
.
Steven Collins
Practical everyday English.
books_250\N_157.pdf
.
TOEFL İBT.
books_250\N_159.pdf
.
Road to IELTS: preparation and practise. Clarity, 2012
books_250\N_159.pdf
.
H. Andrews
Say it with us:an advanced course of spoken English. ВАРШАВА, WIEDZA POWSZECHNA, 1974
books_250\N_162.pdf
.
Ebrahim Tahasoni
Master IELTS speaking: course material and supplements.
books_250\N_163.pdf
.
1001 vocabulary and spelling questions. New York, USA, 2003
books_250\N_164.pdf
.
Solovova E.N., Solokova I.E.
State exam: maximiser. Pearson,
books_250\N_165.pdf
.
Митрошкина Т.В.
Английские предлоги. Минск, ТетраСистем, 2011
books_250\N_166.pdf
.
Митрошкина Т.В.
Все способы Английского словообразования. Минск, ТетрфСистем, 2011
books_250\N_167.pdf
.
Митрошкина Т.В.
Полный курс подготовки:к централизованному тестированию и экзамену. Минск, ТетраСистема, 2011
books_250\N_168.pdf
.
Teach english abroad.
books_250\N_169.pdf
.
Michael Dean
Reading. Penguin,
books_250\N_170.pdf
.
Dictionary.
books_250\N_171.pdf
.
The official guide to the TOEFL test.
books_250\N_172.pdf
.
Jake Allsop
Very short stories. England, Plantin, 1989
books_250\N_173.pdf
.
Peter Dainty
Newspaper articles to get teenagers talking.
books_250\N_174.pdf
.
Gwen Berwick, Sydney Thorne
Writing activities. Scholastic,
books_250\N_175.pdf
.
Free TOEFL practise questions.
books_250\N_176.pdf
.
Bruce Stirling
Speaking and writing strategies for the TOEFL IBT. 2009
books_250\N_177.pdf
.
TOEFL test prep Planner.
books_250\N_178.pdf
.
Jonathan Bygrave
Total English: starter. Pearson,
books_250\N_179.pdf
.
Barbara Thomas, Laura Matthews
Vocabulary for first certificate.
books_250\N_181.pdf
.
Peter Watcyn- Jones
Vocabulary: games and activities for teachers.
books_250\N_182.pdf
.
Glennis Pye
Vocabulary in practise 2: elementary.
books_250\N_183.pdf
.
Glennis Pye
Vocabulary in practise: pre intermediate. 3.
books_250\N_184.pdf
.
Glennis Pye
Vocabulary in practice: intermediate. 4.
books_250\N_185.pdf
.
I. Olson, Judith F.
Writing skills success in 20 minutes a day. USA, 2009
books_250\N_186.pdf
.
Tricia Aspinall, Annette Capel
Advanced masterclass CAE. New York, Oxford , 2002
books_250\N_188.pdf
.
Tricia Aspinall, Annette Capel
Advanced masterclass CAE: workbook. New York, Oxford, 2002
books_250\N_189.pdf
.
Malcolm Goodale
Phrasal verbs: workbook. London, Collins Build, 1997
books_250\N_190.pdf
.
Jill Hadfield
Elementary grammar games. Malaysia , 2005
books_250\N_191.pdf
.
Т.В. Митрошкина
Английские фразовые гдаголы. Минск, ТетраСистемс, 2011
books_250\N_192.pdf
.
Suzanne W. Woodward
Fun with Grammar . USA,
books_250\N_193.pdf
.
Peter Watcyn- Jones
Grammar games and activities.
books_250\N_194.pdf
.
Jill Hadfield
Intermediate grammar games. 2003
books_250\N_195.pdf
.
Ruth Gairns, Sturart Redman
Oxford word skills: basic. New York, Oxford,
books_250\N_197.pdf
.
Peter Watcyn- Jones, Olivia Jonston
Test your vocabulary 2. China, 2002
books_250\N_198.pdf
.
Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А.,
Английский язык. 2005
books_250\N_200.pdf
.
Lin Lougheed
Essential words for the IELTS. USA, 2011
books_250\N_202.pdf
.
Jane Straus
The blue book of Grammar and punctuation. USA, PB, 2008
books_250\N_205.pdf
.
