.
Cəfərova S.Q., Hümbətova S.T., Əsgərov S.Ə.
Reptililərin ekologiyası. Bakı, "Adiloğlu", 2010
http://elibrary.bsu.az/books_ay/N_4.pdf
.
Məmmədov Qərib, Xəlilov Mahmud
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, Elm, 2005
yenii\ebookspdf\ekologiya_və_ətraf_mühitin_mühafizəsi.pdf
.
Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov
Ekologiya, Ətraf mühit və İnsan. Bakı, Elm, 2006
yenii\ebookspdf\ekologiya.pdf
.
Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekoloqların məlumat kitabı. Bakı, 2003
yenii\ebookspdf\ekoloqların_məlumat_kitabı.pdf
.
Аğаzеynаl A. Qurbаnzаdə, Əlihəsən Ə. Həmzəyеv
Bio еkologiyа: Аrеаlogiyаsı, Dаyаnıqlı modеli. Bakı, NURLAR, 2008
yenii\ebookspdf\bioekologiya.pdf
.
Əsgərov A.M.
Ekologiyaya giriş və onun tədrisi üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2003
books_aysel\N_-51.pdf
.
Əhmədov Ş., Məmmədova Ş.
Ekoloji monitorinq. Bakı, 2012
books_aysel\N_-54.pdf
.
Ağayev T.D., Əhmədov Ş. Ə., Xəlilov T.A.
Ekoloji təhlükəsizlik. Sumqayıt, Sumqayıt şəhər nəşriyyatı, 2013
books_aysel\N_-55.pdf
.
Abbasov M.
Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri. Bakı, Elm, 2006
books_aysel\N_143.pdf
.
Q.Məmmədov, A.Həşimov, X.Cəfərov
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Bakı, 2005
books_170\N_132.pdf
.
S.Məmmədova, A.Cəfərov
Ümumi ekologiya. Bakı, Elm, 2005
books_170\N_143.pdf
.
Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası. Bakı, Elm, 2013
books_170\N_163.pdf
.
İsmayılov C.
Ümumi ekologiya. Bakı, 2013
books_400\N_410.pdf
.
Ələkbərov U.
Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları. Bakı, Təhsil, 2013
books_80\N_16.pdf
.
Cəfərov S.Q., Hümbətova S.T., Əsgərova S.Ə.
Reptililərin ekologiyası. Bakı, Adiloğlu, 2010
books_79\N_5.pdf
.
Bayramov K.B.
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri. Bakı, 2011
books_aysel\N_348.pdf
.
Джаруллаев А.Ш.
Геоэкологическая оценка эродированных почв зимних пастбищ Азербайджана (Аджиноурского массива). Баку, Елм, 2015
books_aysel\N_396.pdf
.
Namazov E.,Babayev Ş.,Kərimov H.
Ekoloji nəzarət vasitələrinin metroloji əhəmiyyəti. Gəncə, 2011
books_rax\N_107.pdf
.
Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları: Bioekoloji tələblər. Bakı, 2012
books_aysel\N_325.pdf
.
Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, Elm, 2006
books_rax\N_223.pdf
.
Abbasova Elmira Məmməd qızı
İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər. Bakı, Şərq- Qərb, 2005
yenii\ebookspdf\insan_ekologiyası.pdf
.
Əhmədov Ş., Muradov M.
Ekologiya. Atmosferin çirklənməsi. Bakı, 2008
books_460\N_153.pdf
.
Əhmədov Ş.Ə., Ağayev F.G. və b.
Ümumi ekologiya. Bakı, Müəllim, 2005
books_460\N_378.pdf
.
A.E. Beveridge, B.R. Christensen, M.C. Smale and D.O. Bergin
Ecology, management and history of the forests of the Mamaku Plateau, New Zealand. 2009
books_163\N_123.pdf
.
Nüsrət Siracov
Torpaqşünaslıq. Araşdırmalar:Elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2013
yenii\kitabxana\1358701114.pdf
.
Nüsrət Siracov
Torpaqşünaslıq: yeni araşdırmalar. Bakı, YYSQ, 2014
yenii\yeni_kitablar\1413525013.pdf
.
Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları . Bakı, 2012
110\N_7.pdf
.
Məmmədov R.M.
Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiq). Bakı, 2009
110\N_8.pdf
.
Nəbibəyli Z.
Ekologiya və fövqəladə hallar. Bakı, 2012
110\N_91.pdf
.
Babayev A.H., Babayev V.A.
Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları. Bakı, Qanun, 2011
110\N_92.pdf
.
Gənclərin Fəaliyyət Qrupları üçün "Ətraf mühit məsələləri barədə məlumatlandırma" və "Ətraf mühit və ekoloji layihələrin hazırlanması" mövzusunda təlim materialı.
110\N_30.pdf
.
Kliment Mindjov
Yaşıl paket: təhsil materiallarının komplekti. Sentendere (Macarıstan), Mərkəzi və Şərqi Avropa üçün Regional Ekoloji Mərkəz (REM), 2006
110\N_43.pdf
.
Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Ekoloji lüğət. Bakı, Elm, 2003
110\N_69.pdf
.
C.Ə.Hacıyev, E.R.Allahverdiyev, A.Q.İbrahimov
Suvarma əkinçiliyi. Bakı, MBM, 2012
110\N_81.pdf
.
Gənclərin fəaliyyət qruplari üçün “ətraf mühit məsələləri barədə məlumatlandirma” və “ətraf mühit və ekoloji layihələrin hazirlanmasi” mövzusunda təlim materiali. Bakı, 2012
110\N_105.pdf
.
Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y.
Aqroekologiya. Bakı, Elm, 2010
books_170\N_6.pdf
.
Qərib Məmmədov
Azərbaycan təbiət elminin patriarxı. Bakı, 2007
books_170\N_17.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, A.İ.İsmayılov
Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası. Bakı, Elm, 2002
books_170\N_18.pdf
.
Təhməzov B.H., Yusifov E.F., Əsədov K.S.
Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri. Bakı, Adiloğlu, 2004
books_170\N_19.pdf
.
E.Muradova
Demokratik ekoloji təhsilin prinsipləri. Bakı, Elm, 2009
books_170\N_40.pdf
.
Q.T.Mustafayev
Düşünək və düşündürək. Bakı, Sabah, 2011
books_170\N_42.pdf
.
Q.Mustafayev, E.Əlizadə
Ekologiya. Bakı, Ozan, 2001
books_170\N_47.pdf
.
M.Q.Musayev
Kür-Araz ovalığındakı şirin su hövzələrinin flora və bitkiliyinin müasir ekoloji vəziyyəti. Bakı, Elm, 2010
books_170\N_77.pdf
.
Л.С. Тарова, Е.А. Сергеева
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды . I. Тамбов, ТГТУ, 2004
books_200\N_19.pdf
.
Сычев Ю.Н.
Безопасность жизнедеятельности. Москва, ЕАОИ, 2008
books_200\N_20.pdf
.
С.И. Колесников
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду: экологическая экспертиза. I. Ростов-на-Дону, 2001
books_200\N_32.pdf
.
Е.А.Епифанова
Экологические основы природопользования . Оренбург, ГОУ ОГУ, 2003
books_200\N_33.pdf
.
Экологическое право. Тамбов, ТГТУ, 2004
books_200\N_34.pdf
.
Алеева А.Я., Громов Ю.Ю. и др.
Экономическая география. Тамбов, 2000
books_200\N_52.pdf
.
Məhərrəmov A.A.
Avropa ittifaqının ekologiya hüququ. Bakı, 2008
books_90\N_5.pdf

C?mi: 50 kitab

Untitled Page