.
Nəzər Eldarov
Coğrafiyanın tədrisində yeni təlim metodları. Fəal/interaktiv təlim. Test tapşırıqları. Bakı, Bilik, 2014
http://elibrary.bsu.az/books_ay/test.pdf
.
Bağırov F.
Naxçıvanın təbii sərvətləri. Naxçıvan, Elm, 2008
yenii\ebookspdf\nmo1yfSg.pdf
.
Vaqif Piriyev
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı, Elm, 2006
yenii\ebookspdf\Azərbaycanın_tarixi_siyasi_cografiyasi.pdf
.
Mehdiyev A., İsmayılov A.
Coğrafi informasiya sistemləri. Bakı, Müəllim, 2011
books_aysel\N_-14.pdf
.
Soltanova Həbibə
Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, Sabah, 2011
books_aysel\N_-36.pdf
.
Əfəndiyev V., Nağıyev S.
Əhali coğrafiyası. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006
books_aysel\N_-42.pdf
.
Budaqov B., Əhmədov Z.
Elin oğlu. Bakı, Elm, 1995
books_aysel\N_-71.pdf
.
Azərbaycan Respublikası Atlas. Bakı, Kartoqrafiya fabriki, 2011
books_aysel\N_-120.pdf
.
Əfəndiyev V., Ş. Dəmirqayayev
Azərbaycan Respublikası şəhərlərinin inkişafının coğrafi məslələri. Bakı , Nicat, 1995
books_aysel\N_-121.pdf
.
Abbasov C. R.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, 2005
books_aysel\N_-144.pdf
.
Əliyeva İ.S.
Göl və su anbarlarının hidrologiyası . Bakı, MBM , 2011
books_aysel\N_150.pdf
.
Эвлия Челеби
Книга Путешествий Сейахатнаме:Земли Закавказья И cопредельных областей Малой Азии И Ирана. Bakı, ЭЛМ» , 1983
yenii\ebookspdf\kiniqa_a_puta.pdf
.
Piriyev V.
Azərbaycanın tarixi- siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
yenii\kitabxana\1285848641.pdf
.
Ə.Məmmədov, R.Bəşirov
Müasir təbiətşünaslığa konseptual yanaşma. Bakı, Elm, 2001
books_170\N_101.pdf
.
S.Səmədov, N.Abbasov, M.Səfəri
Regional geotektonika. Bakı, Təknur, 2010
books_170\N_122.pdf
.
B.Məmmədov, Ə.Məmmədov
Snoptik meteorologiya. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2000
books_170\N_130.pdf
.
F.İmanov
Tətbiqi hidreologiya. Bakı, 2010
books_170\N_138.pdf
.
N.Məmmədov
Toponimika. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007
books_170\N_140.pdf
.
Q.Məmmədov, S.Məmmədova
Torpağın eroziyası və mühafizəsi. Bakı, Elm, 2009
books_170\N_141.pdf
.
Q.Məmmədov, S.Məmmədova
Torpağın münbitlik xassəsi. Bakı, Elm, 2009
books_170\N_142.pdf
.
M.Müseybov, N.Şirinov
Ümumi hidrologiya. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
books_170\N_148.pdf
.
Q.Məmmədov, İ.Əhmədov
Xəritə və ulduzlarla hərəkət. Bakı, NaftaPress, 2006
books_170\N_160.pdf
.
Mehbaliyev M.M.
Çöl kartoqrafiyası. Bakı, 2006
books_80\N_14.pdf
.
Qurbanzadə Ağazeynal
Analitik coğrafiya. Bakı, "Kooperasiya", 2018
books_79\N_79.pdf
.
Bağırova H., Mahmudov R.
Antarktida iqlimi. Qlobal təsirlər. II. Bakı, Ziya, 2009
books_aysel\N_213.pdf
.
Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. . Bakı, Nafta-Press, 2003
books_aysel\N_238.pdf
.
Gərayzadə T.
Regional coğrafiya. Bakı, Çaşıoğlu, 2004
books_aysel\N_285.pdf
.
Ekoloji Atlas. Bakı, Bakı Kartoqrafiya fabriki, 2009
books_aysel\N_326.pdf
.
Sultanov E. və b.
Azərbaycanın mühüm arnitoloji əraziləri. I. Bakı, 2010
books_aysel\N_330.pdf
.