Karen Kovacs
Speaking for IELTS. London, HarperCollins, 2011
books_250\N_206.pdf
.
Əzizova N.
H.Cavid dramaturgiyasında insan, iblis, tanrı ("Şeyx Sənan", "İblis", "Peyğəmbər"). Bakı, Elm, 2007
books_250\N_208.pdf
.
Michael McCarthy, Felicity O Dell
English collocation in use.
books_250\N_209.pdf
.
Adrian Wallwork
English for academic research: vocabulary exercises. London, Springer, 2013
books_250\N_210.pdf
.
Suzanne W. Woodward
Fun with grammar. USA, 1997
books_250\N_211.pdf
.
Linda James, Olga Smith
Get rid of your accent. Hong Kong, 2013
books_250\N_214.pdf
.
Malcoln Mann, Steve Taylore- Knowles
Grammar and vocabulary.
books_250\N_215.pdf
.
Innovations. Spain,
books_250\N_217.pdf
.
Sue Kay, Vaughan Jones
Inside out: Intermediate.
books_250\N_218.pdf
.
Learn hot english.
books_250\N_221.pdf
.
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Oxford, 2006
books_250\N_222.pdf
.
Marianna Pascal
Say it better in english. Anbardor, Language success press, 2004
books_250\N_223.pdf
.
Azərbaycan folkloru anatologiyası: XVI kitab, Ağdaş Folkloru. Bakı, Səda , 2006
yenii\kitabxana\1325002081.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1382635900.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Dramaturgiya. Pyeslər Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası İkinci buraxılış - II cild. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1383593511.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr. ROMANLAR. POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Üçüncü buraxılış - III cild. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1383843188.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Bədii nəsr ROMANLAR, POVESTLƏR Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası Dördüncü buraxılış - IV cild İkinci kitab. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1384762348.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı: Poeziya. Lirika... Yeni tərcümələr Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Yeddinci buraxılış - VII cild. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1385237686.pdf
.
Çağdaş dünya ədəbiyyatı:Elmi-kulturoloji publisitika Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası Beşinci buraxılış - V cild. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1385540941.pdf
.
Biznesmenlər üçün ingilis dili. Moskva, 1999
yenii\kitabxana\1398446797.pdf
.
Həcər Hüseynova
Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər:Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan dilini öyrənmələri üçün. Bakı, Elm və təhsil, 2014
yenii\yeni_kitablar\1411584110.pdf
.
Quliyev E.
Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, Apostrof, 2014
yenii\yeni_kitablar\1411751602.pdf
.
Təranə Rəhimli
Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri: Akademik Kamal Talıbzadənin elmi-nəzəri irsi əsasında (Dərs vəsaiti). Bakı, Avropa, 2009
yenii\yeni_kitablar\1411891898.pdf
.
Şəhla Nağıyeva
Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika. Bakı, 2009
yenii\yeni_kitablar\1411919779.pdf
.
Quliyev E.
Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat 2 cilddə. I cild. Bakı, CONSTANT EMPİRE, 2011
yenii\yeni_kitablar\1413309452.pdf
.
Quliyev E.
Şərq xalqları ədəbiyyatı: müntəxəbat. 2 cilddə. II cild.. Bakı, Constant empire, 2011
yenii\yeni_kitablar\1413309722.pdf
.
Arif Əmrahoğlu (Məmmədov)
Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, YYSQ, 2014
yenii\yeni_kitablar\1413650901.pdf
.
Sədi Sadiyev
Balkan türklərinin ədəbiyyatı. Bakı, YYSQ, 2014
yenii\yeni_kitablar\1413726036.pdf
.
Almanca - Azərbaycanca lüğət.
yenii\yeni_kitablar\Almanca-azərbaycanca_Lüğət_(e-book_az).pdf
.
Bayramov A., Bayramova A.
Ağbaba şivəsi sözlüyü. Sumqayıt, AM 965, 2014
110\N_3.pdf
.
Gaafar Mahmoud, Wightwick Jane
Verbs and essentials of grammar arabic.
110\N_88.pdf
.
С.М.Мамедова
Русский язык. Сумгаит, 2014
110\N_57.pdf
.
Русский язык. Сумгаит, 2014
110\N_66.pdf
.
Aydın Paşayev
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri. Bakı, Hədəf nəşrləri, 2012
110\N_103.pdf
.
Y.Seyidov
Azərbaycan dili. Bakı, Bakı Universiteti, 2014
books_170\N_11.pdf
.
Abbas Hacıyev
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, 2010
books_170\N_44.pdf
.
Hughes J.
Telephone english.
books_250\N_104.pdf
.
Friederike Klippel
Keep Talking. Cambridge University ,
books_250\N_105.pdf
.
Key English test. Cambridge, 2008
books_250\N_106.pdf
.
Good-proof spelling. New York, Learning Express LLC, 2002
books_250\N_107.pdf
.
Elizabeth Chesta
Just in time vocabulary. New York, 2004
books_250\N_108.pdf
.
An essay colletction for TOEFL.
books_250\N_13.pdf
.
Elizabeth Chesla
Read better, remember more. New York, LearningExpress, 1997
books_250\N_110.pdf
.
Robert W. Bly
Letter writing handbook. Canada, Wiley Publishing, 2004
books_250\N_111.pdf
.
Jack C. Richard
Listen carefully. USA, Oxford University Press, 2008
books_250\N_112.pdf
.
Susan Norman, Eleanor Meiville
We mean business. Longman,
books_250\N_113.pdf
.
Susan Norman
We mean business. England, Longman, 1990
books_250\N_114.pdf
.
Virginia E., Jenny D.
New Round-up. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_115.pdf
.
Deborah Phillips
Preparation course for the TOEFL Test- IBT. 2005
books_250\N_116.pdf
.
Michael McCarthy
Test your English vocabulary in use (upper-intermediate). Spain, Cambridge University Press, 2002
books_250\N_117.pdf
.
Mark Powell
In company. Macmillan,
books_250\N_119.pdf
.
Examinee handbook and admission form.
books_250\N_120.pdf
.
Peter Dainty
Phrasal verbs in context.
books_250\N_121.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Dooley
Neü Round - up 3. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_123.pdf
.
Virginia Evans, Jenny Doolay
New Round-up 4. Harlow, Longman, 2010
books_250\N_124.pdf
.
Malcoln Mann, Steve Taylore-Knowles
Reading and writing. Macmillan,
books_250\N_160.pdf
.
P.H.Collin
Dictionary of business. 2006
books_250\N_69.pdf
.
Dictionary of leisure, travel and tourism. 2006
books_250\N_5.pdf
.
S.M.H .Collin
Dictionary of computing. 2004
books_250\N_71.pdf
.
Dictionary of food science and nutrition. Great Britain, 2006
books_250\N_72.pdf
.
A. Ivanovic MBA P.H.Collin
Dictionary of marketing. İtaly, 2003
books_250\N_73.pdf
.
Jacky Newbrook, Judith Wilson
New proficiency Gold coursebook. Longman,
books_250\N_227.pdf
.
Kent Richmond
Inside Reading:4. New York, Oxford, 2009
books_250\N_228.pdf
.
Annette Capel, Wendy Sharp
Objective proficiency.
books_250\N_230.pdf
.
David Grant, Robert McLarty
Business basics: teachers book. Oxford, 2005
books_250\N_231.pdf
.
David Grant, Robert McLarty
Business basics: workbook. New York, Oxford, 2008
books_250\N_232.pdf
.
Oxford phrasal verbs dictionary . 2001
books_250\N_233.pdf
.
Englsih skills 3. USA, Cambridge, 2008
books_250\N_235.pdf
.
Richard Side, Guy Wellman
Grammar and vocabulary for cambridge advanced and proficiency. 1990
books_250\N_236.pdf
.
Митрошкина Т.В.
Справочник по грамматике английского языка в таблицах. Минск, 2011
books_250\N_239.pdf
.
Lin Lougheed
The great preposition mystery.
books_250\N_240.pdf
.
Ruth Gairns, Stuart Redman
Oxford word skills. 2013
books_250\N_242.pdf
.
Serena Murdoch-Stern
Accueil and contacts en anglais. Moskva, Actrel, 2005
books_250\N_245.pdf
.