Bakı Dövlət Universitetinin Nügədi tədris təcrüibə bazasında cofirafiya fakiiltasi talebelerinin giil tacriibelarinin təşkiline dair metodik vəsait. Bakı, BUN, 2013
books_aysel\N_338.pdf
.
Abdullayev R.B.
Biocoğrafiya (coğrafi və ekoloji əsaslarla). Bakı, Nafta-Press, 2005
books_aysel\N_358.pdf
.
Qосаmапov М.Н.
Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. Bakı, Bakı Universiteti, 2014
books_rax\N_30.pdf
.
Qосаmапov М.Н., Bağmanov Z.A
Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması. Bakı , Bakı Universiteti, 2000
books_rax\N_31.pdf
.
E.A.Məmmədova
Hidrogeoloji tədqiqat üsulları. Bakı, 2008
books_rax\N_45.pdf
.
Bəhruz Məlikov
Hidrologiya.
books_rax\N_46.pdf
.
F.Ə.İmanov, V.A.Məmmədov, İ.M.Abdullayev
Hidrologiya. Bakı, MBM, 2014
books_rax\N_47.pdf
.
Nəsibə Əhməd qızı
Hidrometeoroloji lüğət. Bakı, Nafta Press, 2005
books_rax\N_48.pdf
.
Bağırov H.S., Babazadə V.M., Kərimov O.F.
Hondvananın donmuş parçası. 3. Bakı, Ziya, 2009
books_rax\N_50.pdf
.
Altıdilli izahlı ensiklopedik Coğrafiya terminləri lüğəti. Bakı, Təhsil, 2005
books_rax\N_94.pdf
.
Elnur İbiş oğlu Səfərov.
Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları.. Bakı, Apostrof, 2012
books_rax\N_103.pdf
.
R.M.Məmmədova
Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması. Bakı, 2009
books_rax\N_125.pdf
.
Rəsul Daşdıyev
Landşaftın ekologiyası. Bakı, MBM, 2010
books_rax\N_126.pdf
.
Qərib Məmmədov
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı, Elm, 2007
books_rax\N_135.pdf
.
Məmmədov Q.
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları . Bakı , Elm, 2007
kitablar/942.pdf
.
Məmmədov A.C., Soltanova H.B., Rəhimov S.H.
Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı , Mütərcim , 2002
kitablar/954.pdf
.
Məmmədova E.A.
Hidrogeoloji tədqiqat üsulları (Dərslik). Bakı, Bakı Universiteti , 2008
kitablar/955.pdf
.
Əhməd Zəki Vəlidi
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası. Bakı, Təhsil, 2009
books_460\N_81.pdf
.
M.R.Abduyev
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması. Bakı, Elm, 2003
books_rax\N_156.pdf
.
T.A.Xəlilov, M.Ə.Zeynalova
Qlobal ekoloji problemləri. Bakı, MBM, 2013
books_rax\N_240.pdf
.
İsrafilov H.A.
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Bakı, Elm, 2010
books_rax\N_241.pdf
.
Natiq Sabiroğlu
Qloballaşma və Xarici investisiyalar. Bakı, 2006
books_rax\N_242.pdf
.
M.R.Abduyev
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri. Bakı, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, 2003
books_rax\N_324.pdf
.
Nəsibə Əhməd
Hidrometeoroloji lüğət. Bakı, "Nurlan" nəşriyyatı. , 2005
yenii\ebookspdf\hidrometroloji_lüğət.pdf
.
Pyer Davit, Kornel Lö Brən
Dünya və ya onun dörd tərəfinin ümumi təsviri. Bakı, Nurlan, 2006
books_460\N_145.pdf
.
Sahibə Budaqova
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin II yarısı—XIX əsrin I qərinəsi). Bakı, Elm, 1995
books_460\N_280.pdf
.
Şardən J.
Səyahətnamə. Bakı, 1994
books_460\N_340.pdf
.
İsmayılov M.T., Fətəliyev H.K.
Titrəyişli maserasiya ilə süfrə şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. bakı, 2012
books_460\N_366.pdf
.
Ş.Göyçaylı, T.İsmayılov
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, Şirvannəşr, 2006
books_rax\N_345.pdf
.
Cəfərova Raibə
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, 2014
books_rax\N_346.pdf
.
Amin Babayev
Torpaq keyfiyyətinin monitorinqi və ekoloji nəzarət. Bakı, Qanun, 2011
books_rax\N_267.pdf
.
Ramiz Quliyev
Ünvan işi. Bakı, MBM, 2014
books_rax\N_285.pdf
.