Шевелева С.А.
Деловой Английский. Москва, Юнити, 1997
books_250\N_247.pdf
.
İbrahimov S.
İran, Əfqanıstan, Tacikistan ədəbiyyatı. Bakı, 2015
books_250\N_248.pdf
.
İbrahimov S.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığın tarixi və problemləri. Bakı, 2012
books_250\N_249.pdf
.
İbrahimov S.
Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı. Bakı, 2014
books_250\N_250.pdf
.
İbrahimov S.
Divan ədəbiyyatının poetikası. Bakı, BUN, 2015
books_250\N_251.pdf
.
Jennifer Seidi, W. McMordie
English idioms. 1978
books_250\N_2.pdf
.
Martin Hewing
Advanced Grammar in use. 1999
books_250\N_3.pdf
.
Aspinall T., Capel A.
Advanced masterclass. Oxford University Press,
books_250\N_4.pdf
.
Rawdon Wyatt
Check your english vocabulary for law. 2006
books_250\N_5.pdf
.
Mark Nettle, Diana oipkins
Developing Grammar in context. Cambridge University Press,
books_250\N_6.pdf
.
Zaorob L. M., Chin E.
Games for grammar practice. 2006
books_250\N_7.pdf
.
Hashemi L., Thomas B.
Grammar for first certificate. 2006
books_250\N_8.pdf
.
Peter Watcyn- Jones, Olivia Johnston
Test your vocabulary . Penguin, 2002
books_250\N_9.pdf
.
Gough C.
English vocabulary organiser. England, Language Teaching Publications, 2001
books_250\N_10.pdf
.
How to prepare for the next generation TOEFL test and communicate with confidence. 2005
books_250\N_11.pdf
.
Rawdon Wyatt
Check your english vocabulary for IELTS. London, Black, 2004
books_250\N_12.pdf
.
Luke Prodromou
Grammar and vocabulary for first certificate. 2005
books_250\N_14.pdf
.
Jon Marks
Check your vocabulary english for banking and finance. 2007
books_250\N_15.pdf
.
Matt ERREY
1000 Phrasal Verbs in Context. 2007
books_250\N_16.pdf
.
S. Xəlilov
Cavid Fəlsəfəsi. 1. Bakı, Qanun, 1996
books_250\N_18.pdf
.
Jill Hadfield
Elementary Vocabulary Games.
books_250\N_20.pdf
.
George Woolard
Key Words for Fluency.
books_250\N_21.pdf
.
Peter Watcyn-Jones Olivia johnston
Test Your Vocabulary 3.
books_250\N_22.pdf
.
Jill Hadfield
Intermediate Vocabulary games.
books_250\N_23.pdf
.
Phrasal Verbs.
books_250\N_24.pdf
.
Peter Watcyn-Jones and Mark Farrell
Vocabulary 4.
books_250\N_25.pdf
.
lynn Stafford-Yilmaz and Lawrence J.Zwier
McGraw-Hills 400 must have words for the toefl.
books_250\N_26.pdf
.
Paul Nation
4000 Essential English Words. 2009
books_250\N_27.pdf
.
Donna Scovell, Vickie Pastellas Max knobel
Study Guide to 404 essential tests for ielts general training module workbook.
books_250\N_28.pdf
.
Penny Ur Andrew Wright
Five-Minute Activities. 1992
books_250\N_29.pdf
.
Peter Watcyn-Jones Mark Farrell
Vocabulary5. 2002
books_250\N_30.pdf
.
Bruce Stirling
Toefl İBT. 2010
books_250\N_31.pdf
.
Virginia Evans Jonny Dooley
New Round-Up. Longman, 2011
books_250\N_32.pdf
.
Peter Watcyn-Jones
Fun Class activities games and activities for teachers. 2000
books_250\N_33.pdf
.
John Flower
Phrasal verb organiser with mini-dictionary.
books_250\N_34.pdf
.
Vocabulary list . 2009
books_250\N_35.pdf
.
Jean Greenwood
Activity box .
books_250\N_36.pdf
.
Jill Hadfield
Advanced communication games. 1987
books_250\N_37.pdf
.
Matt Purland
Big activity book . 2004
books_250\N_38.pdf
.