Vüsət Əfəndiyev
Urbanizasiya və Azərbaycan şəhər yaşayış məskənləri. Bakı, Bakı Universiteti, 2002
books_rax\N_286.pdf
.
Qələmşah İdrisov
Xaçmaz toponimləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2011
books_rax\N_305.pdf
.
Ə.Qasımov, L.Rocərz, F.Əskərov
Xəzər dənizinin ekoloji konsepsiyası. Bakı, Elm, 1998
books_rax\N_311.pdf
.
Əhməd Zəki Vəlidi
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası. Bakı, Təhsil, 2009
books_rax\N_371.pdf
.
Mackay A., Ditchburn D.
Atlas of medieval Europe. London, Routledge, 1997
books_400\N_79.pdf
.
Zainub Ibrahim
Tourism Development and the Environment on the Egyptian Red Sea. Waterloo, 2009
books_400\N_227.pdf
.
Vakoch D.
Psychology of space exploration. 2011
books_400\N_15.pdf
.
Alex Vines, Markus Welmer
Angola. 2011
books_163\N_4.pdf
.
Angola in perspective:an orientation guide. 2011
books_163\N_24.pdf
.
Human geography:course description. apcentralcollegeboard, 2013
books_163\N_26.pdf
.
Discover the Arab worl. Karim Rida Said Foundation, 1990
books_163\N_28.pdf
.
Bogdetsky V., Stavinskiy V., Shukurov E., Suyunbaev M.
Mining industry and sustainable development in Kyrgyzstan. 2001
books_163\N_65.pdf
.
Ettwein V., Maslin M.
Physical geography: fundamentals of the physical environment. 2011
books_163\N_69.pdf
.
T.Vasantha Kumaran
Geography. 2005
books_163\N_135.pdf
.
World Geography. 2012
books_163\N_138.pdf
.
The united Arab Emirates and the world. 2007
books_163\N_145.pdf
.
Müseyibov M.A.
Azərbaycanın fiziki coğrafiyası . Bakı , Maarif , 1998
kitablar/865.pdf
.
Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H.
Beynəlxalq turizmin coğrafiyası . Bakı , Mütərcim, 2002
kitablar/888.pdf
.
Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Zərbəliyev M.S.
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı . Bakı, "Təhsil" NPM, 2009
kitablar/923.pdf
.
Piriyev V.
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . Bakı, Müəllim, 2006
kitablar/932.pdf
.
Musayev Z.S., Məmmədov K. M., Zərbəliyev M.S.
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması . Bakı , "Təhsil" NPM, 2009
kitablar/939.pdf
.
Soltanova H.B., Məmmədov C.A.
Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik). Bakı , Bakı Universiteti , 2008
kitablar/1008.pdf
.
Əliyeva İ.S., Süleymanov M.Ə.
Landşaftşünaslığın əsasları . Bakı , Bakı universiteti, 2008
kitablar/1056.rar
.
Пронкин Н.С.
Основы метрологии . Москва, Логос, 2007
azad/VUQAR/837.djvu
.
Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, M.S.Zərbəliyev
Su ehtiyatlatlarının inteqrasiyalı olunması»:Dərslik. Bakı, Qartal, 2009
yenii\ebookspdf\su_ehtiyatlarının.pdf
.
Məmmədov Q.
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, Mars- print, 2007
yenii\ebookspdf\XyxtL3ZI.pdf
.
Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.
Turizmin əsasları:Dərslik. Bakı, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2007
yenii\ebookspdf\tTym4FCZ.pdf
.
Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года:Четвертое издание. Bakı, Азербайджан, 1979
yenii\ebookspdf\az_ssri.pdf
.
Б.К.Шакури
Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности. Баку, Азербайджанское Государственное издательство , 2012
yenii\ebookspdf\0fa9OYKv.pdf
.
Q.Məmmədov, T.Nizamzadə, A.Cəfərov
Yerquruluşu və torpaqdan istifadənin əsasları. Bakı, Elm, 2012
books_170\N_170.pdf
.
Dəliöməroğlu Y.
Türkistan. Bakı, 2011
yenii\kitabxana\1323074118.pdf
.
Lev Qumilyov
Etnogenez və yerin biosferi. Бакı, Nurlan , 2005
yenii\kitabxana\1353861362.pdf
.
M.C.Əliyev, F.A.Həsənli
Meliorativ coğrafiya. Bakı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 2010
yenii\yeni_kitablar\Aliyev_hasanli_meliorativ_cografiya.pdf
.