Rawedon Wyatt
Check your english vocabulary for living in the UK. Great Britain, 2006
books_250\N_39.pdf
.
A. Bayramoglu
Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki. Bakı, Elm və təhsil, 2013
books_250\N_40.pdf
.
Sam McCarter
Academic Writing Practice for IELTS. 2002
books_250\N_41.pdf
.
Fiana Davis Wayne Rimmer
Active Grammar. 2011
books_250\N_42.pdf
.
Mark lloyd and Jeremy day
Active grammar.
books_250\N_43.pdf
.
Jim Burke and Rick Smith
Academic vocabulary list.
books_250\N_44.pdf
.
Adrian Wallwork
English for academic research; vocabulary exercises. 2013
books_250\N_45.pdf
.
Т. Ю.Дрознова
Английский для подготовки к экзаменам. 2009
books_250\N_46.pdf
.
Fundamentals of english grammar . 2003
books_250\N_47.pdf
.
Paul Edmunds, Nancie Mckinnon, Jeff Zeter
Building skills for the toefl ibt second edition beginning. 2009
books_250\N_49.pdf
.
Deirdre Howard-Williams Cyntbia herd
Business words. 1992
books_250\N_50.pdf
.
Michael Mccarthy, Felicity o Dell
English vocabulary in use elementary. 1999
books_250\N_52.pdf
.
Pauline cullen
Vocabulary for ielts with answers. 2008
books_250\N_53.pdf
.
Vanessa Jakeman, Clare Mcdowel
Practice tests for ielts . 1997
books_250\N_54.pdf
.
S. Xəlilov
Cavid fəlsəfəsi. 2. Bakı, Nurlar, 2009
books_250\N_55.pdf
.
Rawdon Wyatt
Business and administration. 2007
books_250\N_56.pdf
.
Jon Marks
Computers and information technology. 2007
books_250\N_57.pdf
.
David Porter
Academic English. 2007
books_250\N_58.pdf
.
Rawdon Wyatt
FCE+. 2004
books_250\N_59.pdf
.
Jon Marks Alison Woder
Natural English Collocations. 2007
books_250\N_60.pdf
.
Judy B.Gilbert
Clear speech. 2015
books_250\N_61.pdf
.
Dave Wills, Jon Wright
Basic grammar.
books_250\N_62.pdf
.
Fiona Aish Tomlinson
Listening for IELTS. 2011
books_250\N_63.pdf
.
Anneli Williams
Writing for IELTS. 2011
books_250\N_64.pdf
.
Mahmudov M.R.
Klassik ərəb ədəbiyyatı. Bakı, 2001
books_200\N_69.pdf
.
П.П. Калинин, С.В. Нарцева
Английский язык. Москва, Юрист, 2002
books_200\N_6.pdf
.
Иванова Н.А.
Английский язык: Учебное пособие. М, МГУС, 2005
books_200\N_8.pdf
.
Александрова Г.А.
Английский язык. Псков, 2003
books_200\N_9.pdf
.
Karel Tahal
Aspect pairs of czech verbs. FACTUM CZ,, 2011
books_200\N_12.pdf
.
Мормуль Т.В.
Немецкий язык. Псков, 2001
books_200\N_105.pdf
.
О.З. Муштук
Основы общей риторики . 2008
books_200\N_108.pdf
.
Заболотный В.М.
Древние языки и культуры (Латинский Язык). Москва, 2007
books_200\N_77.pdf
.
Е.Н. Зверева
Основы культуры речи. Москва, 2008
books_200\N_120.pdf
.
Русский язык и культура речи. Пенза, 2003
books_200\N_150.pdf
.
Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С.
Блохина Н.Г., Жукова Т.Е., Иванова И.С. Современный русский язык. Текст. Стили речи. Культура речи. 2006
books_200\N_157.pdf
.
Nadirli İ.
Hikmətli dünyam. Bakı, 2013
books_200\N_201.pdf
.
Mirzadə M.F.
Humayi-Ərş. Bakı, 2015
books_200\N_202.pdf
.
Nadirli İ.
My world. Bakı, 2014
books_200\N_204.pdf
.
Nadirli İ.