M.C.Əliyev, F.A.Həsənliİ
Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar. Bakı, AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ, 2009
yenii\yeni_kitablar\aliyev,_hasanli_-_cografi_keshflerin_tarixi.pdf
.
N.Z.İsmayılov
Atmosferdənkənar astronomiya. Bakı, 2009
yenii\yeni_kitablar\ATMOSFERDƏN_KƏNAR_ASTRONOMİYA_(e-book_az).pdf
.
Taptıq Həsənov, Əbdürrəhim Hacızadə
Coğrafiya tarixi . Bakı, Bakı Universitetinin Nəşriyyatı, 2001
yenii\yeni_kitablar\hasanov_hacizade_cografiya_tarixi.pdf
.
İlqar Hüseynov, NİGAR ƏFƏNDİYEVA
Turizmin əsasları. Bakı, Mars-Print, 2007
yenii\yeni_kitablar\huseynov_efendiyev_turizmin_esaslari.pdf
.
Qərib Şamil oğlu Məmmədov
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. . Bakı, Elm, 2007
yenii\yeni_kitablar\mammadov_-_torpaqshunasligin_esaslari.pdf
.
Мəmmədov, Soltanova H.B., Rəhimova S.H.
Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Бакы, Мütərcim, 2002
yenii\yeni_kitablar\mammadov_beynelxalq_turizm.pdf
.
E.A.Məmmədova
Hidrogeoloji tədqiqat üsulları. Bakı, 2008
yenii\yeni_kitablar\mammadova_hidroloji_tedqiqat_usulu.pdf
.
Quliyev R.M.
Yerquruluşu. Yerquruluşunun elmi əsasları:I cild (ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri). Bakı, MBM, 2007
yenii\yeni_kitablar\quliyev_yer_qurulushu.pdf
.
Həbibə Soltanova,Cabir Məmmədov
Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008
yenii\yeni_kitablar\soltanova_yaxin_ve_orta_sherq_geologiyasi.pdf
.
Telman Həbibov
Ümumi coğrafiya: Dərslik I hissə. Bakı, 2011
yenii\yeni_kitablar\T.C.Hebibov_Umumi_geologiya.pdf
.
Xəlilov Ş.
Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri. Bakı, Nafta Press, 2006
110\N_9.pdf
.
Məmmədov M.
Azərbaycanın hidroqrafiyası. Bakı, Təhsil, 2012
110\N_10.pdf
.
Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H.
Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Bakı, 2002
110\N_12.pdf
.
Əliyev M.C., Həsənli F.A.
Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar. Bakı, 2009
110\N_18.pdf
.
Həsənov T., Hacızadə Ə.
Coğrafiya tarixi. Bakı, BUN, 2001
110\N_19.pdf
.
Eldarov N.
Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Bakı, Qanun, 2008
110\N_20.pdf
.
Hümbətov A.İ., Hüseynov N.A.
Dəniz və okeanların termodinamikası. Bakı, BUN, 2002
110\N_89.pdf
.
Yaqub P.
Övliyalar məskəni: Quba mahalı . Bakı, 2012
110\N_65.pdf
.
Kərimli Y.
Rayon layihələndirilməsi. Bakı, 2010
110\N_71.pdf
.
Həsənov T., Kərimli Y.
Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması. Bakı, Kooperasiya, 2014
110\N_72.pdf
.
N. Ş. Hüseynov
Sinoptik meteorologiya. Bakı, 2011
110\N_78.pdf
.
E.Məmmədova
Su təchizatı və meliоrativ hidrоgeоlоgiya. Bakı, Kür, 2003
110\N_80.pdf
.
R.M.Quliyeva
Torpaq bazarı və torpaq ehtyatlarının idarə edilməsi. II. Bakı, MBM, 2008
110\N_84.pdf
.
Т.G. Нəsənov
İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2012
110\N_109.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
1:10000 miqyaslı topoqrafik xəritələrin şərti işarələri. Bakı, Nafta-Press, 2005
books_170\N_1.pdf
.
Ü.Ş.Mehdiyev, M.B.Xeyirov
Abşeron Neftli-qazlı rayonu Qırməki və Qırməkiüstü lay dəstələri süxurlarının litoloji-petroqrafik xüsusiyyətləri və kollektor xassələri. 2. Bakı, ARDNŞ-nin , 2008
books_170\N_2.pdf
.
Ü.Ş.Mehdiyev, M.B.Xeyirov
Abşeron Neftli-qazlı vilayəti Qırməki Altı və Qala lay dəstələri süxurlarının litoloji-petroqrafik xüsusiyyətləri və kollektor xassələri. 1. Bakı, ARDNŞ-nin , 2007
books_170\N_3.pdf
.
Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A., İsgəndərov T.M.
Azərbaycan faunasının taksonomiyası və coğrafiyası. Bakı, Bakı Universiteti, 2011
books_170\N_12.pdf
.
Əlisa Zeynallı
Azərbaycan kənd təsərrüfatı coğrafiyasının müasir problemləri. Bakı, Elm, 2005
books_170\N_13.pdf
.
Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A.
Azərbaycanın quşları. Bakı, Çaşıoğlu, 2005
books_170\N_16.pdf
.
Q.Məmmədov, M.Xəlilov
Azərbaycanın meşələri. Bakı, Elm, 2002
books_170\N_22.pdf
.
Q.Məmmədov, V.Quliyev
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi. Bakı, Elm, 2002
books_170\N_23.pdf
.
M.Süleymanov
Azərbaycanın təbii və antropogen landşaftlarının coğrafi qanunauyğunluqları. Bakı, 2005
books_170\N_24.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları. Bakı, Elm, 2002
books_170\N_25.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov
Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, Elm, 2007
books_170\N_26.pdf
.
S.Məmmədova
Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı, Elm, 2006
books_170\N_28.pdf
.
F.Ə.İmanov, Ş.B.Hüseynov, H.Y.Fətullayev
Beynəlxalq hidroloji lüğət. Bakı, "MBM" nəşriyyatı, 2006
books_170\N_31.pdf
.
F.Ə.İmanov
Çay axımı. Bakı, Bakı Universiteti, 2002
books_170\N_36.pdf
.
N.S.Seyfullayeva
Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Bakı, "EMK" nəşriyyatı, 2011
books_170\N_37.pdf
.
M.R.Musayeva
Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və əravi təşkilinə təsiri. Bakı, Nafta-Press, 2014
books_170\N_38.pdf
.
V.P.Maksakovski
Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Bakı, 2010
books_170\N_41.pdf
.
Q.Məmmədov, A.Cəfərov, Z.Mustafayeva
Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları. Bakı, Elm, 2008
books_170\N_46.pdf
.
F.İmanov, V.Məmmədov, İ.Abdullayev
Hidrologiya. Bakı, MBM, 2014
books_170\N_60.pdf
.
F.İmanov
Hidreologiyanın nəzəri əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2004
books_170\N_61.pdf
.
F.İmanov
Hidroloji hesablamalar. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2011
books_170\N_62.pdf
.
F.İmanov
Hidrometeorologiyada statistik metodlar. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2011
books_170\N_63.pdf
.
F.İmanov, M.Məmmədov, R.Mahmudov
Hidrometriya. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2000
books_170\N_64.pdf
.
M.Süleymanov
Landşaftşünaslığın əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008
books_170\N_82.pdf
.
Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Leica TC (R) 303/305/307 seriyalı elektron taxeometrlərinə dair təlimat. Bakı, Maarif, 2002
books_170\N_83.pdf
.
S.Z.Məmmədov
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası. Bakı, Elm, 2003
books_170\N_84.pdf
.
S.Z.Məmmədov, C.Şabanov
Lənkərançay hövzəsi torpaqlarının ekoloji monitorinqi. Bakı, Elm, 2005
books_170\N_85.pdf
.
İ.Osmanov
MDB dövlətlərinin iqtisadi-sosial coğrafiyası. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2004
books_170\N_95.pdf
.
Keith Kelly
Geography. London, A & C Black Publishers, 2005
books_250\N_1.pdf
.
И.Г. Пчелко
Авиационная метеорология . Ленинград, гимиэ, 1963
books_200\N_13.pdf
.
Qurbanzadə A.A.
Dialektik coğrafiya. Bakı, 2017
books_400\N_404.pdf
.
İsmayılov C.
Azərbaycanın mineral xammal yataqlarının sənaye genetik tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətlənidirilməsi. Bakı, 2009
books_400\N_405.pdf
.
Ramiz Gasimov
Christopher Columbus, Nasiraddin Tusi and real discovery of America. Baku, 2014
books_90\N_33.pdf

Cəmi: 151 kitab

Untitled Page