Muğamlı dünyam. Bakı, 2010
books_200\N_205.pdf
.
Nadirli İ.
Ömrün payız akkordları. Bakı, 2015
books_200\N_207.pdf
.
Tağısoy N.
Qaraçay ədəbiyyatı. Bakı, 2016
books_200\N_208.pdf
.
Türk filologiyası: №1. Bakı, 2016
books_200\N_210.pdf
.
Mahmudov M.R.
Klassik ərəb ədəbiyyatı. Bakı, 2001
books_80\N_40.pdf
.
Aristotel
Poetika. Bakı, 2006
books_90\N_72.pdf
.
Aristotel
Ritorika. Bakı, 2008
books_90\N_77.pdf
.
Gülxanı Pənah, Əhmədli Salatın
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (Müasir ədəbi mühitə ümumi baxış). Bakı, 2014
books_135\N_2.pdf
.
Vüqar Əhməd
Ədəbiyyatşünaslıq. Bakı, Müəllim, 2007
books_135\N_6.pdf
.
Adilxan Hüseynəli oğlu Bayramov
Səməd Vurğun: milli və ümumbəşəri. Bakı, 2006
books_135\N_10.pdf
.
Əliyev Ramil
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (Müasir aktual problemlər).. Bakı, 2014
books_135\N_11.pdf
.
İsaxanlı İsaxan
Serqey Esenin.
books_135\N_14.pdf
.
Islam Sadıq
Şumer və türk dastanlan. Bakı, Azəməşr, 2012
books_135\N_16.pdf
.
Quliyeva M.
Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından. Bakı, Elm və təhsil, 2016
books_135\N_18.pdf
.
Əsədova A.i.
Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri. Bakı, Elm, 2006
books_135\N_19.pdf
.
İbrahimov S.
Аzərbаусаnədəbiyyatşünaslığının tarixi, rnetodologiyası və рrоЬlеmləri. Bakı, 2012
books_135\N_23.pdf
.
Orucova S.
Azərbaycan folklorunun toplanma, tərcümə və nəşr problemləri (QƏXTMT-SMOMPK materialları əsasında). Bakı, Elm, 2012
books_135\N_25.pdf
.
Əfəndiyev Paşa
Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri. Bakı, Elm və təhsil, 2014
books_135\N_26.pdf
.
Cağdaş folklor: problemlər, perspektivlər. Bakı, Elm, 2015
books_135\N_41.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. I. Bakl, Araz, 2011
books_135\N_48.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı (İntibah dövrü və XVII-XVIII əsr dünya ədəbiyyatı). II. Bakı, 2013
books_135\N_49.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. (XIX əsr dünya ədəbiyyatı). III. Bakı, 2014
books_135\N_50.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. IV. Bakı, Araz, 2012
books_135\N_51.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. V. Bakı, Araz, 2012
books_135\N_52.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. VI. Bakı, 2013
books_135\N_54.pdf
.
Xəlilov Ə.
Dünya ədəbiyyatı. VII. Bakı, 2013
books_135\N_54.pdf
.
Əlimirzəyev X.
Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsaslarıı. Elm və təhsil, 2011
books_135\N_55.pdf
.
Şəmsizadə N.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, 2012
books_135\N_58.pdf
.
Mir Cəlal, Xəlilov P.İ.
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_135\N_60.pdf
.
Ənvəroğlu Himalay
Azərbaycan romanının inkişaf problemləri. Bakı, 2008
books_135\N_60.pdf
.
Elmi axtarışlar. Bakı, Elm, 2000
books_135\N_65.pdf
.
Quliyev T.
Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi (VIII-XVI əsrlər). Bakı, 1998
books_135\N_74.pdf
.
Rüstəmova Təhminə
Fars dili. Bakı, Elm və təhsil, 2013
books_135\N_75.pdf
.
Rzasoy Seyfəddin
Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı, 2008
books_135\N_124.pdf
.
Kelenterova M., Paşazade N.
Terk Cumhuriyyeti Universitetləri. Kayseri, 2001
books_135\N_125.pdf
.
Urdu dilinin qrammatikası. Bakı, "Adiloğlu", 2010
books_135\N_131.pdf

Cəmi: 520 kitab

Untitled Page